Aquest web utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. Acceptar  
Español |Català Serveis jurídics Cursos on-line
 
Prevenció Laboral Gremi SLU
 

Comunicats

En aquest apartat trobareu totes les notícies que anem publicant ordenades segons la temàtica.

- Comunicats

Publicat el 17 de juliol de 2020 Habilitació d’Inspecció de Treball en relació amb el compliment per part de l’empresari de mesures de prevenció en front el Covid-19
Des del 9 de juliol de 2020, La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i els funcionaris habilitats de la Generalitat de Catalunya se’ls ha habilitat per vigilar i requerir en el centre de treball, i en el cas ...
Des del 9 de juliol de 2020, La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social i els funcionaris habilitats de la Generalitat de Catalunya se’ls ha habilitat per vigilar i requerir en el centre de treball, i en el cas que sigui necessari emetre actes d’infracció en relació al compliment per part de l’empresari de les mesures de seguretat pública en relació amb el COVID-19 com (*):

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat de l’ús dels centres de treball, en funció dels protocols que s’estableixin en cada cas.
b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcòholics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de les mans.
c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de forma que es garanteixi el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible s’haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant pels treballadors com pels clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

La inobservança d’aquestes mesures pot suposar la imposició de sancions per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

(*) Article 7 i 31 del Real Decreto - Llei 21/2020, de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.
Disposició final dotzena del Real Decret – Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte del Covid-19 en els àmbits de transports i vivenda.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de juliol de 2020 Recomanacions per prevenir un Cop de Calor
Adjuntem Recomanacions per prevenir un cop de calor per tal que es traslladin als seus treballadors.
Adjuntem Recomanacions per prevenir un cop de calor per tal que es traslladin als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 de juliol de 2020 Noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
Benvolguts, Ahir 8 de juliol de 2020 la Generalitat va publicar una nova resolució sobre l’ús de les mascaretes, RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic ...
Benvolguts,

Ahir 8 de juliol de 2020 la Generalitat va publicar una nova resolució sobre l’ús de les mascaretes, RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
Aquesta resolució, en el punt 1 estableix:
“Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.”
El nostre criteri tècnic contrastat amb els tècnics de la Generalitat i al CSSL (Centre de Seguretat i Salut Laboral) és el següent:
A/ OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
1- Obres completament tancades i perimetrades (no s’han de considerar espai obert al públic): cal mascareta quan no es pugui garantir la distància mínima interpersonal de 1,5 m. També cal mascareta per atendre personal no habitual a l’obra (proveïdors, direcció facultativa, coordinador de seguretat, etc.) encara que es mantingui la distància de 1,5 m.

2- Obres a la via pública (façanes, obertura de rases, pavimentació, etc.) i qualsevol obra que no estigui completament tancada: cal utilitzar obligatòriament mascareta, encara que es mantingui la distància de seguretat mínima d’1,5 m.

B/ OFICINES:
1- Oficines d’atenció al públic (per exemple punts de servei de companyies elèctriques): cal utilitzar obligatòriament mascareta, encara que es mantingui la distància interpersonal mínima d’1,5 m.

2- Oficines on la tasca principal no és atenció al públic, encara que puguin rebre visites de clients, proveïdors, etc.:
- No seria obligatòria la mascareta mentre no hi hagi personal aliè si es pot mantenir la distància interpersonal mínima d’1,5 m.
- Tot el personal aliè que entri a les dependències i tot el personal de l’empresa que l’atengui haurà d’utilitzar mascareta encara que es pugui mantenir la distància interpersonal mínima d’1,5 m, mentre duri la visita.

Possiblement, més endavant, es publiqui una regulació mes detallada de l’ús de la mascareta segons els tècnics de la Generalitat.
Finalment, i davant qualsevol dubte, sempre és recomanable la utilització de la mascareta.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de juliol de 2020 Nou servei d’Igualtat a les empreses
Benvolgudes i benvolguts, OFERIM UN NOU SERVEI D’IGUALTAT A LES EMPRESES PLG s’ha format per realitzar el Pla d’Igualtat a l’empresa i el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. La ...

Benvolgudes i benvolguts,

OFERIM UN NOU SERVEI D’IGUALTAT A LES EMPRESES

PLG s’ha format per realitzar el Pla d’Igualtat a l’empresa i el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.

La Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH) i la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) obliguen a les empreses a:
- respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral,
- evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes
- i promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’empresa.

Per aquesta finalitat, les empreses han d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat a l’empresa segons el nombre de treballadors. A més, totes les empreses han de realitzar un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa on es detallin les mesures específiques per la seva prevenció i arbitrar procediments específics per donar curs a les denúncies de possibles casos d’assetjament (Art. 48 LOIEDH).

Les empreses obligades a realitzar plans d’igualtat (Art. 45 LOIEDH) són:
- Empreses de 50 o més treballadors
- Si ho estableix el conveni col•lectiu
- L’autoritat laboral ha acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessoris per l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat
- Empreses que ho acordin de forma voluntària
L’elaboració i aprovació dels plans d’igualtat s’aplica paulatinament des del 7 de març que es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019 (Disposició transitòria dècima segona LO 3/2007), en les següents situacions:

NÚMERO DE TREBALLADORS A L’EMPRESA I PERÍODE DE TRANSITORIETAT des del 07/03/2019
+ 150 treballadors fins a 250 treballadors:1 any - 07/03/2020
+ 100 treballadors fins a 150 treballadors: 2 anys –07/03/2021
+ 50 treballadors fins a 100 treballadors :3 anys – 07/03/2022

S’ha de tenir present que, la Llei d’Infraccions i Sancions del Ordre Social manifesta infraccions i sancions molt greus en matèria d’igualtat.

Per a l’elaboració Pla d’Igualtat a l’empresa i el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa oferim pressupostos a mida per cada empresa.

Atentament,

Carme Casadevall
Assessorament
(assessorament@plg.cat / 676.719.203)

 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juliol de 2020 Campanya de la calor
Benvolguts, PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. ...
Benvolguts,

PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.
Amb la col.laboració de SAFE SEA, crema solar.

CAMPANYA DE SALUT A L’OBRA

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà a les obres en construcció per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors, on es tractarà de com afrontar la calor a l’obra, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
díptics informatius d’educació sanitària (elaborats per PLG):
o “Com afrontar la calor a l’obra”
o “L’Alcohol, un company perillós”
 ampolles d’aigua
 crema de protecció solar


Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per e-mail medic@plg.cat

Atentament,


Dpt. Mèdic
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU
Girona, 1 de juliol del 2020
 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 de juny de 2020 Modificació distància física interpersonal de seguretat
La resolució SLT/1429/2020 de la Generalitat de Catalunya modifica la distància física interpersonal de seguretat per a l’etapa de la REPRESA, que s’estableix en 1,5 m en general (enlloc dels 2 m que era la distància durant l’estat d’alarma), amb l’equivalent a ...
La resolució SLT/1429/2020 de la Generalitat de Catalunya modifica la distància física interpersonal de seguretat per a l’etapa de la REPRESA, que s’estableix en 1,5 m en general (enlloc dels 2 m que era la distància durant l’estat d’alarma), amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.

En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte proper de forma molt habitual (per exemple que convisquin en un mateix domicili) és obligatori l’ús de mascareta.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 de juny de 2020 Noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre
Benvolguts, El passat 6 de juny es va publicar una Ordre* on s’apliquen noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre, modificant una anterior Ordre**. Les noves instruccions en matèria de transport són: - En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en ...
Benvolguts,

El passat 6 de juny es va publicar una Ordre* on s’apliquen noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre, modificant una anterior Ordre**.

Les noves instruccions en matèria de transport són:
- En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en general, que estiguin proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger) podran viatjar dues persones. L’ús de guants serà obligatori per part del passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l’ús compartit. A aquest efecte, seran admesos els guants de protecció de motoristes.
- En els transports particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs al conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixen en el mateix domicili.
- En els transports particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs al conductor, quan no totes convisquin en el mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que respectin la màxima distància possible entre els ocupants.
- En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, havent de garantir-se, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants. En el cas que tots els usuaris convisquin en el mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor.
- En el vehicles en els quals, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que guardin la màxima distància possible.
- En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers amb autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d’anar asseguts, es podran usar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
- En els transports públics col•lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà, en els quals existeixen plataformes habilitades per al transport de viatgers dempeus, podran ocupar-se la totalitat de les places assegudes, i es mantindrà una referència d’ocupació de dos usuaris per cada metre quadrat en la zona habilitada per a viatjar dempeus, havent de procurar-se, en tot cas, la major separació entre els passatgers.
Aquesta ordre serà d’aplicació a partir del 8 de juny fins a la finalització de l’estat de l’alarma i les seves possibles prorrogues o fins que es publiqui una altra ordre que ho modifiqui.

Per qualsevol aclariment restem a la vostra disposició.

Atentament,

(*) Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

(**) Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, pel que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 6 de juny de 2020 Noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre
Benvolguts, El passat 6 de juny es va publicar una Ordre* on s’apliquen noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre, modificant una anterior Ordre**. Les noves instruccions en matèria de transport són: - En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en ...
Benvolguts,

El passat 6 de juny es va publicar una Ordre* on s’apliquen noves condicions d’ocupació dels vehicles en el transport terrestre, modificant una anterior Ordre**.

Les noves instruccions en matèria de transport són:
- En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L, en general, que estiguin proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger) podran viatjar dues persones. L’ús de guants serà obligatori per part del passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l’ús compartit. A aquest efecte, seran admesos els guants de protecció de motoristes.
- En els transports particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs al conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixen en el mateix domicili.
- En els transports particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs al conductor, quan no totes convisquin en el mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que respectin la màxima distància possible entre els ocupants.
- En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, havent de garantir-se, en tot cas, la distància màxima possible entre els seus ocupants. En el cas que tots els usuaris convisquin en el mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor.
- En el vehicles en els quals, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients, com en el supòsit de cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que guardin la màxima distància possible.
- En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers amb autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants hagin d’anar asseguts, es podran usar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.
- En els transports públics col•lectius de viatgers d’àmbit urbà i periurbà, en els quals existeixen plataformes habilitades per al transport de viatgers dempeus, podran ocupar-se la totalitat de les places assegudes, i es mantindrà una referència d’ocupació de dos usuaris per cada metre quadrat en la zona habilitada per a viatjar dempeus, havent de procurar-se, en tot cas, la major separació entre els passatgers.

Aquesta ordre serà d’aplicació a partir del 8 de juny fins a la finalització de l’estat de l’alarma i les seves possibles prorrogues o fins que es publiqui una altra ordre que ho modifiqui.

Per qualsevol aclariment restem a la vostra disposició.

Atentament,

(*) Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

(**) Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, pel que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de juny de 2020 Mesures higièniques i de prevenció a la FASE 2
A partir d’ahir 1 de juny que es va entrar en FASE 2 s’aplica l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma a l’aplicació de la fase 2 ...
A partir d’ahir 1 de juny que es va entrar en FASE 2 s’aplica l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma a l’aplicació de la fase 2 del Pla per la transició cap a una nova normalitat en la qual s’estableixen les següents mesures d’higiene i prevenció:

-Sempre que sigui possible es fomentarà el teletreball per a aquells treballadors que poden realitzar la seva activitat laboral a distància.
-S’assegurarà que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants con activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per la neteja de mans. Així mateix, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’assegurarà que els treballadors disposin d’equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.
-El fixatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fixatge abans i després de cada ús, avisant als treballadors d’aquesta mesura.
-La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en els centres, entitats, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els treballadors. Així mateix, també en els vestuaris, taquilles, lavabos dels treballadors i qualsevol zona d’ús comú.
-Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia Covid-19, contactarà ràpidament al telèfon 061 o al seu CAP i seguir les instruccions. El treballador es col•locarà una mascareta, abandonarà el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
-Els centres hauran de realitzar els ajustaments a l’organització horària que resultin necessaris per evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració. Existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi expectatives raonables de que es respecten les distàncies mínimes de seguretat, particularment a les entrades i sortides del treball, tenint en compte la probabilitat de coincidència massiva de persones treballadores com l’afluència d’altres persones que no sigui previsible o periòdica.
-S’adoptaran les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres, entitats, locals i establiments previstos.
-A les feines de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques conforme les següents pautes:
. S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) recentment preparada o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es troben al mercat o han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
. Després de cada neteja, els materials i els equips de protecció utilitzats es llençaran de forma segura, procedint a la posterior neteja de mans.
. Les mesures de neteja s’estendran també a zones privades dels treballadors, tals com vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Quan existeixin llocs de treball compartits per més d’un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc de treball després de cada finalització de cada ús amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.
-En el cas que s’utilitzin uniformes o roba de treball, es procedirà a la neteja i desinfecció regular dels mateixos, seguint el procediment habitual.
-S’han de ventilar periòdicament les instal•lacions i com a mínim de forma diària i durant el temps necessari per permetre renovar l’aire.
-Quan en els centres, entitats, locals i establiments hi hagi un ascensor o muntacàrregues es limitarà l’ús al mínim imprescindible i s’utilitzarà preferiblement les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima serà d’una persona, a menys que es pugui garantir la separació dels dos metres entre elles o en els casos de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.
-Quan l’ús dels lavabos, vestuaris, provadors, sales de lactància o similars estigui permès per clients, visitants o usuaris, l’ocupació màxima serà d’una persona per espais de fins a 4 metres quadrats excepte aquelles persones que necessitin assistència, en aquests casos es permetrà l’ús pel seu acompanyant. Per espais de més de quatre metres quadrats que comptin amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà d’un terç del número de cabines/urinaris que tingui l’estància, durant el seu ús la distància de seguretat ha d’ésser de dos metres. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits lavabos garantint sempre l’estat de salubritat i higiene dels mateixos.
-Es fonamentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposi contacte físic entre dispositius, evitant, amb la mesura del possible, ús de diner en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si el treballador que l’utilitza no és el mateix de sempre.
-En els centres de treball s’haurà de disposar de papereres en les que es pugui llençar mocadors i altre material d’un sol ús. Aquestes papereres hauran d’ésser netejades de forma freqüent i almenys una vegada al dia.


En aquesta ordre també es poden trobar condicions per la prestació de serveis d’hostaleria i restauració, i condicions de reobertura de zones comuns d’hotels i allotjaments turístics.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de juny de 2020 Mesures de prevenció pels serveis marítims en FASE 2
A partir del 2 de juny s’aplica l’Ordre SND/487/2020 d’1 de juny, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris ...
A partir del 2 de juny s’aplica l’Ordre SND/487/2020 d’1 de juny, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris i marítims, es determinen les següents mesures de prevenció pels serveis marítims en FASE 2:

-Els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin vaixells de passatge tipus creuer, podran navegar i fondejar en les aigües adjacents de la mateixa unitat territorial.

-Els empresaris i professionals que dugin a terme aquesta activitat s’asseguraran que els passatgers i les persones a bord compleixen amb les mesures de protecció de la salut que, si escau, siguin adoptades per l’autoritat competent, especialment per a l’exercici de l’activitat laboral, professional i empresarial.

-Es permetrà la navegació d’esbarjo a les persones que es trobin a la mateixa unitat territorial en què estigui amarrada l’embarcació o vaixell d’esbarjo, no podent trobar-se a bord un nombre de persones que superi el 75 % de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació o vaixell, tret que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili i en aquest cas es podrà aconseguir el 100 %, sempre que en tots dos casos el nombre de persones a bord de l’embarcació o vaixell no excedeixi de deu.

