Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
Español |Català Serveis jurídics Cursos on-line
 
Prevenció Laboral Gremi SLU Prevenció Laboral Gremi SLU
 


20 anys de servei

Sol·licitar pressupost

 
 
Especialitats en Prevenció de Riscos Laborals en les que estic interessat: 
Altres serveis dels que sol·licito pressupost:  
 He llegit i accepto la política de privacitat
política de privacitat

PREVENCIÓ LABORAL GREMI, SLU, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per PREVENCIÓ LABORAL GREMI, SLU, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. PREVENCIÓ LABORAL GREMI, SLU, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable tractament:
PREVENCIÓ LABORAL GREMI, SLU
NIF: B17532037
C/ Figuerola, 15,, 17001 Girona
Email: info@plg.cat

Finalitat del tractament:
Oferir i prestar els nostres serveis de prevenció de riscos laborals.

Legitimació:
Consentiment obtingut de l’interessat.

Destinataris:
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones:
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol•licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades:
Mentre es mantingui la relació assistencial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació:
Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació adicional:
Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: PREVENCIÓ LABORAL GREMI, SLU
NIF: B17532037
Adreça: C/ Figuerola, 15,, 17001 Girona
Tel.: 972215751
Email: info@plg.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
- Tractem la informació que ens facilita per oferir-li i prestar-li els nostres serveis de prevenció de riscos laborals.
- Al accedir a les nostres instal•lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
- Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
- Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, especialment la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. En el cas de la vigilància de la salut, les dades es mantindran durant els terminis establerts per la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, i per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.
- Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
- En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dóna.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Realitzarem comunicacions de dades únicament quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les nostres obligacions legals amb les diferents administracions competents, i a aquelles entitats amb que sigui necessari fer-ho per poder complir amb la finalitat del tractament, com poden ser les empreses del sector sanitari i professionals mèdics amb els quals s’han establert acords de col•laboració amb la única finalitat de prestar adequadament els nostres serveis de vigilància de la salut.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
- En determinades circumstàncies els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
- Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol•licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar són:
- Dades de caràcter identificatiu
- Adreces postals o electròniques
- Detalls de l'ocupació laboral
En el cas del servei de vigilància de la salut:
- Dades de salut.
En el cas del sistema de videovigilància:
- Imatge
En el cas dels currículums, també:
- Característiques personals
- Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:
- Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
- Realització de còpies de seguretat periòdiques.
- Control d'accés a les dades.
- Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?
Quan en la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal de les quals els nostres clients són responsables, ho fem en qualitat d'encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD). En aquests tractaments de les dades personals:
a) Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte l'encarregat. En aquest cas, informarem al responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
b) Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
c) Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l'article 32 del RGPD.
d) Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament.
e) Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol•licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.
f) Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.
g) A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
h) Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l'art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d'un altre auditor autoritzat per aquest responsable.
i) Tipologia de dades, categoria d’interessats i tractaments que pot realitzar PLG:
- El tipus de dades personals que podem tractar per compte del client seran:
- Dades de caràcter identificatiu
- Dades de característiques personals
- Detalls de l'ocupació laboral
- Salut
- La categoria d’interessats afectats seran:
- Els treballadors del client
- Els tractaments de dades que podrà realitzar PLG són:
- Conservació
- adaptació o modificació
- consulta/visualització
- utilització


 

Camps obligatoris
 
 
Aspectes Tècnics
Vigilància de la Salut
Plans de Seguretat i Salut
Formació en prevenció de riscos laborals