-Es podran llogar, inclòs en arrendament nàutic, embarcacions o vaixells d’esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutic d’esbarjo, per part de persones que es trobin en la mateixa unitat territorial en el qual es trobin les empreses de lloguer. En el cas de motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, tret que es tracti de persones convivents, i en aquest cas no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant d’aquesta. En les embarcacions, vaixells i artefactes nàutics el nombre de persones no pot excedir de deu.

-Es podran dur a terme les pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo que requereixin de l’ús d’embarcacions d’esbarjo. Totes les persones a bord hauran de trobar-se en la mateixa unitat territorial en què estigui amarrada l’embarcació i el seu número no superarà el 75 % de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, sense que en cap cas es pugui sobrepassar a 8 alumnes.

-En totes les activitats marítimes esmentades:

. La navegació es limitarà a les aigües adjacents dels territoris de la unitat territorial de referència, sempre que no se superin les limitacions o restriccions contingudes en els respectius certificats, documents o títols dels vaixells i embarcacions d’esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d’esbarjo, així com de les persones titulades que els governen.

. Hauran d’ adoptar-se mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en els vaixells i embarcacions d’esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d’esbarjo.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de maig de 2020 Aixecada la suspensió d’activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents
A partir d’avui 25 de maig (*) s’aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents establerta per l’Ordre SND/340/2020, del 12 d’abril, pel que se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les ...
A partir d’avui 25 de maig (*) s’aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents establerta per l’Ordre SND/340/2020, del 12 d’abril, pel que se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per persones no relacionades amb aquesta activitat.

Igualment s’hauran de garantir les mesures adequades d’higiene i distància mínima de seguretat entre persones de dos metres.

(*) Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación de Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Ocho. Se introduce una nueva disposición adicional quita con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Condiciones para el desarrollo de actividades relacionadas con obras de intervención en edificios.
1. Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes establecida por la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
2. En la realización de las obras a que se refiere el apartado anterior se garantizarán en todo caso las medidas adecuadas de higiene y la distancia mínima de seguridad entre personas de dos metros.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de maig de 2020 Recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar la Covid-19
Publicat el manual de recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar la Covid-19, creat per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, així com un tríptic informatiu dirigit als autònoms. Adjuntem els dos documents.
Publicat el manual de recomanacions per al treball autònom sobre les mesures per evitar la Covid-19, creat per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, així com un tríptic informatiu dirigit als autònoms. Adjuntem els dos documents.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de maig de 2020 L’ús obligatori de la mascareta
Ha estat publicada una Ordre* on s’estableix que les persones més grans de sis anys d’edat queden obligades a l’ús de mascareta a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi ...
Ha estat publicada una Ordre* on s’estableix que les persones més grans de sis anys d’edat queden obligades a l’ús de mascareta a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Formació preventiva COVID-19 disponible a la nostra plataforma de formació on-line
Posem a la vostra disposició la formació preventiva per evitar la infecció de COVID-19 a la nostra plataforma de formació on-line: https://formacio.plg.cat/course/535/about Fa uns dies els enviàvem un document en PDF per tal de traslladar als seus treballadors com a informació - formació ...
Posem a la vostra disposició la formació preventiva per evitar la infecció de COVID-19 a la nostra plataforma de formació on-line:
https://formacio.plg.cat/course/535/about

Fa uns dies els enviàvem un document en PDF per tal de traslladar als seus treballadors com a informació - formació sobre el COVID-19 i la seva prevenció. A partir d’avui, per a aquelles empreses que ho prefereixin, els donem la possibilitat de fer-ho mitjançant la nostra plataforma de formació on-line.

Com ja saben amb l’existència de la pandèmia del COVID-19, és fonamental que els treballadors rebin una informació i formació de les mesures preventives per evitar la seva propagació (*).

Si alguna empresa ho necessita es podria emetre un certificat d’aquesta formació.

Per aquelles empreses interessades cal que ho demanin al Dept. de Formació de PLG (Tel. 972 21 57 51 o e-mail: formacio@plg.cat )


(*) Segons article 18 i 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Modificació normativa suspensió de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents
El passat 13 d’abril els informàvem de la publicació d’una Ordre Ministerial on es suspenien els treballs de construcció en habitatges habitats, ahir es va publicar la següent modificació d’aquesta ordre*: Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado ...
El passat 13 d’abril els informàvem de la publicació d’una Ordre Ministerial on es suspenien els treballs de construcció en habitatges habitats, ahir es va publicar la següent modificació d’aquesta ordre*:

Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.»

En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.»

Esta modificación entra en vigor el día 3 de Mayo de 2020.


(*) Ordre SND/385/2020 de 2 de maig, per la que es modifica l’Ordre SND/340/2020 de 12 d’abril per la que se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Nova normativa dels desplaçaments dels treballadors amb vehicles
El passat 3 de maig ha estat publicada una Ordre* on s’estableix que els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per cada fila de seients, sempre ...
El passat 3 de maig ha estat publicada una Ordre* on s’estableix que els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per cada fila de seients, sempre que s’utilitzin mascaretes i es respecti la màxima distància possible entre els ocupants.

En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se dos persones per cada fila addicional de seients respecte de la del conductor, garantint la distància màxima possible entre els seus ocupants.

En els vehicles que per les seves característiques tècniques únicament es disposi d’una fila de seients com per exemple cabines de vehicles pesats, furgonetes o altres, podran viatjar com a màxim dos persones sempre que els seus ocupants utilitzin mascaretes que cobreixin les vies respiratòries i guardin la màxima distància possible. En cas contrari només podrà viatjar el conductor.

Els treballadors de serveis de transports que tinguin contacte directe amb els viatgers hauran de tenir mascaretes i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüents.

Aquesta ordre serà d’aplicació a partir del 4 de maig fins a la finalització de l’estat de l’alarma o fins que es publiqui una altra ordre que ho modifiqui.


(*) Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, pel que es dicten instruccions sobre la utilització de mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per la transició cap a una nova normalitat. 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de maig de 2020 Mesures preventives per a empreses del sector de l’hostaleria, restauració i comerç, o per a qualsevol empresa que tingui una botiga o punt de servei de cara al públic.
El diumenge 3 de maig es va publicar l’Ordre* que estableix les mesures d’higiene i prevenció pels establiments i locals comercials, serveis, restauració i hostaleria. Adjuntem un resum de les mesures a tenir present i una guia de bones pràctiques del Consorci de ...
El diumenge 3 de maig es va publicar l’Ordre* que estableix les mesures d’higiene i prevenció pels establiments i locals comercials, serveis, restauració i hostaleria.
Adjuntem un resum de les mesures a tenir present i una guia de bones pràctiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Aplicable per a qualsevol empresa que tingui una botiga o punt de servei de cara al públic.


*Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 d'abril de 2020 Suspensió de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents
Adjuntem publicació de l’Ordre SND/340/2020, de 12 de abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en las que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
Adjuntem publicació de l’Ordre SND/340/2020, de 12 de abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en las que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 d'abril de 2020 Recomanacions per a empreses i persones treballadores per l’efecte del Coronavirus SARS-CoV-2
Us adjuntem les Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del Coronavirus SARS-CoV-2 publicades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (document consensuat entre Patronals, Sindicats i la Generalitat de ...
Us adjuntem les Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del Coronavirus SARS-CoV-2 publicades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (document consensuat entre Patronals, Sindicats i la Generalitat de Catalunya).
 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 d'abril de 2020 PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)
Els hi adjuntem el PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), el qual inclou: -Mesures d’actuació enfront el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) als centres de treball -Actuació en cas confirmat, probable o possible de treballadors infectats pel SARS-CoV-2 (COVID-19) -Identificació de treballadors ...
Els hi adjuntem el PROTOCOL D’ACTUACIÓ ENFRONT DEL RISC D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), el qual inclou:

-Mesures d’actuació enfront el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) als centres de treball
-Actuació en cas confirmat, probable o possible de treballadors infectats pel SARS-CoV-2 (COVID-19)
-Identificació de treballadors especialment sensibles al coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19)

Cal que aquest protocol de seguretat i salut es lliuri als treballadors i apliquin les mesures (el treballador ha de signar el rebut d’informació que us adjuntem en aquest e-mail).

Els recordem que els treballadors han de rebre una informació - formació de les mesures preventives per evitar la propagació del coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) (aquesta formació la tenen a l’annex III del protocol i els treballadors han de signar conforme ho han realitzat 7.15 que adjuntem en aquest e-mail, aquest document signat no cal que l’enviïn a PLG).
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Identificació risc d'infecció per la COVID-19 i protocol d'actuació a les obres de construcció.
Per les empreses que realitzen tasques o activitats a les obres de construcció s'han preparat alguns documents relacionats amb l'estat d'alarma i per la pandèmia de la COVID-19. Ara com ara els centres de treball que són considerats obres de construcció poden ...
Per les empreses que realitzen tasques o activitats a les obres de construcció s'han preparat alguns documents relacionats amb l'estat d'alarma i per la pandèmia de la COVID-19.

Ara com ara els centres de treball que són considerats obres de construcció poden continuar l'activitat aplicant certes mesures de prevenció i protecció enfront del risc de contagi per la COVID-19.

Us enviem la identificació del risc que pot formar part com annex de les avaluacions de riscos de l'empresa o dels plans de seguretat i salut, i el protocol d'actuació que cal que segueixin les empreses.

Recordem que caldria que les empreses informessin els treballadors del protocol d'actuació (que inclou les mesures de prevenció i protecció) a tots els treballadors afectats i fer signar el model de rebut que també s'adjunta el correu.

Adjuntem la següent documentació:

- Identificació del risc d'infecció per la COVID-19 i protocol d'actuació a les obres de construcció

- Díptic informatiu pels treballadors sobre les mesures de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 (en català i castellà).

- Model o plantilla de registre de lliurament d'informació als treballadors dels dos documents anteriors.

- Model o plantilla d'autorització pel desplaçament i accés a l'obra.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Protocol d'actuació en cas que hi hagi treballadors que presentin símptomes per la Covid-19.
PLG ha elaborat un protocol d'actuació per les empreses que tinguin treballadors que presentin símptomes per la Covid-19 (cas confirmat, probable o possible). Adjuntem protocol.
PLG ha elaborat un protocol d'actuació per les empreses que tinguin treballadors que presentin símptomes per la Covid-19 (cas confirmat, probable o possible). Adjuntem protocol.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Tramitació telemàtica del llibre de subcontractació
Com ja saben, cada contractista ha de disposar d'un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral amb caràcter previ a la subcontractació d'un subcontractista o d'un treballador autònom en una obra. L'habilitació d'aquest llibre es realitza de forma presencial a la Generalitat de ...
Com ja saben, cada contractista ha de disposar d'un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral amb caràcter previ a la subcontractació d'un subcontractista o d'un treballador autònom en una obra.

L'habilitació d'aquest llibre es realitza de forma presencial a la Generalitat de Catalunya. Mentre duri la situació excepcional de l'Estat d'Alarma aquest tràmit es pot fer de forma telemàtica. Només cal que l'empresa disposi d'un certificat digital de persona jurídica o de representant de l'empresa o bé fer-se mitjançant idCAT Mòbil, tal com es fa per tramitar la comunicació d'obertura del centre de treball.

El tràmit el poden fer en aquest enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habilitacio-del-llibre-de-subcontractacio?category=77261a52-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Igualment l'empresa ha de disposar del llibre de subcontractació i omplir-lo amb els seus subcontractats de l'obra.

Per últim, recordar-los que PLG posa a la seva disposició:

- Llibres de subcontractació sense habilitació per la Generalitat de Catalunya (4,03 €)

- Llibres de subcontractació amb l'habilitació per la Generalitat de Catalunya (6,26 €)

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició al Tel. 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de Plans de Seguretat i Salut de PLG.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Identificació dels treballadors especialment sensibles al Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)
Els Serveis de Prevenció de riscos laborals estan cridats a cooperar amb les autoritats sanitàries, adaptant la seva activitat i recomanacions amb l'objectiu general de limitar els contagis de SARS-CoV-2 (COVID-19). Per a tots aquells treballadors assalariats d'empreses que es permet continuar el ...
Els Serveis de Prevenció de riscos laborals estan cridats a cooperar amb les autoritats sanitàries, adaptant la seva activitat i recomanacions amb l'objectiu general de limitar els contagis de SARS-CoV-2 (COVID-19).

Per a tots aquells treballadors assalariats d'empreses que es permet continuar el seu funcionament en ésser considerades activitats essencials pel Real Decret Llei 10/2020 de 29 de març, des del 30 de març fins al 9 d'abril (ambdós inclosos) cal que sàpiguen que:

Ell Ministeri de Sanitat ha definit com a "grups vulnerables" a la Covid‐19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.

El treballador que pertanyi a algun d'aquests "grups vulnerables" ha d'informar a l'empresa, no cal especificar el motiu (patologia, malaltia, afecció...), n'hi ha prou amb informar que pertany a un dels grups vulnerables i que pot ser especialment sensible al coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

L'empresa ha de facilitar aquesta informació al Dept. Mèdic de PLG. Per a això omplirà la taula que s'adjunta a l'annex I i l'enviarà a l'email: medic@plg.cat, per tal que es realitzin les actuacions que es considerin oportunes segons els criteris vigents en aquest moment, establerts per les autoritats sanitàries. El treballador que es consideri inclòs en un d'aquests "grups vulnerables" haurà de facilitar i enviar al Dept. Mèdic de PLG la documentació que es consideri rellevant i oportuna per valorar si realment cal la seva inclusió en el "grup vulnerable" d'especial sensibilitat al coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Després d'estudiar el cas, si el Dept. Mèdic de PLG considera que la persona treballadora compleix els criteris per ser considerada d'especial sensibilitat en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 sense que hi hagi possibilitat d'adaptació del lloc de treball, protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc de treball exempt de risc d'exposició a l'empresa, ha d'elaborar un informe recomanant el pas a situació d'incapacitat temporal, per tal de facilitar la seva tramitació als serveis d'atenció primària.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2020 Per les empreses que treballin – Formació preventiva per evitar la propagació de la Covid-19
Amb l'existència de la pandèmia de la Covid-19, és fonamental que els treballadors de les empreses que treballin rebin una informació i formació de les mesures preventives per evitar la seva propagació. Des de PLG els fem arribar un document informatiu - formatiu ...
Amb l'existència de la pandèmia de la Covid-19, és fonamental que els treballadors de les empreses que treballin rebin una informació i formació de les mesures preventives per evitar la seva propagació.

Des de PLG els fem arribar un document informatiu - formatiu sobre la Covid-19 i la seva prevenció per tal que els hi entreguin als seus treballadors i ells firmin la seva recepció.

En aquest e-mail s'adjunta la següent documentació:

- Document informatiu-formatiu sobre el risc laboral per COVID-19.

- Registre de lliurament de document informatiu/formatiu sobre el risc laboral per COVID-19

Si alguna empresa ho necessita, es pot emetre un certificat d'aquesta informació- formació.

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició al Tel. 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de Formació de PLG.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 de gener de 2020 III Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall
Ha estat publicat al BOE el III Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis o modificacions respecte l’anterior conveni (llegir PDF)
Ha estat publicat al BOE el III Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis o modificacions respecte l’anterior conveni (llegir PDF)
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de juliol de 2019 Ja no es pot presentar la Comunicació d’obertura de centre de treball de forma presencial
> MÉS
 
Publicat el 30 d'abril de 2019 S’obre el període per sol•licitar reduccions cotitzacions SS per baixa sinistralitat
Benvolguts, S’ha obert el període per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors. Sempre que es compleixin ...
Benvolguts,

S’ha obert el període per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors.

Sempre que es compleixin els requisits, les empreses podran obtenir la quantia de l’incentiu del 5% de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació (***) sense necessitat de justificar inversions i podrien obtenir un 5% addicional més de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació en funció de les inversions en prevenció realitzades.

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir els següents requisits:
- Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superiors a 5.000€ o haver obtingut un volum de cotització per contingències professionals de 250€ en un període d’observació de quatre anys.
- Trobar-se en el període d’observació per sota els límits establerts respecte dels índex de sinistralitat general i sinistralitat extrema (la seva mútua els assessorarà de si excedeixen o no aquests límits i són susceptibles de sol•licitar aquest incentiu).
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.
- No haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social. Només es tindran en compte les resolucions sancionades que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació quan el sol•licitant hagi estat considerat subjecte directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es tindran en compte quan excedeixin de dos.
- Acreditar el compliment per part de l’empresa de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (mitjançant una declaració responsable de l’empresa en format qüestionari per saber si compleixen amb les obligacions en prevenció de riscos laborals, aquest document a omplir els donarà la seva mútua d’accidents).
- Haver informat als delegats de prevenció de la sol•licitud de l’incentiu.

Es podrà obtenir el 5% addicional de les cotitzacions per contingències professionals sempre que es compleixin els requisits anteriors i s’hagin realitzat inversions en algunes de les següents accions preventives complementàries (sempre amb el límit màxim de l’import realitzat d’aquestes inversions):
- Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents.
- Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
- Existència de plans de mobilitat vial a l’empresa (des de PLG els hi podem elaborar els plans de mobilitat vial, analitzant els desplaçament amb vehicles dels seus treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir els accidents de treball “in itinere” i “en missió”, només cal que ens demani un pressupost d’aquest servei).
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.


Les petites empreses (****) podran justificar les inversions en:
- Assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis.
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
- Obtenció de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que vagin assumir les tasques preventives.


Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2019.

(*) Poden consultar a la nostra pàgina web www.plg.cat (a l’àrea restringida per a clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses amb treballadors, és a dir, les societats o els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) El període d’observació es defineix com el número d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol•licitud necessaris per superar el volum mínim de cotització per contingències professionals, que no hagin format part d’una sol•licitud anterior i amb un màxim de quatre exercicis.

(****) Es considera petita empresa aquella que compte amb el volum de cotitzacions per contingències professionals major o igual a 250€ i menor o igual a 5.000€ pel període d’observació de quatre anys.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 de març de 2019 NOUS SIMULADORS DE RISCOS LABORALS D'ESPAIS CONFINATS, TREBALLS EN ALÇADA I RISC ELÈCTRIC
Es poden realitzar les següents formacions adaptables segons les necessitats dels clients: Formació teòrica i pràctica de PRL d’ESPAIS CONFINATS Curs destinat a qualsevol treballador que en un moment donat pot trobar un espai confinat, per tal que pugui reconèixer els riscos ...
Es poden realitzar les següents formacions adaptables segons les necessitats dels clients:

Formació teòrica i pràctica de PRL d’ESPAIS CONFINATS
Curs destinat a qualsevol treballador que en un moment donat pot trobar un espai confinat, per tal que pugui reconèixer els riscos que comporta i les mesures preventives que cal aplicar
Durada total: 2 hores (1 hora de teoria i 1 hora de pràctica).
Preu: pels clients de PLG aquest curs està inclòs a les quotes que es paguen del servei.

Formació teòrica i pràctica de PRL d’ESPAIS CONFINATS
Formació destinada a treballadors que han d’entrar a realitzar alguna tasca en un espai confinat, per tal que coneguin els riscos, les mesures preventives i els procediments de treball
Durada total: 4 hores (1 hora de teoria i 3 hores de pràctiques)
Preu: 36€ per alumne (*)

Formació teòrica i pràctica de PRL de TREBALLS EN ALÇADA (Temari adaptable segons les necessitats del client)
Durada: de 6 hores (3 hores de teoria i 3 hores de pràctiques)
Preu: 54€ per alumne (*)

FORMACIONS TELCO
Els treballadors del sector de les telecomunicacions (TELCO) han de disposar la capacitació i formació necessària segons els estàndards de seguretat establerts, anomenat ESNTÀDARD TELCO, realitzats per entitats homologades (PLG és empresa homologada):

FORMACIÓ TELCO ESPAIS CONFINATS
Durada: 6 hores (2 hores de teoria i 4 hores de pràctiques)
Preu: 120€ per alumne (*)

FORMACIÓ TELCO TREBALLS EN ALÇADA I
Durada: 6 hores (3 hores de teoria i 3 hores de pràctiques)
Preu: 120€ per alumne (*)

FORMACIÓ TELCO RISC ELÈCTRIC
Durada: 6 hores (5 hores de teoria i 1 hora de pràctiques)
Preu: 95€ per alumne (*)
 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 de març de 2019 FORMACIONS TELCO
PLG empresa homologada per AUDELCO segons estàndards de formació TELCO per a realitzar les següents formacions: FORMACIÓ TELCO ESPAIS CONFINATS Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs en espais confinats Durada: 6 hores presencials Preu: 120,00 €/alumne (*) FORMACIÓ TELCO TREBALLS EN ...
PLG empresa homologada per AUDELCO segons estàndards de formació TELCO per a realitzar les següents formacions:

FORMACIÓ TELCO ESPAIS CONFINATS
Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs en espais confinats
Durada: 6 hores presencials
Preu: 120,00 €/alumne (*)

FORMACIÓ TELCO TREBALLS EN ALÇADA I
Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs en alçada
Durada: 6 hores presencials
Preu: 120,00 €/alumne (*)

FORMACIÓ TELCO RISC ELÈCTRIC
Formació teòrica i pràctica per realitzar treballs amb risc elèctric
Durada: 6 hores presencials
Preu: 95 €/alumne (*)

 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 de març de 2019 RECICLATGES DE FORMACIÓ DEL METALL
Com ja saben el juny del 2017 va sortir publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, en el qual establia que els treballadors que entren en obres de construcció han de ...
Com ja saben el juny del 2017 va sortir publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, en el qual establia que els treballadors que entren en obres de construcció han de realitzar una formació de reciclatge d’una durada de 4 hores cada 3 anys de forma presencial per a cada ofici del conveni que desenvolupin.

La comissió paritària que negocia el Conveni Col•lectiu del Metall el passat mes d’octubre 2018 es van reunir i van decidir que els reciclatges s’havien de realitzar per a cada ofici, és a dir, un treballador que tingui per exemple les 20 hores d’Electricitat i les 6 hores de Lampisteria, haurà de realitzar un mòdul de reciclatge per la formació d’Electricitat i un altre pel de Lampisteria.

Des de PLG estem organitzant i programant aquests reciclatges a les diferents seus de formació, si algun dels seus treballadors li toca fer els reciclatges en propers dies rebreu programacions per a realitzar-los.

Si vostè, volgués avançar-se i realitzar els reciclatges abans que li enviem la programació només cal que ens ho comuniqui i li realitzarem el més aviat possible.

També els recordem, que quan un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector metall haurà de realitzar una formació de reciclatge abans d’ésser incorporat al lloc de treball, per tant, quan ens doneu d’alta nous treballadors cal demanar-nos expressament que els hi fem el reciclatge.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de març de 2019 NOU CERTIFICAT D'ALTA DE PLG
A la pàgina web de PLG www.plg.cat els hem introduït un nou certificat d’alta al servei de prevenció PLG i al corrent de pagament amb data (els posem corrent de pagament fins l’últim dia del mes següent), només cal que entri a ...
A la pàgina web de PLG www.plg.cat els hem introduït un nou certificat d’alta al servei de prevenció PLG i al corrent de pagament amb data (els posem corrent de pagament fins l’últim dia del mes següent), només cal que entri a l’àrea restringida per a clients amb la seva contrasenya (a mà dreta “Àrea Client”) i a la pestanya d’ALTA PLG ho trobaran.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 13 de març de 2019 PLG participa a la Sessió Informativa dirigida a professionals del Sector a Blanes
L'empresa BRECOR obra les seves instal·lacions i convoca als seus clients a una trobada que organitza juntament amb la Unió d'Empresaris de la Construcció per informar de les últimes novetats del sector de la construcció.
L'empresa BRECOR obra les seves instal·lacions i convoca als seus clients a una trobada que organitza juntament amb la Unió d'Empresaris de la Construcció per informar de les últimes novetats del sector de la construcció.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de març de 2019 Simulador de Riscos Laborals
En el Centre de Formació de Palol de Revardit hem preparat uns simuladors de riscos laborals d’espais confinats, treballs en alçada i risc elèctric. Us facilitem un vídeo on podreu veure els simuladors i un exemple de les pràctiques formatives que s’hi ...
En el Centre de Formació de Palol de Revardit hem preparat uns simuladors de riscos laborals d’espais confinats, treballs en alçada i risc elèctric.

Us facilitem un vídeo on podreu veure els simuladors i un exemple de les pràctiques formatives que s’hi podran realitzar https://www.youtube.com/watch?v=KiyRpnVbal0
 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 de febrer de 2019 Notificacions Inspecció de Treball per via electrònica
A partir del 18 de febrer de 2019, la Inspecció de Treball realitzarà només les notificacions a les empreses per mitjans electrònics (segons el que estableix la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques). En principi quan la ...
A partir del 18 de febrer de 2019, la Inspecció de Treball realitzarà només les notificacions a les empreses per mitjans electrònics (segons el que estableix la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

En principi quan la Inspecció de Treball vulgui notificar quelcom, enviarà un e-mail a l’empresa on els comunicaran que han de recollir una notificació electrònica a la seu electrònica https://seu.gencat.cat . L’e-mail de l’empresa on es comunicarà, serà el que els consta a la Tresoreria de la Seguretat Social (podeu consultar amb la vostra gestoria laboral l’e-mail que figura a domicili de les notificacions a efectes de la Tresoreria de la Seguretat Social).

Per recollir la notificació caldrà seguir els següents passos (*):
1) Obrir l’enllaç https://seu.gencat.cat i entrar a ‘la meva carpeta’
2) A la secció ‘la meva carpeta’ clicar ‘accés a notificacions electròniques’
3) Per entrar-hi us faran identificar l’empresa amb una de les següents opcions:
- Utilitzant certificat digital i/o idCAT mòbil
- O si l’empresa no disposa de certificat digital i/o idCAT mòbil, ha d’omplir amb el NIF/NIE de l’empresa i un telèfon/email per rebre un codi d’entrada

Si l’empresa no rep un correu electrònic de la Inspecció de Treball, no eximeix que hi pugui haver-hi una notificació pendent de lectura de la Inspecció de Treball a la seu electrònica.

Seria recomanable que confirméssiu amb la vostra gestoria laboral l’e-mail que els figura a la Tresoreria de la Seguretat Social a efectes de notificacions.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 28 de novembre de 2018 Conveni de Col·laboració amb L’ASSOCIACIÓ AUTONÒMA D’EMPRESARIS DE LA FUSTA A LES COMARQUES GIRONINES
Els informem que PLG a firmat un CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ AUTONÒMA D’EMPRESARIS DE LA FUSTA A LES COMARQUES GIRONINES, el qual comporta un descompte de les quotes del servei de prevenció. Oferim assessorament en prevenció de riscos laborals (tècnic i ...
Els informem que PLG a firmat un CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ AUTONÒMA D’EMPRESARIS DE LA FUSTA A LES COMARQUES GIRONINES, el qual comporta un descompte de les quotes del servei de prevenció.

Oferim assessorament en prevenció de riscos laborals (tècnic i jurídic) a tots els associats.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 d'octubre de 2018 Qüestionari de salut
Els recordem que disposeu del qüestionari de salut adjunt per fer-lo omplir als treballadors, és útil i legalment convenient que el treballador l’ompli quan aquest sigui nou a l’empresa (a l’espera de realitzar la seva revisió mèdica) o quan es negui a ...
Els recordem que disposeu del qüestionari de salut adjunt per fer-lo omplir als treballadors, és útil i legalment convenient que el treballador l’ompli quan aquest sigui nou a l’empresa (a l’espera de realitzar la seva revisió mèdica) o quan es negui a fer el reconeixement mèdic.

El treballador ens ha de fer arribar el qüestionari de salut omplert i tancat en un sobre per correu postal a l’atenció dels SERVEIS MÈDICS DE PLG (c/ Figuerola número 15 de Girona amb CP 17001), el qüestionari serà revisat per un Metge amb l’especialitat de Medicina del Treball de PLG, el qual si detectés algun risc greu i imminent per ocupar el seu lloc de treball degut al seu estat de salut, PLG avisaria de forma immediata al treballador per procedir a la seva avaluació mèdica i resoldre l’aptitud pel seu lloc de treball.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 d'octubre de 2018 Formació del Article 19 LPRL
La formació en prevenció de riscos laborals que han de rebre els treballadors és la formació específica per lloc de treball que estableix el Conveni Col•lectiu (Construcció (*)/ Metall / Fusteria / Treballs Forestals / Vidre i Retolació) o segons normativa minera, ...
La formació en prevenció de riscos laborals que han de rebre els treballadors és la formació específica per lloc de treball que estableix el Conveni Col•lectiu (Construcció (*)/ Metall / Fusteria / Treballs Forestals / Vidre i Retolació) o segons normativa minera, són els cursos específics de 20 hores o 6 hores.

Ara bé, aquells treballadors que executin tasques corresponents a llocs de treball o oficis que no estiguin especificats en els Convenis, llavors caldrà realitzar una formació d’acord amb els riscos i mesures preventives associades a aquestes tasques, segons el que estableix l’article 19 (**) de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Amb les visites que els realitzen els nostres Tècnics de prevenció a les seves empreses ja es defineixen els llocs de treball i quines formacions cal que facin els seus treballadors, les quals ja són programades pel nostre Dept. de Formació de PLG.

Actualment hi ha empreses que quan subcontracten altres empreses o en algunes plataformes (per enviar-hi documentació) demanen la formació per lloc de treball o la formació de l’article 19 de la Llei de Prevenció de riscos laborals, tot i presentant la formació realitzada del Conveni Col•lectiu (les 20 hores o les 6 hores), els hi continuen demanant aquesta altra formació per lloc de treball.

Si és el vostre cas, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres per tal de solucionar-ho (demanar pel Dept. de Formació de PLG) i sereu informats dels certificats que cal presentar per cada lloc de treball.

(*) Article 137 del VI Conveni Col•lectiu de la Construcció: d’acord amb l’Acta de la 11a reunió de la Comissió Negociadora del V Conveni Col•lectiu General del Sector de la Construcció publicada en el BOE de 30 de maig de 2013 la formació d’aquest Conveni és la continguda a l’article 19 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i per tant, en la majoria dels casos serà formació suficient i adequada pel lloc de treball.

(**) Article 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals:
1. En compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, independentment de la modalitat o la durada d’aquesta, com quan s’esdevinguin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.
La formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, cal que s’adapti a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres de nous i s’ha de repetir periòdicament, si fos necessari.
2. La formació a què es refereix l’apartat anterior s’ha d’impartir, sempre que sigui possible, dins la jornada laboral o, si no fos possible, en altres hores però descomptant de la jornada les hores que s’hi hagin esmerçat. La formació pot ser impartida per l’empresa amb mitjans propis o bé concertada amb serveis externs, i en cap cas el seu cost no ha de ser a càrrec dels treballadors.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 d'abril de 2018 Riscos psicosocials a l'empresa
Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures i mal d’esquena, per esmentar ...
Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures i mal d’esquena, per esmentar aquells efectes sobre els que es disposa de més estudis.

Els Riscos Psicosocials també poden comportar efectes negatius per a l’empresa (absentisme, baixa productivitat, mala qualitat, etc.).

El coneixement científic assenyala com a riscos psicosocials:
- L’excés de les exigències psicològiques en el treball (cal treballar molt ràpid o de forma irregular, el treball requereix que s’amaguin els sentiments, o callar l’opinió, etc).
- La falta de control sobre els continguts i les condicions de treball (no podem decidir la forma de fer les nostres tasques, no podem aplicar les nostres habilitats, etc).
- La falta de suport en el treball (cal treballar aïllat, sense suport dels superiors, amb competitivitat entre companys, sense la informació necessària i a temps, etc).
- Escasses compensacions en el treball (falta de respecte, inseguretat contractual, no es valora la feina feta, etc).
- Doble presència (les exigències laborals afecten a les relacions en l’àmbit domèstic i/o familiar).
- Baix capital social (el tracte és injust o no hi ha confiança entre la Direcció i la plantilla, etc).

Aquests riscos psicosocials són de difícil mesura ja que és molt difícil, per exemple, establir la relació causa-efecte que provoquen sobre la salut. La seva avaluació se sol realitzar mitjançant mètodes que es basen en qüestionaris individuals tipus test.

Els delegats de prevenció i en la seva absència els responsables de recursos humans han d’estar atents a qualsevol indici raonable de situacions que en la organització del treball i/o en les relacions laborals puguin afectar la salut dels treballadors (riscos psicosocials), comunicant al servei de prevenció qualsevol situació anòmala que es produeixi a l’empresa en les relacions entre treballadors i comandaments, a fi i efecte de poder aplicar les mesures preventives i/o correctores que correspongui.

PLG, dins l’avaluació general de l’empresa, ja facilita mesures preventives generals per aquests riscos, però per tal de complir estrictament amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) s’ha de realitzar l’avaluació de riscos psicosocials mitjançant un mètode reconegut.

Per dur-la a terme l’empresa i els representants dels treballadors han de signar un acord en el qual s’estableix que es realitzarà l’avaluació de riscos psicosocial i s’aplicaran les mesures correctores que corresponguin, adjuntem document que cal retornar complimentat i signat per l’empresa i els representants dels treballadors (adjuntem 2 models un per a empreses de més de 50 treballadors i un per menys de 50 treballadors).

Per tal que es porti a terme l’avaluació de riscos psicosocials de la seva empresa cal que es posin en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51 i demanin per Cristina Casadevall (Coordinació PLG). Aquestes actuacions les realitzarà l’equip de treball de l’empresa amb assessorament d’un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals de PLG seguint el mètode reconegut i respectant en tot moment la confidencialitat. Aquesta actuació preventiva genera un cost afegit que haurà d’ésser consultat.

Les empreses que ja disposen de l’avaluació de riscos psicosocials només cal que ens comuniquin si hi ha hagut algun canvi significatiu.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 d'abril de 2018 Sol•licitud reducció cotitzacions Seguretat Social per baixa sinistralitat
EL proper 15 d’abril comença el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors. Sempre ...
EL proper 15 d’abril comença el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors.

Sempre que es compleixin els requisits, les empreses podran obtenir la quantia de l’incentiu del 5% de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació (***) sense necessitat de justificar inversions i podrien obtenir un 5% addicional més de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació en funció de les inversions en prevenció realitzades.

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir els següents requisits:
- Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superiors a 5.000€ o haver obtingut un volum de cotització per contingències professionals de 250€ en un període d’observació de quatre anys.
- Trobar-se en el període d’observació per sota els límits establerts respecte dels índex de sinistralitat general i sinistralitat extrema (la seva mútua els assessorarà de si excedeixen o no aquests límits i són susceptibles de sol•licitar aquest incentiu).
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.
- No haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social. Només es tindran en compte les resolucions sancionades que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació quan el sol•licitant hagi estat considerat subjecte directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es tindran en compte quan excedeixin de dos.
- Acreditar el compliment per part de l’empresa de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (mitjançant una declaració responsable de l’empresa en format qüestionari per saber si compleixen amb les obligacions en prevenció de riscos laborals, aquest document a omplir els donarà la seva mútua d’accidents).
- Haver informat als delegats de prevenció de la sol•licitud de l’incentiu.

Es podrà obtenir el 5% addicional de les cotitzacions per contingències professionals sempre que es compleixin els requisits anteriors i s’hagin realitzat inversions en algunes de les següents accions preventives complementàries (sempre amb el límit màxim de l’import realitzat d’aquestes inversions):
- Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents.
- Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
- Existència de plans de mobilitat vial a l’empresa (des de PLG els hi podem elaborar els plans de mobilitat vial, analitzant els desplaçament amb vehicles dels seus treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir els accidents de treball “in itinere” i “en missió”, només cal que ens demani un pressupost d’aquest servei).
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
Les petites empreses (****) podran justificar les inversions en:
- Assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis.
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
- Obtenció de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que vagin assumir les tasques preventives.


Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2018.

(*) Poden consultar en aquesta pàgina web www.plg.cat (a l’àrea restringida per a clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses amb treballadors, és a dir, les societats o els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) El període d’observació es defineix com el número d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol•licitud necessaris per superar el volum mínim de cotització per contingències professionals, que no hagin format part d’una sol•licitud anterior i amb un màxim de quatre exercicis.

(****) Es considera petita empresa aquella que compte amb el volum de cotitzacions per contingències professionals major o igual a 250€ i menor o igual a 5.000€ pel període d’observació de quatre anys.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de març de 2018 Publicació nous oficis del VI Conveni Col·lectiu de la Construcció
En el VI Conveni Col•lectiu de la Construcció (2017-2021) es publiquen 3 nous oficis de la formació específica en prevenció de riscos laborals de segon cicle de 20 hores o 6 hores: - Treballs de soldadura - Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats (inclou ...
En el VI Conveni Col•lectiu de la Construcció (2017-2021) es publiquen 3 nous oficis de la formació específica en prevenció de riscos laborals de segon cicle de 20 hores o 6 hores:
- Treballs de soldadura
- Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats (inclou muntador de pladur)
- Manteniment de maquinària i vehicles (mecànic que entra en obres de construcció)

Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi aquesta nova formació als seus treballadors; si alguna empresa necessita que aquesta formació sigui programada amb caràcter d’urgència només cal que ens ho comuniqui i serà programada el més aviat possible.

En funció de la formació preventiva realitzada anteriorment es poden consultar possibles convalidacions.

Adjuntem nou model de comunicació a PLG per la incorporació d’un nou treballador a la seva empresa (plantilla del Pla de Prevenció: 7.17a COMUNICACIÓ D’INICI D’UN NOU TREBALLADOR A L’EMPRESA) afegint aquests nous oficis del Conveni Col•lectiu de la Construcció.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 de març de 2018 Treballs amb risc de caiguda d'altura
El passat any 2017 en el sector de la Construcció i a la província de Girona es van produir accidents molt greus i algun de mortal, principalment degut a les caigudes d’altura i en especial caigudes des de cobertes. Existeix normativa ...
El passat any 2017 en el sector de la Construcció i a la província de Girona es van produir accidents molt greus i algun de mortal, principalment degut a les caigudes d’altura i en especial caigudes des de cobertes.
Existeix normativa específica sobre els treballs temporals en altura (el propi Conveni del Sector de la Construcció ho contempla), i els Inspectors de Treball i Seguretat Social estan comprovant l'aplicació d'aquesta normativa a les obres de forma estricta i escrupolosa, imposant sancions importants quan aquesta s'incompleix.
Quan hi ha la possibilitat de caure d'una altura igual o superior a 2 m, el risc de caigudes d'altura està considerat com un risc especial (annex II del RD 1627/1997), essent obligatòria la utilització de proteccions col•lectives i/o individuals (arnés lligat a una línia de vida) anteposant, sempre que sigui possible, les proteccions col•lectives.
Fruit de la nostra experiència amb les inspeccions de treball i accidents de treballs dels quals tenim coneixement, a continuació fem un breu resum dels aspectes més importants que cal recordar i sobre els quals cal incidir en relació a les caigudes d'altura en obres de construcció.
Un dels punts especialment sensibles a aquest tipus de risc són les cobertes, ja que es pot donar tant en el seu perímetre, com en els forats que hi pugui haver (forats, patis interiors, claraboies, etc), com pel trencament dels materials que conformen la pròpia coberta.
En cas d'utilitzar un sistema de protecció del perímetre de la coberta per mitjà de baranes, cal escollir-ne el tipus en funció de la inclinació de la coberta i l'altura de caiguda, per tal que sigui resistent als impactes (càrregues dinàmiques).
L'ús de la bastida tubular és una opció molt vàlida (quan resulta difícil instal•lar baranes).
En els treballs de manteniment i reparació de cobertes tradicionals de certa antiguitat (com les formades per cairats i llates de fusta en mal estat) i en els treballs sobre cobertes lleugeres, cal tenir també en compte les possibles caigudes per esfondrament. Les cobertes lleugeres no estan dissenyades per suportar càrregues. Prèvia revisió i comprovació de l'estructura existent, s'adoptaran les mesures preventives i de protecció més adequades, tals com xarxes sota la coberta, línies de vida, dispositius retràctils i/o passarel•les, a més de les baranes de protecció al perímetre de les mateixes.
Una altra font de risc de caigudes d'altura són les escales de mà. La inclinació de les mateixes estarà entre 68 i 75o, disposaran de sabates antilliscants, sobresortiran 1 m per sobre del punt d'arribada i estaran lligades a la part superior.
Inspecció de Treball no vol que es treballi des d'escales de mà. Accepta la seva utilització només si el nivell de risc és baix, si no cal realitzar esforços excessius, si el centre de gravetat del cos no sobresurt dels muntants de l'escala, i si per les característiques de l'emplaçament (espais reduïts) no és possible la utilització d'altres mitjans. Per a treballs on el punt d'operació (altura de les mans) sigui igual o superior a 3,50 m, seria obligatori l'ús d'arnés de seguretat. Es prioritzarà la utilització de cistelles, plataformes elevadors o bastides.
Aquestes recomanacions són certament reconegudes i constantment recordades en sessions formatives, però és important que siguin aplicades de forma efectiva a les obres, per tal d'evitar els accidents i les conseqüències tan perjudicials que se'n deriven.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de desembre de 2017 PLG dóna suport a la Campanya: "Enganxa't per als que t'estimen"
PLG dóna suport a la següent Campanya amb l'objectiu de reduir al màxim els accidents laborals: Enganxa't per als que t'estimen
PLG dóna suport a la següent Campanya amb l'objectiu de reduir al màxim els accidents laborals:
Enganxa't per als que t'estimen
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 de juliol de 2017 Nou Conveni Col·lectiu del Sector Metall
Ha estat publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis i diferenciant-se si els treballadors entren o no en obres de construcció: a) Pels treballadors del sector del metall que ...
Ha estat publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis i diferenciant-se si els treballadors entren o no en obres de construcció:

a) Pels treballadors del sector del metall que entren en obres de construcció:

- S’estableixen, com fins ara, un 1er cicle de formació de 8 hores i un 2on cicle de 20 hores, amb l’aclariment que les 20 hores ja inclouen les 8 hores, per tant, qui tingui un curs de 20 hores ja no cal que realitzi les 8 hores inicials.
Des de PLG, els hi continuarem oferint el curs de 8 hores mentres que el treballador no hagi finalitzat les 20 hores. Els recordem que cada divendres a Girona per a nous treballadors al Sector realitzem el servei inicial (analítica de sang, revisió mèdica i la formació preventiva de 8 hores).

- Es publiquen nous continguts formatius de 2on cicle per lloc de treball de 20 hores i mantenint els ja publicats en anteriors convenis:
o Ferrallat
o Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d’instal•lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
o Lampisteria i instal•lacions de climatització
o Instal•lació d’ascensors
o Operadors d’aparells elevadors
o Operadors d’equips manuals
o Instal•lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl•liques serralleria i fusteria metàl•lica
o Treballs d’aïllament i impermeabilització
o Treballs de muntatge d’estructures tubulars
o Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
o Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
o Treballs en instal•lacions de telecomunicacions
o Treballs en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles
Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi aquesta nova formació als seus treballadors.

- Els treballadors hauran de realitzar una formació de reciclatge d’una durada de 4 hores cada 3 anys de forma presencial. Quan l’activitat principal d’un treballador estigui formada per vàries activitats vinculades a diferents oficis, la formació contemplarà tots els riscos i mesures preventives associats als mateixos. A PLG realitzarem un sol mòdul de formació reciclatge que contemplarà tots els oficis del Conveni del Metall. Per tant, si un treballador és lampista i electricista, i té realitzades les formacions de 20 hores o 6 hores per a cadascun dels oficis, només el convocarem a un sol mòdul de formació de reciclatge.
Quan un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector metall haurà de realitzar una formació de reciclatge abans d’ésser incorporat al lloc de treball.
S’ha establert un període d’adaptació de 18 mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Conveni Col•lectiu per complir amb les formacions de reciclatges. Durant el mes de gener del 2018 PLG començarà a programar els mòduls de formació de reciclatges.

b) Pels treballadors del sector del metall que NO entren en obres de construcció:

- Els treballadors del sector del metall que no entren en obres de construcció han de rebre una formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals en funció del lloc de treball que ocupen, i segons les hores i els continguts publicats al Conveni:
o Formació de directius (6 hores)
o Formació de treballadors que desenvolupen les seves feines a les oficines (6 hores)
o Formació de treballadors d’oficis de l’àrea de producció i/o manteniment (20 hores, de les quals 12 hores són tronc comú i 8 hores són part específica) dels següents oficis:
 Contingut formatiu per operaris en treballs de soldadura i oxitall
 Contingut formatiu per treballs de fusteria metàl•lica
 Contingut formatiu per treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (indústria aeroespacial, etc)
 Contingut formatiu per treballs d’instal•lació, manteniment i reparació d’equips informàtics, automatismes i la seva programació, ordinadors i els seus perifèrics o dispositius auxiliars; equips i tecnologies de telecomunicacions i de la informació, xarxes d’informació i dades (TICs)
 Contingut formatiu per instal•ladors i reparadors de línies i equips elèctrics
 Contingut formatiu per conductors de carretons elevadors
 Contingut formatiu per operadors de plataformes elevadores
 Entre d’altres (es publiquen fins a 32 continguts formatius)

- S’ha establert un període d’adaptació de 3 anys perquè les empreses ho puguin complir a raó de com a mínim 1/6 de les seves plantilles cada semestre.

- També s’estableix una formació de reciclatge que tindrà lloc cada 3 anys de 4 hores. En el cas que un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector del metall s’impartirà abans d’ésser incorporat al lloc de treball.

- La formació rebuda abans de l’entrada en vigor d’aquest Conveni Col•lectiu pels treballadors del sector metall que no entren en obres de construcció serà vàlida sempre que sigui de la mateixa durada i contempli els continguts formatius publicats en aquest conveni.

- Les entitats que impartim aquestes formacions hem d’estar homologades per la Fundació del Metall per la Formació, Qualificació i el Treball. Quan es realitzin aquestes formacions s’hauran de comunicar en una nova aplicació informàtica de la Fundació del Metall.

Si un treballador treballa part de la jornada en obres de construcció i l’altra part a taller realitzant el mateix ofici, només haurà de realitzar la formació preventiva d’aquell ofici per a treballar en obres de construcció (formació esmentada a l’apartat a), és a dir, no caldrà que realitzi la formació per treballadors que no entren en obres de construcció (formació esmentada apartat b).

Per qualsevol aclariment poden trucar al 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de Formació.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de juny de 2017 Com actuar davant d'un cop de calor
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció. PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció.

PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de juny de 2017 Campanya de la calor 2017
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 3 de maig de 2017 Nou Servei PLG - Conseller de Seguretat
Des de PLG els oferim la possibilitat de poder contractar directament amb nosaltres la figura del Conseller de Seguretat, només cal que ens truquin al Tel. 972215751 (Míriam Rodríguez) i els donarem més informació del servei. Els recordem quan és necessària la ...
Des de PLG els oferim la possibilitat de poder contractar directament amb nosaltres la figura del Conseller de Seguretat, només cal que ens truquin al Tel. 972215751 (Míriam Rodríguez) i els donarem més informació del servei. Els recordem quan és necessària la designació:

CONSELLER DE SEGURETAT

Les empreses que realitzin operacions de càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses, si se supera la quantitat establerta a l’ADR per tipus de Grup d’Embalatge (GE), han de designar a un o varis Consellers de Seguretat ja sigui de forma interna o externa, el qual ajudarà a prevenir els riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents en aquestes activitats.

Així, per exemple, s’ha de disposar de Conseller de Seguretat si:

- Es carrega, transporta o descarrega 1000 o més litres de gas-oil (o qualsevol altre producte de GE III)

- Es carrega, transporta o descarrega 333 o més litres de gasolina (o qualsevol altre producte de GE II)

- Es carrega, transporta o descarrega 333 o més Kg de la majoria de pintures al dissolvent, esmalts, vernissos, dissolvents (o qualsevol altre producte de GE II). En el punt 14 de la Fitxa de Dades de Seguretat de cada producte s’especifica el seu Grup d’Embalatge).

- Es carrega, transporta o descarrega 20 o més Kg de producte de GE I (per exemple alguns plaguicides, alguns isocianats, productes corrosius, explosius, etc.).

- Es carrega, transporta o descarrega 20 o més Kg de gas a pressió.

Aconsellem consultar cada cas concret.

Per poder exercir les funcions de conseller de seguretat, el conseller ha de superar prèviament un examen sobre les obligacions que corresponen al Conseller de Seguretat i sobre les matèries que li són aplicables de la normativa sobre mercaderies perilloses que donarà lloc a l’emissió del corresponent certificat de formació acreditatiu.

Les obligacions principals del Conseller de Seguretat són:
- Examinar el compliment per part de l’empresa de les regles aplicables a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Assessorar a l’empresa en les operacions relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Redactar l’informe anual que l’empresa ha de remetre a l’administració pública competent, sobre les activitats de la mateixa relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Col•laborar, quan sigui necessari, amb les autoritats de les administracions públiques competents en aquelles matèries objecte de la seva funció, especialment en cas d’accident, part d’accidents i informes d’activitat previstes en la norma.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 d'abril de 2017 Reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social per baixa sinistralitat laboral
Com cada any, s’obre el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció ...
Com cada any, s’obre el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (**).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits (***) per poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2017.

(*) Poden consultar en aquesta web www.plg.cat (a l’àrea de clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i el que es d’aplicació per aquest any el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) Els requisits a complir per obtenir aquesta reducció s’estableixen a l’article 2 del RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 de febrer de 2017 Figura del Delegat de Prevenció
Adjuntem informació relacionada amb la importància de la Figura del Delegat de Prevenció que ha d’estar present a les empreses.
Adjuntem informació relacionada amb la importància de la Figura del Delegat de Prevenció que ha d’estar present a les empreses.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 d'octubre de 2016 Entitats homologades per realitzar formació segons Conveni Col·lectiu
La formació en prevenció de riscos laborals establerta al Conveni Col•lectiu de la Construcció, del Metall, del Vidre i la Retolació, de la Fusteria i el Moble només pot ésser realitzada per Entitats Homologades per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), ...
La formació en prevenció de riscos laborals establerta al Conveni Col•lectiu de la Construcció, del Metall, del Vidre i la Retolació, de la Fusteria i el Moble només pot ésser realitzada per Entitats Homologades per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i Ocupació (FMF), i per la Fundació Laboral de la Fusta i el Moble (FLMM), i seguint els següents criteris i modalitats.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de setembre de 2016 Canvis de la formació preventiva del Sector del Metall
La formació en prevenció de riscos laborals de les empreses que apliquen el Conveni Col•lectiu del Metall ha sofert els següents canvis segons publicació al BOE el passat dia 11 d’agost de 2016 de l’Acta número 16 de la Comissió Negociadora del ...
La formació en prevenció de riscos laborals de les empreses que apliquen el Conveni Col•lectiu del Metall ha sofert els següents canvis segons publicació al BOE el passat dia 11 d’agost de 2016 de l’Acta número 16 de la Comissió Negociadora del Conveni Estatal del Sector del Metall:

- La formació per lloc de treball o ofici de 20 hores inclou la formació inicial de 8 hores. Per tant, qui tingui un curs de 20 hores ja no cal que realitzi les 8 hores inicials. Des de PLG, els hi oferim el curs de 1er cicle de 8 hores mentres que el treballador no hagi finalitzat les 20 hores. Els recordem que cada divendres a Girona per a nous treballadors al Sector realitzem el servei inicial (analítica de sang, revisió mèdica i la formació preventiva de 8 hores).

- Es publiquen nous continguts de formació preventiva de 20 hores pels següents oficis:
o Contingut formatiu pels treballs d’aïllament i impermeabilització
o Contingut formatiu pels treballs de muntatge d’estructures tubulars
o Contingut formatiu pels treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
o Contingut formatiu pels treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi la formació corresponent als seus treballadors.

- S’estableix un reciclatge de formació pel personal de 4 hores impartides periòdicament cada 3 anys per a cada especialitat o ofici. També s’haurà de fer reciclatge en el moment d’incorporació al lloc de treball d’un treballador que hagi estat allunyat del sector al menys un any de forma continuada.
Els continguts dels reciclatges estan pendents de publicació al BOE, des de PLG els avisarem quan ja es puguin realitzar.

- PLG té l’homologació renovada per la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, requisit indispensable per impartir formació preventiva en el Sector del Metall. Tota la formació que es realitza als seus treballadors és comunicada per part de PLG en aquesta entitat.

- També es preveu que es vagin incorporant al text del Conveni nous continguts formatius corresponents a oficis, especialitats o grups professionals, no regulats actualment per la Tarja Professional de la Construcció pel Sector del Metall.
:
 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de juny de 2016 Com actuar davant d'un cop de calor
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció. PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció.

PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 16 de juny de 2016 Campanya de la calor 2016
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 d'abril de 2016 Sol·licitud de reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social. Plans de Mobilitat i Seguretat Vial.
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits per poder obtenir aquesta reducció (**). Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents. Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són de trànsit, i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és fins el dia 15 de maig del 2016.

(*) Poden consultar en aquesta mateixa pàgina web www.plg.cat el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Amb aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de març de 2016 Consulta els resultats de les teves revisions mèdiques a la web
Els resultats de les revisions mèdiques realitzades amb PLG (informe mèdic i analítica de sang) es podran recollir directament en aquesta mateixa web (*). Un cop feta la revisió mèdica i quan l’informe mèdic ja estigui disponible per recollir-lo, els passos seran ...
Els resultats de les revisions mèdiques realitzades amb PLG (informe mèdic i analítica de sang) es podran recollir directament en aquesta mateixa web (*).

Un cop feta la revisió mèdica i quan l’informe mèdic ja estigui disponible per recollir-lo, els passos seran els següents:
1) Des del SERVEIS MÈDICS de PLG enviarem un missatge de SMS al telèfon mòbil del seu treballador amb unes claus personals i intransferibles.
2) Connectant-se en aquesta web hi trobarà la icona Consulta aquí la teva SITUACIÓ DE SALUT LABORAL en la qual cal clicar sobre la fletxa:
3) Per accedir-hi els demanarà un Usuari (que caldrà posar el seu DNI o NIE amb tots els números i lletres) i la Contrasenya enviada directament al treballador mitjançant un missatge de SMS (la contrasenya cal posar-la amb MAJÚSCULES).

De l’esmentat anteriorment, ens referim a l’informe mèdic i l’analítica de sang que els SERVEIS MÈDICS de PLG envien directament al treballador via e-mail o correu postal després d’haver fet la revisió mèdica. A partir d’ara (*) quan el treballador realitzi la revisió mèdica se l’informarà d’aquestes instruccions per recollir-se l’informe mèdic i l’analítica de sang quan estigui disponible a la web.

Les APTITUDS MÈDIQUES dels treballadors, document que s’envia a l’empresa, es continuarà enviant com sempre via e-mail o correu postal en funció de com s’hagi demanat a PLG. Els recordem que sempre que ho necessitin tenen disponibles les aptituds mèdiques en PDF en aquesta mateixa web.

(*) Es podran recollir a la web els resultats de les revisions mèdiques realitzades a partir del dia 22 de març de 2016 (inclòs), els reconeixements realitzats anteriors en aquesta data s’entregaran amb el format que s’hagi quedat al moment de la revisió mèdica ja sigui per e-mail o correu postal.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 de setembre de 2015 Deixa d'ésser obligatori el Llibre de Visites per a nous centres de treball
A partir del 23 de juliol de 2015, deixa d’ésser obligatori l’adquisició i habilitació de nous Llibres de Visites. Tanmateix, es manté vigent l’obligació de conservar i custodiar els llibres habilitats ja existents i les diligències que estenguin els Inspectors de Treball ...
A partir del 23 de juliol de 2015, deixa d’ésser obligatori l’adquisició i habilitació de nous Llibres de Visites.

Tanmateix, es manté vigent l’obligació de conservar i custodiar els llibres habilitats ja existents i les diligències que estenguin els Inspectors de Treball i Seguretat Social. Aquestes diligències es realitzaran al llibre de visites o, en cas de no existir, en un document autocopiador que aportarà l’Inspector actuant, de forma que una còpia del document quedarà en poder del subjecte inspeccionat i una altra en poder del funcionari.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de maig de 2015 Campanya de la calor 2015
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 d'abril de 2015 Sol·licitud de reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social. Plans de Mobilitat i Seguretat Vial.
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits per poder obtenir aquesta reducció (**). Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents. Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són de trànsit, i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és fins el dia 15 de maig del 2015.

(*) Poden consultar en aquesta mateixa pàgina web www.plg.cat el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Amb aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 de març de 2015 Inspeccions de Treball a les obres - Recomanacions
Davant la imminència d’una Inspecció de Treball, ja que el mínim repunt en el sector de la construcció ha provocat que s’incrementessin, des de PLG fem les següents recomanacions en base el que estan demanant: PER A TOTES LES EMPRESES CONTRACTISTES I ...
Davant la imminència d’una Inspecció de Treball, ja que el mínim repunt en el sector de la construcció ha provocat que s’incrementessin, des de PLG fem les següents recomanacions en base el que estan demanant:

PER A TOTES LES EMPRESES CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES:

- Cal mantenir l’obra en bones condicions de seguretat i d’ordre i neteja. No es pot treballar amb risc de caiguda de 2 o més metres sense proteccions, prioritari protecció col•lectiva, i en situacions puntuals protecció individual (arnés). Si un inspector detecta un treballador en aquesta situació paralitzarà l’obra i aixecarà acta d’infracció amb proposta de sanció (que podria arribar fins a 40.985 euros).

- Les baranes utilitzades com a protecció col•lectiva han de ser rígides i resistents, i tenir mínim 3 elements: barra superior a mínim 90 cm, barra intermèdia i rodapeu.

- Tots els treballadors han de tenir la formació segons conveni col•lectiu i l’aptitud mèdica (Vigilància de la Salut), per això és molt important que sempre que es doni d’alta un nou treballador a la seva empresa, ens ho han de comunicar el més aviat possible per tal de poder programar les activitats preventives com el reconeixement mèdic i la formació preventiva específica pel seu lloc de treball (ens poden comunicar altes i baixes de treballadors a l’empresa a l’e-mail medic@plg.cat). Els recordem que realitzem el servei inicial per a nous treballadors al sector de la construcció cada divendres a Girona (fem analítica de sang, revisió mèdica i formació inicial de 8 hores tot en un dia), si no es vol acollir al servei inicial a Girona es realitzarà el procediment habitual segons la seva població.

- S’han de tenir els rebuts signats per tots els treballadors conforme han rebut la Informació en matèria de prevenció de riscos laborals continguda a les avaluacions de riscos i plans de seguretat.

- S’han de tenir signats els rebuts acreditatius del lliurament dels Equips de Protecció Individuals a tots els treballadors. En el rebut s’ha d’especificar marca i mòdel dels EPI.

- En els centres de treball que l’empresa hi sigui present més de 30 dies o hi tingui més de 6 treballadors ha de disposar d’un llibre de visites (aquest llibre ha d’estar segellat per la Inspecció de Treball). L’autònom sense treballadors també li és d’aplicació.

- Cal tenir contractes o pressupostos signats amb promotors, contractistes i subcontractistes, preferiblement contractes entres les dues parts.

- Cal tenir Adhesió al pla de seguretat i salut del contractista per cada empresa subcontractada i pels autònoms.

- Per poder ser contractistes o subcontractistes s’ha de complir la Llei de Subcontractació. Entre altres punts importants destequem:
a) Per poder subcontractar les empreses han d’estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades REA (amb el certificat vigent, atenció s’ha de renovar en temps suficient – aconsellable 1 mes- abans de la seva caducitat) i en el moment de la inscripció l’empresa ha de tenir treballadors contractats en Règim General.
b) Les empreses o els autònoms sense treballadors NO poden subcontractar.


PER A LES EMPRESES CONTRACTISTES (totes les contractades directament pel promotor):

- Abans de començar els treballs a l’obra s’ha de tenir:
a) Pla de seguretat i salut laboral aprovat pel coordinador (en defecte d’aquest, per la direcció facultativa) en el cas que hi hagi projecte d’execució d’obra o avaluació de riscos específica per obres sense projecte.
b) Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.

- Llibre de subcontractació segellat per la Generalitat de Catalunya i actualitzat sempre que hi hagi subcontractació (només que hi hagi 1 empresa o 1 treballador autònom subcontractat ja cal el llibre)

- Designació del Recurs Preventiu: És obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials com per exemple treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada. El recurs preventiu és un treballador designat per l’empresa que ha d’haver realitzat com a mínim el Curs de formació de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores (A PLG el realitzem semi presencial 20 hores presencials i 40 hores a distància, els fem fora de l’horari laboral, només cal que es posin en contacte amb el nostre Dept. de Formació).


ALTRES PUNTS IMPORTANTS:

- GRUES TORRE: A més de tenir tota la documentació (certificats d’instal•lació, revisions, manteniments,...) és molt important que el gruista (amb carnet) tingui actualitzat el llibre d’instruccions amb les anotacions dels controls que ha de realitzar. Per realitzar-los a l’obra hi ha d’haver els 4 pesos reglamentaris. També és important no deixar cap càrrega (ni 1 eslinga) penjada del ganxo de la grua en absència del gruista.

- BASTIDES TUBULARS: Totes les d’altura superior a 6 metres fins al punt de coronació han de ser “homologades”. Disposar del pla de muntatge o manual d’instruccions amb la nota de càlcul. El muntatge l’han de fer treballadors amb formació, i el director de muntatge ha de fer el certificat de posta en servei de la bastida i de les revisions periòdiques.

- MAQUINÀRIA d’OBRA PÚBLICA (retroexcavadores, minimàquines, giratòries, pales, compactadores, radials, martells, etc): S’ha de tenir l’informe dels mesuraments higiènics de vibracions mecàniques i soroll.

En relació a les persones que treballen a l’obra (contractes laborals, nòmines,...) aconsellem verificar amb els seus assessors (o la seva gestoria) que tot estigui correcte.

Com ja saben, des de PLG els oferim assessorament si l’empresa és requerida per l’Autoritat Laboral a presentar documentació en matèria de prevenció de riscos laborals, i a més a més, els oferim el servei d’anar a Inspecció en nom de l’empresa per presentar la documentació requerida (sense cap cost afegit). Només cal que es posin en contacte amb nosaltres Tel. 972 215751 i demanin per Santi Barret o Susana Aguilera, així mateix si ho consideren convenient poden demanar-nos que els nostres tècnics es desplacin a l’obra per verificar les condicions de seguretat en les que es desenvolupen els treballs.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de juny de 2014 Campanya de la calor
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i ...
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

Descripció i accions: el personal sanitari o tècnic de PLG es desplaçarà a les obres en construcció per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà el tema de la calor a l’obra, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Als treballadors se’ls hi lliurarà el següent material:
-díptics informatius d’educació sanitària:
“Com afrontar la calor a l’obra”
“L’Alcohol, un company perillós”
-ampolles d’aigua
-crema de protecció solar

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues.

Objectiu: col·laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut.

Per donar compliment a la normativa, aquesta sessió serà tractada com a informació en prevenció de riscos laborals (article 18 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals), així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, han de retornar el dors d’aquesta carta omplert per Fax 972 41 45 16 o bé, per e-mail medic@plg.cat
 
 
> MÉS
 
Publicat el 16 de juny de 2014 La Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals
El passat dia 10 de juny, a la sala d’actes del Gremi d’Instal•ladors de Girona, va tenir lloc la sessió informativa “La Inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales” organitzada conjuntament pel Gremi d’Instal•ladors i Prevenció Laboral Gremi. ...
La Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals
El passat dia 10 de juny, a la sala d’actes del Gremi d’Instal•ladors de Girona, va tenir lloc la sessió informativa “La Inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales” organitzada conjuntament pel Gremi d’Instal•ladors i Prevenció Laboral Gremi.

La ponent va ésser la Sra. Laura Freixas Arnay, Cap de la Inspecció de Treball de Girona, amb una introducció a càrrec del Sr. Joan Casadevall, Assessor jurídic de El Gremi i Administrador de PLG i amb la presentació del Sr. Ernest Roglans, President del Gremi d’Instal•ladors de Girona.

A la sessió la Inspectora va parlar de les obligacions i responsabilitats dels empresaris, dels treballadors i dels autònoms en prevenció de riscos laborals. Es va tractar concretament en l’àmbit de les obres en construcció i de la subcontractació. Es va parlar de la casuística de contractar estudiants en pràctiques, treballadors menors d’edat i treballadors procedents d’ETT. I possibles responsabilitats empresarials en cas d’un accident de treball o malaltia professional. Al final de la sessió es va obrir un torn de preguntes pels assistents.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'octubre de 2013 L’AUTOPROTECCIÓ A L’EMPRESA I LA PLANIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES
PLG juntament amb la FOEG organitza pel pròxim dijous 17 d’octubre de 2013 una sessió informativa titulada “L’Autoprotecció a l’empresa i la planificació de les emergències”. La sessió es farà de 10.00 a 12.00, a la seu de la FOEG (c/ Bonastruc ...
PLG juntament amb la FOEG organitza pel pròxim dijous 17 d’octubre de 2013 una sessió informativa titulada “L’Autoprotecció a l’empresa i la planificació de les emergències”. La sessió es farà de 10.00 a 12.00, a la seu de la FOEG (c/ Bonastruc de Porta,15 - Girona).
La jornada gratuïta. L’aforament és limitat. Per més informació i confirmació de l’assistència poden trucar al telèfon 972.215.534 (Anna Anoro) o per correu electrònic a prl@foeg.cat
 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de juny de 2013 Responsabilitats de l’empresari davant d’un accident de treball
Aquest matí, la seu de la FOEG ha acollit una sessió informativa titulada “L’Anàlisi de les responsabiltiats administratives, civils i penals de les empreses i els seus empresaris, derivades d’un accident de treball”. El ponent de la sessió ha estat l’il•lustríssim Sr. ...
Responsabilitats de l’empresari davant d’un accident de treball
Aquest matí, la seu de la FOEG ha acollit una sessió informativa titulada “L’Anàlisi de les responsabiltiats administratives, civils i penals de les empreses i els seus empresaris, derivades d’un accident de treball”.

El ponent de la sessió ha estat l’il•lustríssim Sr. Fernando Lacaba Sánchez, president de l’Audiència Provincial de Girona. La ponència ha comptat amb una introducció a càrrec de Joan Casadevall, assessor de la Patronal i administrador de Prevenció Laboral Gremi.

Després de la xerrada, els assistents han pogut preguntar tots els dubtes al ponent, a més d’explicar i tactar casos reals.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 6 de juny de 2013 Per a les empreses que apliquin el Conveni Col·lectiu de la Construcció
El dia 30 de maig de 2013 es va publicar l’Acta de l’Acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE núm. 129/2013) (*) en el qual s’estableixen 13 nous continguts formatius per tal d’arribar a ...
El dia 30 de maig de 2013 es va publicar l’Acta de l’Acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE núm. 129/2013) (*) en el qual s’estableixen 13 nous continguts formatius per tal d’arribar a la totalitat dels diferents oficis del Sector (possibilitat de realitzar les 20 hores o 6 hores):
-Treballs d’aïllament i impermeabilització
-Treballs de muntatge d’estructures tubulars
-Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes d’aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids
-Estabilització d’esplanades i estesa de ferms.
-Col·locació de materials de cobriment
-Conservació i explotació de carreteres
-Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos
-Fonaments especials, sondejos i perforacions
-Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
-Treballs marítims
-Treballs de xarxes d’abastament i sanejament i pous
-Treballs de muntatge de prefabricats de formigó a l’obra
-Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars

Si algun dels seus treballadors ocupa un o més dels llocs de treball anteriorment esmentats, per tal de poder convocar-los correctament a la formació preventiva específica, necessitaríem que se’ns retornés omplert el dors de la present ja sigui per Fax 972 41 45 16, per e-mail formacio@plg.cat o per correu postal al c/ Figuerola número 15 de Girona (17001).

Aprofitem l’avinentesa per recordar-los que si l’empresa ho prefereix ens pot sol·licitar la programació de la formació preventiva fora de l’horari laboral o de la forma que més li convingui a l’empresa (només cal que ho comuniqui al Dept. de Formació de PLG).

Els recordem que el passat mes de desembre la Comissió Paritària que va negociar el V Conveni General del Sector de la Construcció 2012-2016 va realitzar un aclariment(**) del seu article 138, en concret l’apartat b del mateix, en el qual s’estableix que la formació per lloc de treball o ofici de 20 hores ja inclou la formació d’Aula Permanent o inicial de 8 hores. Per tant, si un treballador realitza la formació específica per lloc de treball de 20 hores directament, sense prèviament haver realitzat les 8 hores, aquest primer cicle de 8 hores ja no els el podrien exigir.

(*)(**)Podran trobar l’Acta de l’acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció publicada i l’aclariment a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa, seleccionar Sectorial i dintre d’aquest a l’apartat de Construcció.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de maig de 2013 LA CULTURA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A L’EMPRESA
El proper dimarts 21 maig la seu de la FOEG acullirà la sessió “La Cultura de la Seguretat Viària a l’empresa”. La sessió es farà a les 10:00h i anirà a càrrec de Miquel Àngel Garcia Ros, Tècnic Superior en Prevenció de ...
El proper dimarts 21 maig la seu de la FOEG acullirà la sessió “La Cultura de la Seguretat Viària a l’empresa”. La sessió es farà a les 10:00h i anirà a càrrec de Miquel Àngel Garcia Ros, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos, de Prevenció Laboral Gremi i de Ramon Cos Teixidó, Mosso d’Esquadra Grup Mobilitat Segura ART Girona.

L’objectiu de la xerrada és divulgar la cultura preventiva, conscienciar i informar a directius, gestors, coordinadors, tècnics, responsables, .... sobre la necessitat de respectar les normes de seguretat viària per a reduir al màxim el nombre d’accidents “in itinere” i “en missió” i incentivar i engrescar en la creació de plans de mobilitat dins l’empresa. Es tracta d’una jornada dinàmica amb exemples pràctics en seguretat viària.

PROGRAMA
Aspectes i principis generals envers la seguretat viària
Factors personals de risc
Factors que suposen riscos en la seguretat viària
Els accidents de trànsit dins l’entorn laboral
Mètodes de canvi
Precs i preguntes. Avaluació
 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2013 PLG elabora Plans de Mobilitat i Seguretat Vial
Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són accidents de trànsit (tant “in itínere” com “en missió”) i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals. Des de PLG ...
Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són accidents de trànsit (tant “in itínere” com “en missió”) i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals. Des de PLG els podem elaborar un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial (*) per a la seva empresa, en el qual s’analitzen els desplaçaments realitzats pels treballadors, per tal de racionalitzar els moviments de la plantilla i es proposen actuacions dirigides a prevenir els accidents de treball “intínere” i “en missió”. A més a més, l’empresa que realitzi el Pla de Mobilitat podria completar-ho amb una formació pels treballadors en seguretat vial (podria ésser impartida per PLG).

Per ampliar la informació es poden posar en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51 i demanar per Miquel À. Garcia o Santi Barret del Dept. Tècnic.


(*) Disposar d’un Pla de Mobilitat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “intínere” i “en missió”, és un dels possibles requisits a complir per beneficiar-se dels incentius a les quotes de la Seguretat Social segons el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, en el cas de les empreses que hagin cotitzat més de 5.000€ en quotes de les contingències professionals en el període d’observació.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'abril de 2013 Reducció de les cotitzacions per contingències professionals
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir amb uns requisits per poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Per poder procedir a la seva tramitació s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva (empresa) i els podran informar de si compleixen els requisits per a sol·licitar-ho.

Per aquest any, la presentació de les sol·licituds a les mútues s’ha de realitzar entre l’1 d’abril del 2013 i el 15 de maig del 2013. Com ja saben aquesta convocatòria ha estat anual.


(*) Poden consultar a la nostra pàgina web www.plg.cat (a l’àrea de clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de març de 2013 La inversió en salut, objectiu prioritari a les empreses
L’Oficina d’assessorament en prevenció de riscos laborals de la FOEG, organitza una sessió informativa sobre: ‘Com gestionar la Malaltia Professional a l’empresa?’ Aquest matí, la FOEG, la patronal gironina, ha acollit una jornada sobre la gestió de la malaltia professional a l’empresa. ...
L’Oficina d’assessorament en prevenció de riscos laborals de la FOEG, organitza una sessió informativa sobre: ‘Com gestionar la Malaltia Professional a l’empresa?’
Aquest matí, la FOEG, la patronal gironina, ha acollit una jornada sobre la gestió de la malaltia professional a l’empresa. El Sr. Pere Giró, responsable de l’oficina d’assessorament en prevenció de riscos laborals de la FOEG, ha destacat que la prevenció de malalties professionals ha de ser un tema prioritari dins les polítiques de prevenció en l’àmbit laboral donat que afecten directament al treballador. En la primera ponència, el Dr. Lluís Desoi, metge de Prevenció Laboral Gremi SLU, s’han centrat en la relació entre la incapacitat laboral i les diverses maneres d’enfocar la gestió d’aquesta, segons el seu origen, en les activitats i vida quotidiana; i en les malalties o accidents que es produeixen en l’àmbit laboral. S’ha parlat de la definició establerta com a “accident laboral” i la legislació que regula el seu tractament, a més d’una descripció de la malaltia professional, la seva definició, catalogació, marc legislatiu i actors del procés. En la ponència de la Sra. Estel Mallorquí, sòcia-directora de Biwel salut empresarial, ha parlat dels trastorns músculo-esquelètics i de la reducció dels mateixos a través de la millora de les capacitats físiques del treballador com: la força, la flexibilitat i la postura. Aquests aspectes són claus per la prevenció dels transtorns músculo-esquelètics i contribueixen a disminuir el cost econòmic que suposa per l’empresa les baixes laborals i l’absentisme, augmentant el benestar i satisfacció del treballador, i conseqüentment, la imatge empresarial. Al finalitzar la jornada els ponents han atès tots els dubtes i consultes formulades pels assistents.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de març de 2013 Modificacions en el tràmit de la Comunicació d’obertura de centre de treball en obres de construcció
La comunicació d’obertura de centre de treball en el cas d’obres de construcció, que fins ara la comunicava el contractista a la Generalitat de Catalunya (al Dept. d’Empresa i Ocupació) de forma presencial i juntament amb el Pla de Seguretat i Salut ...
La comunicació d’obertura de centre de treball en el cas d’obres de construcció, que fins ara la comunicava el contractista a la Generalitat de Catalunya (al Dept. d’Empresa i Ocupació) de forma presencial i juntament amb el Pla de Seguretat i Salut o l’avaluació de riscos, des del passat 14 de febrer de 2013, ha sofert unes modificacions:

-Les comunicacions d’obertura de centres de treball a Catalunya es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya i per realitzar-ho cal tenir en compte els següents punts:
a) Per obtenir el formulari de la comunicació d’obertura de centre de treball i per realitzar la seva presentació de forma telemàtica, cal anar a www.gencat.cat entrar a Oficina Virtual de Tràmits, allà entrar a l’apartat Per Temes, escollir Treball i després Emprenedoria, i seleccionar l’apartat de Comunicació d’obertura de centre de treball.
b)Per realitzar la comunicació de forma telemàtica és necessari disposar d’un certificat digital (veure en el dors la relació dels principals certificats digitals acceptats per a realitzar aquest tràmit amb l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya).

-Fins ara la presentació de la comunicació d’obertura de centre de treball d’una obra de construcció havia d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut o de l’avaluació de riscos. Aquesta obligació l’han substituït per la incorporació d’una declaració responsable de l’empresari o del seu representant legal en què manifesta que l’empresa disposa del corresponent pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador de seguretat i salut de l’obra o l’avaluació de riscos, i que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es mantingui el centre de treball obert (aquesta declaració ja està inclosa en el mateix formulari de la comunicació d’obertura de centre de treball).

Tot i aquests canvis, es pot continuar presentant la comunicació d’obertura de centre de treball de forma presencial a la Generalitat de Catalunya. Cal dir que, el formulari per realitzar-la s’ha modificat i presencialment també queda substituït l’acompanyament del Pla de seguretat i salut o l’avaluació de riscos amb la comunicació per la declaració responsable de l’empresari anteriorment esmentada que ja està en el propi imprès.

Com ja saben, si realitzen el Pla de Seguretat i Salut o l’avaluació de riscos per obres sense projecte amb el Dept. de Plans de PLG, el tràmit de la comunicació d’obertura de centre de treball ja els hi incloem en el mateix servei. En el cas, que no s’encarregui el Pla de Seguretat i Salut o avaluació de riscos amb PLG, els podem realitzar aquest tràmit per un cost de 15,00 € més 21% d’IVA.

Per qualsevol aclariment es poden posar en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 de març de 2013 PLG serà a Girocàmping
Prevenció Laboral Gremi serà present a la primera edició de la Fira Girocàmping, la fira dels Càmpings i els parcs de vacances, que se celebrarà al Palau de Fires de Girona del 7 al 10 de març. La fira representa una ...
Prevenció Laboral Gremi serà present a la primera edició de la Fira Girocàmping, la fira dels Càmpings i els parcs de vacances, que se celebrarà al Palau de Fires de Girona del 7 al 10 de març.


La fira representa una bona oportunitat per a donar a conèixer aquesta opció de vacances entre la població general. Actualment a Espanya només un 3% de la població va de vacances a càmpings, un percentatge molt baix si es compara amb el d’altres països europeus, com per exemple Holanda, on el percentatge és del 22% de la població.

Girocamping compte amb la col•laboració de l’Ajuntament de Girona, l’Agència Catalana de Turisme, de la Generalitat de Catalunya i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, de la Diputació de Girona.

L’empresa encarregada de l’organització és Gestfires. Girocamping ocuparà 5.200 m2 a l’interior del recinte firal i 4.000 m2 a l’exterior. La part interior reproduirà alguns dels espais típics que es poden trobar en un càmping com són: la recepció, els bars, el mini-club i un escenari.

Dels 5.200 m2 d’exposició dins del recinte firal, 3.000 m2 estaran dedicats al sector del
càmping (associacions, federacions, touroperadors, automòbils club, editorials del sector i organismes oficials ) i la resta, prop de 2.200 m2 al sector privat. A la part exterior també s’organitzaran activitats pels més petits i es mostraran algunes
de les novetats del sector en mòbil -homes, bungalous, furgonetes i vans.

Nove tats que es presentaran a Girocamping
-Vehicles elèctrics, dissenyats especialment per l’ús a instal•lacions de càmping.
-Calderes de biomassa.
-Tècniques de neteja integral
-Bungalous amb spa i banyera d’hidromassatge, sauna, tumbones ergonòmiques, dutxa tropical i zona de reflexoteràpia.
-Els últims models en mobil
-Homes i bungalous

Més informació i calendari:
 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de gener de 2013 Formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016
Com ja saben, la formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016 pels treballadors d’aquest sector, estableix dos tipus d’accions formatives: primer cicle o Aula Permanent corresponent a la formació inicial de 8 hores i un segon ...
Com ja saben, la formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016 pels treballadors d’aquest sector, estableix dos tipus d’accions formatives: primer cicle o Aula Permanent corresponent a la formació inicial de 8 hores i un segon cicle corresponent a la formació específica per lloc de treball de 20 hores o 6 hores.

El passat mes de desembre la Comissió Paritària que va negociar el V Conveni General del Sector de la Construcció 2012-2016 va realitzar un aclariment(*) del seu article 138 en concret l’apartat b del mateix, en el qual s’estableix que la formació per lloc de treball o ofici de 20 hores ja inclou la formació d’Aula Permanent o inicial de 8 hores. Per tant, si un treballador realitza la formació específica per lloc de treball de 20 hores directament, sense prèviament haver realitzat les 8 hores, aquest primer cicle de 8 hores ja no els el podrien exigir. (**)

Si els treballadors realitzen directament el segon cicle de formació de 20 hores, des de PLG els continuarem programant el mòdul G3 de Primers Auxilis (que fins ara era mòdul integrant de les 8 hores), ja que segueix essent exigible pel compliment de l’article 20 – Mesures d’emergències de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Per motius organitzatius, el servei inicial que realitzem cada divendres a les nostres oficines i centre mèdic de Girona pels nous treballadors del sector, que inclou l’analítica de sang, la revisió mèdica i la formació en prevenció de riscos laborals (el 1er cicle de 8 hores que estableix el Conveni Col·lectiu de la Construcció) tot en un dia, es continuarà realitzant de la mateixa forma. Els recordem que els treballadors poden realitzar la formació preventiva inicial de 8 hores abans de la incorporació al centre de treball.

Actualment aquest acord no està signat pel Sector del Metall i de la Fusta, com a tal, els treballadors d’aquests sectors que entrin en obres en construcció han de continuar realitzant el primer cicle de 8 hores i el segon cicle específic de 20 hores o 6 hores.

Aprofitem l’avinentesa per recordar-los que si l’empresa ho prefereix ens pot sol·licitar la programació de la formació en prevenció de riscos laborals fora de l’horari laboral (només cal que ens ho comuniqui al Dpt. de Formació de PLG).

(*) Podran trobar l’aclariment a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa i dintre d’aquest a Sectorial.
(**) Per l’obtenció de la TPC la formació inicial de 8 hores segueix essent vàlida.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 de desembre de 2012 Coneix els serveis del Dept. de Plans de Seguretat de PLG?
-El servei de Plans de PLG està obert tots els dies laborables de l’any sense interrupcions. -Realitzem el Pla de seguretat amb la urgència que vostè necessiti -Els Plans de Seguretat els redactem a mida de cada projecte i de l’empresa contractista -En el preu ...
-El servei de Plans de PLG està obert tots els dies laborables de l’any sense interrupcions.

-Realitzem el Pla de seguretat amb la urgència que vostè necessiti

-Els Plans de Seguretat els redactem a mida de cada projecte
i de l’empresa contractista

-En el preu de la confecció i redacció del Pla de Seguretat incloem els següents serveis:

a)Realitzem la presentació del Pla de Seguretat juntament amb la Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.
b)Ens posem en contacte amb la Direcció Facultativa de l’obra per tal que ens facilitin la documentació necessària per a la confecció del Pla.
c)Ens posem en contacte amb el Coordinador de Seguretat de l’obra per tal que realitzi l’aprovació del Pla.
d)Es lliure el Pla de Seguretat en format paper i/o electrònic.

-Redactem els Annexos als Plans de Seguretat en aquelles obres en què s’hagin produït modificacions o ampliacions al projecte o pla de seguretat inicial.


-Podem realitzar Plans de Seguretat a qui ho necessiti tot i no essent client del servei de prevenció de PLG


Altres serveis:

-Realitzem l’avaluació de riscos per obres sense projecte o “obres menors” i la seva presentació juntament amb la Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.


-Posem a disposició el llibre de Visites i el llibre de Subcontractació amb la seva habilitació per a l’administració competent


 
 
> MÉS
 
Publicat el 3 de desembre de 2012 Jornada informativa
Des de PLG els convidem a la jornada informativa sobre “Incapacitat laboral transitòria i malalties professionals”. Aquesta jornada tindrà lloc el pròxim dimarts 11 de desembre del 2012, de 9.00 a 12.30, a la seu de la FOEG (c/ Bonastruc de Porta,15 ...
Des de PLG els convidem a la jornada informativa sobre “Incapacitat laboral transitòria i malalties professionals”.
Aquesta jornada tindrà lloc el pròxim dimarts 11 de desembre del 2012, de 9.00 a 12.30, a la seu de la FOEG (c/ Bonastruc de Porta,15 - Girona).
L’aforament és limitat. Per a més informació i confirmació de l’assistència cal posar-se en contacte amb la FOEG.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de novembre de 2012 Prevenció en les tasques de manteniment i consignació de màquines
El passat dimarts 6 de novembre la seu de la FOEG va acollir la ponència titulada “Prevenció en les tasques de manteniment i consignació de màquines”. La sessió va anar a càrrec de Manel Carpio Puerto, tècnic superior en Prevenció de Riscos ...
Prevenció en les tasques de manteniment i consignació de màquines
El passat dimarts 6 de novembre la seu de la FOEG va acollir la ponència titulada “Prevenció en les tasques de manteniment i consignació de màquines”. La sessió va anar a càrrec de Manel Carpio Puerto, tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals de PLG.
Les tasques de manteniment, neteja, reparació dels equips de treball i instal·lacions, segons les estadístiques, suposen entre 15 i 20 % dels accidents al sector de la indústria. La deficient planificació i coordinació de les tasques de manteniment, i al considerar-les de curta durada, esporàdiques i eventuals, i a més a més al realitzar-les en condicions o entorns amb riscos especials (treballs en alçada, espais confinats, exposició o contacte amb substàncies químiques, treballs en tensió elèctrica o en proximitat, etc.), comporta no prendre les mesures preventives adequades.

És important disposar d’un procediment de manteniment que contempli la consignació segura dels equips de treball i instal·lacions. Les operacions de manteniment, segons la legislació actual, que puguin suposar un perill per la seguretat dels treballadors, es realitzaran desprès de consignar de forma segura els equips de treball i instal•lacions.

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per utilitzar, ajustar, reparar i mantenir les màquines i instal·lacions. De forma resumida i esquematitzada el procés de consignació consisteix en: preparació, separació fonts d’energia, bloqueig aparells de separació, senyalització, dissipació d’energies residuals i verificació de les accions anteriors.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de novembre de 2012 Plans d'autoprotecció (PAU)
Des de PLG elaborem i implantem Plans d’autoprotecció (PAU) segons el DECRET 82/2010 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, en ell es regulen les activitats susceptibles de generar ...
Des de PLG elaborem i implantem Plans d’autoprotecció (PAU) segons el DECRET 82/2010 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, en ell es regulen les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil i les classifiquen segons dos nivells les activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya i les d’interès per a la protecció civil municipal.

L’obligació d’elaborar un Pla d’autoprotecció dependrà del tipus d’activitat de l’empresa, de l’ocupació de persones en una mateix recinte, quantitat utilitzada de substàncies químiques, afectació de l’activitat a la zona forestal, nombre de llits, de la vulnerabilitat dels ocupants de la instal•lació i/o activitat pels riscos greus als que estan exposats, entre d’altres.

Alguns exemples podrien ésser:
-Activitats industrials i d’emmagatzematge de productes químics acollides a les instruccions tècniques complementàries (ITC), sempre i quan superin les capacitats establertes al Decret (Líquids inflamables i combustibles amb capacitat >200 m3, líquids corrosius amb capacitats > 500 m3, líquids tòxics > 200 m3, entre d’altres.)
-Edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, excepte les destinades a activitats agrícoles i ramaderes.
-Activitats extractives regulades pel Regalament de seguretat minera i amb més de 20 treballadors.
-Activitats de gestió de residus perillosos.
-Teatres, sales de congressos o cinemes amb aforament superior a 500 persones o amb alçada d’evacuació superior de 28 metres.
-Activitats docents amb ocupació superior a 500 persones o amb alçada d’evacuació superior de 15 metres.
-Llars d’infants i ludoteques.
-Centres esportius amb capacitat superior a 500 persones o altura evacuació superior de 28 metres.
-Tallers ocupacionals o centres de treball amb persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials.
-Càmpings amb capacitat superior a 2000 persones. També els ubicats a menys de 500 metres o en zones de riscs definides pels plans de protecció civil.
-Entre d’altres.

Per ampliar la informació ens poden trucar al Tel. 972 21 57 51 i demanar per Miquel Àngel Apáez.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 6 de novembre de 2012 PLG entre els finalistes als Premis Atlante
Prevenció Laboral Gremi es troba entre els finalistes als Premis Atlante en la categoria de la iniciativa de sensibilització, informació i/o formació. Els premis Atlante, organitzats per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball arriben a la seva ...
PLG entre els finalistes als Premis Atlante
Prevenció Laboral Gremi es troba entre els finalistes als Premis Atlante en la categoria de la iniciativa de sensibilització, informació i/o formació.

Els premis Atlante, organitzats per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball arriben a la seva sisena edició i es lliuraran el proper 22 de novembre al saló de Foment del Treball Nacional.


Els Premis Atlante neixen amb el propòsit de reconèixer i incentivar la tasca desenvolupada per les pimes en la implantació de l’activitat preventiva mitjançant una figura que representi el contrapès en què assentar l’activitat empresarial.

Veure vídeo aquí (minut 10:00)

Veure fotos aquí


 
 
> MÉS
 
Publicat el 29 d'agost de 2012 ATENCIÓ AVÍS IMPORTANT
Des de Prevenció Laboral Gremi ens han arribat informacions que algú en nom de la nostra empresa s’ha posat en contacte amb alguns clients nostres i els ha demanat el número de compte corrent. Us recordem que des de PLG ja disposem ...
Des de Prevenció Laboral Gremi ens han arribat informacions que algú en nom de la nostra empresa s’ha posat en contacte amb alguns clients nostres i els ha demanat el número de compte corrent.

Us recordem que des de PLG ja disposem de les seves dades bancàries des del moment que es van donar d’alta. Només vostès mateixos ens poden informar d’algun canvi bancari de la seva empresa si fos necessari i nosaltres verificaríem totes les seves dades empresarials, no només el compte corrent.

Per aquest motiu des de PLG els recomanem que tinguin cura i s’assegurin que estan informant de les seves dades a la persona correcte.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de juny de 2012 Horari d’estiu (Del 2 de juliol al 24 d’agost)
Girona: Matí: de 8 a 15h Tarda: TANCAT Vacances: Del 6 al 24 d’agost (Tot i fer vacances durant aquest període, l’oficina estarà oberta al pública de 8h a 15h. Per a tràmits i serveis indispensables - Tel. 972 21 36 72) Figueres: Matí: ...
Girona:
Matí: de 8 a 15h
Tarda: TANCAT
Vacances: Del 6 al 24 d’agost (Tot i fer vacances durant aquest període, l’oficina estarà oberta al pública de 8h a 15h. Per a tràmits i serveis indispensables - Tel. 972 21 36 72)

Figueres:
Matí: de 8 a 15h.Aquest horari s'inicia a partir del 9 d'agost.
Tarda: TANCAT
Vacances: Del 6 al 24 d’agost

Olot:
Matí: TANCAT
Tarda: de 16 a 20h (Els divendres a la tarda de Juliol i Agost estarà tancat)
Vacances: Del 6 al 24 d’agost

Ripoll:
Matí: de 8 a 15h
Tarda: TANCAT
Vacances: Del 2 al 24 d’agost

Palol de Revardit:
Matí: de 8 a 15h
Tarda: TANCAT
Vacances: Del 2 al 24 d’agost

Durant aquest període l’oficina de Girona estarà oberta al públic de 8h a 15h cobrint tots els serveis de PLG (telèfon: 972 21 57 51).


Li recordem que sempre, malgrat aquest calendari, trobarà personal a Girona que l’atendrà.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de juny de 2012 Horari d'estiu 2012 i facturació per correu electrònic
-Horari d’atenció al públic del 2 de juliol al 24 d’agost de 2012 -Factura de les quotes mensuals de PLG per correu electrònic
-Horari d’atenció al públic del 2 de juliol al 24 d’agost de 2012
-Factura de les quotes mensuals de PLG per correu electrònic
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de juny de 2012 Sessió informativa: Reanimació cardiorespiratòria i ús del desfibril·lador
El proper dimecres 11 de juliol PLG, juntament amb el Consorci de Transport Sanitari, realitzarem una sessió informativa a la FOEG. La sessió porta per títol “Reanimació cardiorespiratòria i utilització del desfibril•lador automàtic” i anirà a càrrec del Dr. Carlos Rodríguez, metge; ...
Sessió informativa: Reanimació cardiorespiratòria i ús del desfibril·lador
El proper dimecres 11 de juliol PLG, juntament amb el Consorci de Transport Sanitari, realitzarem una sessió informativa a la FOEG. La sessió porta per títol “Reanimació cardiorespiratòria i utilització del desfibril•lador automàtic” i anirà a càrrec del Dr. Carlos Rodríguez, metge; del Sr. Joan Camps, DUI I Director/Instructor en l’ús de l’aparell desfibril·lador automàtic (DEA) i del Sr. Enric Quílez de Tecnilab.

Aquest acte tindrà lloc de 10.00 a 12.00, a la seu de la FOEG (c/ Bonastruc de Porta,15 - Girona).

L’aforament és limitat. Per confirmar l’assistència, cal omplir la butlleta que trobaran a l'arxiu adjunt i enviar-la per correu electrònic a: prl@foeg.cat o per fax: 972.227.122. Per qualsevol dubte poden trucar al telèfon 972.215.534 (Montse Oliver o Anna López).


 
 
> MÉS
 
Publicat el 19 de juny de 2012 La Generalitat implanta taxes en els tràmits del REA
Les taxes s'aplicaran a les sol·licituds presentades a partir del 23 de juny de 2012. En aplicació de l’article 53 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en ...
Les taxes s'aplicaran a les sol·licituds presentades a partir del 23 de juny de 2012.

En aplicació de l’article 53 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, a partir del 23 de juny de 2012, els tràmits en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció (REA) impliquen el pagament previ d’una taxa.

Els fets imposables i les taxes a aplicar són les següents:
a) Per la tramitació de la sol•licitud d’inscripció: 100 euros

b) Per la tramitació de la sol•licitud de renovació: 100 euros

c) Per la tramitació de la sol•licitud de variació de dades: 20 euros

d) Per la tramitació de la sol•licitud de cancel•lació a instància de part: 20 euros

Més informació:

www.gencat.cat


Les empreses clientes de PLG que volgueu tramitar el REA, els recordem que amb conveni de col·laboració que tenim amb la UEC, aquesta entitat us pot fer la gestió. El Gremi cobra 30 euros (IVA a part) per les empreses que vulguin que se n'ocupi de tramitar-ho. Aquest cost s’haurà d’afegir a la taxa de la Generalitat.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de maig de 2012 Curs pràctic de seguretat a l’obra
Com en altres ocasions, PLG, en el Centre de Formació de Palol de la UEC, acull alumnes de diversos instituts de Catalunya interessats en realitzar un curs pràctic de seguretat a l’obra. El passat 7 de maig es va realitzar pels alumnes ...
Curs pràctic de seguretat a l’obra
Com en altres ocasions, PLG, en el Centre de Formació de Palol de la UEC, acull alumnes de diversos instituts de Catalunya interessats en realitzar un curs pràctic de seguretat a l’obra.

El passat 7 de maig es va realitzar pels alumnes del grau superior de l’Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. La formació, que és totalment pràctica, es va realitzar als simuladors de riscos laborals de paleteria i encofradors.

La durada de la formació va ser de 3 hores. Els professors són tècnics superiors de prevenció de riscos laborals de PLG i la sessió consisteix en una visita guiada pels simuladors on els alumnes interactuen amb el professor i els companys dels diferents elements que formen part del simulador.

El programa del curs incloïa accidentalitat en el sector de la construcció, senyalització i tancament de l’obra, risc elèctric, bastides, puntals, altres mitjans auxiliars, màquines, equips d’elevació i eines manuals elèctriques, riscos i mesures de protecció i prevenció, encofrats horitzontals i verticals, sistemes de protecció contra el risc de caiguda d’alçada, risc de caiguda al mateix nivell, rases i equips de protecció individual.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 27 d'abril de 2012 Dia internacional de la seguretat i la salut en el treball
Demà 28 d’abril es commemora el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. La instauració del 28 d’abril com a Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball té el seu origen en la ...
Dia internacional de la seguretat i la salut en el treball
Demà 28 d’abril es commemora el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. La instauració del 28 d’abril com a Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball té el seu origen en la iniciativa que l’any 1996 va prendre en un acte d’encesa d’espelmes i encens en record dels treballadors víctimes d’accidents de treball i malalties professionals, organitzada a Nova York per la Confederació Internacional d’Organitzacions Sindicals Lliures. D’aleshores ençà, amb el suport de l’Organització Internacional del Treball, la celebració d’aquesta jornada s’ha anat consolidant.
Aquest Dia és una bona ocasió per difondre la importància de la cultura de la prevenció, ja sigui amb actes o amb la difusió que, amb l’ajuda de les noves tecnologies, permet fer arribar a les persones treballadores consells bàsics per fer front a determinats riscos, com és el cas amb les píndoles de vídeo sobre el soroll, els trastorns musculoesquelètics i la organització del treball elaborades pel Departament de treball.
A Catalunya ja fa uns anys que la Generalitat i els principals sindicats i organitzacions patronals acorden un cartell commemoratiu d’aquest Dia Internacional. Cal tenir present, però, que establir un dia per recordar les víctimes de les males condicions de treball no és més que un estímul per fer la feina de tots els dies, que és treballar per aconseguir que, any rere any, siguin menys les víctimes a recordar el següent 28 d’abril.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 d'abril de 2012 Reducció de les cotitzacions per contingències professionals
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir amb uns requisits per a poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació més de 5.000€ en concepte de quotes per contingències professionals (aquesta quantitat la poden demanar a la gestoria o a la mútua).

Per a poder procedir a la seva tramitació s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents i aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva.

Per aquest any, la presentació de les sol•licituds a les mútues s’ha de realitzar entre l’1 d’abril del 2012 i el 15 de maig del 2012. Com ja saben aquesta convocatòria és anual.


(*) Poden consultar a la nostra pàgina web www.plg.cat (a l’àrea de clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD. 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 d'abril de 2012 Sessió informativa de riscos psicosocials
La seu de la FOEG a Girona va acollir ahir al matí una sessió informativa a càrrec de Santi Barret, tècnic de prevenció de riscos laborals de PLG. La sessió estava centrada en la temàtica dels riscos psicosocials a les empreses. De ...
Sessió informativa de riscos psicosocials
La seu de la FOEG a Girona va acollir ahir al matí una sessió informativa a càrrec de Santi Barret, tècnic de prevenció de riscos laborals de PLG. La sessió estava centrada en la temàtica dels riscos psicosocials a les empreses.

De forma pràctica es van definir els riscos psicosocials i es va parlar de què cal que les empreses facin al respecte, quines són les seves obligacions per identificar-los, avaluar-los i aplicar les mesures preventives que corresponguin. És important remarcar que en tot aquest procés han d’intervenir representants de direcció i dels treballadors, amb l’assessorament de tècnics de prevenció.

S’entenen per riscos psicosocials els aspectes de la concepció, organització i gestió del treball que tenen la potencialitat de causar danys físics, socials o psicològics als treballadors.

En el marc europeu, aquest any 2012, s’ha iniciat una campanya, promoguda pel Comitè d’Alts Responsables de la Inspecció de Treball, centrada en les avaluacions de riscos psicosocials. Concretament es farà especial incidència en el sector de l’assistència sanitària i sector del treball social (públic i privat), en el sector serveis (hotels i restaurants) i en el sector del transport.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 de febrer de 2012 Contractar o subcontractar a empreses que apliquin el conveni col·lectiu de la fusta
PER LES EMPRESES QUE CONTRACTIN O SUBCONTRACTIN A ALTRES EMPRESES QUE APLIQUIN EL CONVENI COL·LECTIU DE LA FUSTA: Tal com es va establir la formació en prevenció de riscos laborals pels treballadors que entren a les obres en construcció en el Sector ...
PER LES EMPRESES QUE CONTRACTIN O SUBCONTRACTIN A ALTRES EMPRESES QUE APLIQUIN EL CONVENI COL·LECTIU DE LA FUSTA:

Tal com es va establir la formació en prevenció de riscos laborals pels treballadors que entren a les obres en construcció en el Sector de la Construcció i el Metall mitjançant el Conveni Col·lectiu, el passat 5 de gener de 2012 es va publicar l’Acord sobre el Reglament de la Targeta Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble (BOE núm. 4/2012)*, en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals dels treballadors d’aquest sector que treballin en obres de construcció (en dos cicles):

- 1er cicle o cicle inicial: formació genèrica comuna per a tots els treballadors del sector de 8 hores (l’article 13 i l’Annex II de l’Acord).

- 2on cicle: formació específica per a cada lloc de treball o ofici del sector de 20 hores, les especialitats formatives establertes per les activitats i sectors de la fusta i el moble a les obres de construcció són (l’article 14 i l’Annex II de l’Acord):
- formació per a l’instal·lador d’elements de fusteria i moble.
- formació pel muntador d’estructures de fusta.
- formació pels responsables i tècnics d’execució de l’activitat.
- formació per comandaments intermedis.
I la formació preventiva del personal directiu es defineix amb un contingut de 10 hores (Annex II de l’Acord).

Com a tal, les empreses que contractin o subcontractin a altres empreses, que apliquin el Conveni Col•lectiu de la Fusta, se’ls ha d’exigir que els treballadors que entrin a les obres de construcció hagin realitzat la formació anteriorment esmentada.

Es podrà tramitar la Targeta Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble, serà el document expedit per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC) amb l’objectiu d’acreditar, entre altres dades, la formació en matèria de prevenció de riscos laborals rebuda pels treballadors del Sector de la Fusta i el Moble que treballin en obres de construcció.
(*) El poden trobar a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa i dintre d’aquest a Sectorial.


PER A LES EMPRESES QUE APLIQUIN EL CONVENI COL·LECTIU DE LA CONSTRUCIÓ:

S’ha signat, tot i que està pendent de publicació en el BOE, el V Conveni General del Sector de la Construcció*, en el qual no hi ha modificacions respecte la formació en prevenció de riscos laborals pels treballadors d’aquest Sector.

(*) Tan bon punt estigui publicat el V Conveni General del Sector de la Construcció, el podran trobar a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa i dintre d’aquest a Sectorial.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 de febrer de 2012 Per a les empreses que apliquin el Conveni Col•lectiu de la Fusta
El 5 de gener de 2012 es va publicar l’Acord sobre el Reglament de la Tarja Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble (BOE núm. 4/2012), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos ...
El 5 de gener de 2012 es va publicar l’Acord sobre el Reglament de la Tarja Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble (BOE núm. 4/2012), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals dels treballadors d’aquest sector que treballin en obres de construcció (en dos cicles):

- 1er cicle o cicle inicial: formació genèrica comuna per a tots els treballadors del sector de 8 hores (l’article 13 i l’Annex II de l’Acord).

- 2on cicle: formació específica per a cada lloc de treball o ofici del sector de 20 hores, les especialitats formatives establertes per les activitats i sectors de la fusta i el moble a les obres de construcció són (l’article 14 i l’Annex II de l’Acord):
- formació per a l’instal•lador d’elements de fusteria i moble.
- formació pel muntador d’estructures de fusta.
- formació pels responsables i tècnics d’execució de l’activitat
- formació per comandaments intermedis
I la formació preventiva del personal directiu es defineix amb un contingut de 10 hores (Annex II de l’Acord).

Com ja saben, des de la creació de PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU l’any 1998, s’ha estat realitzant formació en matèria de prevenció de riscos laborals segons el Programa Formatiu dissenyat i creat per PLG on la formació dels treballadors es dividia en 5 mòduls formatius de 2’5 hores cadascun:

M1 (Legislació i normativa de prevenció de riscos laborals)
M2 (Específic per al lloc de treball que ocupa el treballador)
M3 (EPIs, manipulació de càrregues i el foc)
M4 (Primers Auxilis)

Per a poder complir amb la formació que estableix el nou Acord, des de PLG hem redissenyat el Programa Formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals per als treballadors del Sector:

1er CICLE - FORMACIÓ GENÈRICA (8 hores):

MÒDUL G1 – (2’5 hores)
MÒDUL G2 – (3 hores)
MÒDUL G3 – (2’5 hores)

2on CICLE - FORMACIÓ ESPECÍFICA per a cada ofici o lloc de treball (20 hores):

MÒDUL C1 (4’5 hores)
MÒDUL C2 (4’5 hores) Tronc comú a tots els oficis o llocs de treball (14 hores)
MÒDUL C3 (5 hores)

MÒDUL E1 (3 hores)
MÒDUL E2 (3 hores) Tronc específic per a cada ofici o llocs de treball (6 hores)


Cal consultar a PLG les possibles convalidacions de carnets actuals o d’altres formacions envers aquesta. Però us podem avançar, que els treballadors que hagin realitzat el Curs de nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals del Sector de la Construcció de 60h o 50h podran convalidar la següent formació:

- Formació de 1er cicle (8h)
- Tronc comú del 2on cicle (14h)
- Formació de 2on cicle dels llocs de treball dels responsables i tècnics d’execució de l’activitat, i comandaments intermedis.

Per a poder convocar als seus treballadors correctament a la formació específica pels llocs de treball i els oficis que estableix aquest Acord, necessitem que se’ns retorni omplert el document adjunt ja sigui per Fax 972 41 45 16 o per e-mail formacio@plgironina.com o per correu postal al c/ Figuerola, 15 de Girona (17001).

 
 
> MÉS
 
Publicat el 19 de gener de 2012 Prevenció Laboral Gironina s'adhereix a la campanya "A casa teva no te la juguis"
Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC) presenta una campanya contra l’intrusisme laboral que pateix el sector de la construcció a les comarques gironines. La campanya rep el suport dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Sota l’eslògan ...
Prevenció Laboral Gironina s'adhereix a la campanya Prevenció Laboral Gironina s'adhereix a la campanya
Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC) presenta una campanya contra l’intrusisme laboral que pateix el sector de la construcció a les comarques gironines. La campanya rep el suport dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Sota l’eslògan “A casa teva no te la juguis” es pretén sensibilitzar als consumidors perquè optin per contractar empreses legalment constituïdes, sense fomentar l’economia submergida i assegurant així que l’execució de les obres es farà amb les degudes garanties de seguretat i coneixent les possibles responsabilitats davant incidències.

Durant la presentació, representants de la Generalitat, de la Diputació de Girona, dels Consells Comarcals i de les poblacions de tota la província de Girona, així com Col•legis professionals del sector, Cambra de Comerç, Foeg, Pimec, entre molts altres, han firmat el MANIFEST “A CASA TEVA NO TE LA JUGUIS”. Un manifest que acorda la col•laboració de tots per contribuir en la recuperació del sector apostant per la professionalitat i la seguretat en la construcció.

Des de la UEC, que aglutina prop de 1.000 empreses del sector, es reclama més seguretat laboral davant l’intrusisme professional en obres i reformes, tan pel que fa a particulars com en comunitats de propietaris. “El sector de la construcció ja està prou afectat per la crisi econòmica que s’està vivint i per l’aturada de l’activitat com perquè moltes obres de reforma domiciliària s’executin per part de persones que, a més de no oferir cap garantia, no compleixen les seves obligacions en matèria tributària, assegurances socials i seguretat i salut laboral, el que sens dubte repercuteix favorablement en les butxaques de molts ciutadans, que han de realitzar un menor desemborsament per aquests treballs”, ha explicat Josep Agustí, president de la UEC.

La problemàtica provoca nombrosos perjudicis i genera un enorme greuge comparatiu enfront a les empreses dedicades a aquesta activitat, que veuen com han de lluitar contra pressupostos irrisoris a causa dels incompliments empresarials que generen aquests comportaments.

Segons Marc Darnés, membre del Comitè Executiu de la UEC, “cal una consciència social per part dels consumidors perquè optin per contractar empreses legalment constituïdes, assegurant així que l’execució de la reforma es farà amb les degudes garanties de seguretat i coneixent les possibles responsabilitats davant incidències.” “A més cal que totes les administracions s’impliquin amb aquest objectiu. Que els ajuntaments demanin quina constructora executarà les obres és tant important com comprovar-ho, i per poder dur a terme aquest control existeix el número de REA (Registre d’Empreses Acreditades)”, ha afegit Darnés. El Registre acredita que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals.

Des d’Unió d’Empresaris de la Construcció “treballarem per eradicar l’intrusisme laboral i lluitarem per la professionalitat i la seguretat en la construcció, denunciant tots aquells casos que arribin al nostre coneixement mitjançant la interlocució amb administracions, agents socials i institucions d’àmbit econòmic, empresarial i social, en defensa de les necessitats del sector que representem, i en especial dels nostres agremiats”, ha conclòs Josep Agustí.

Més informació:
www.notelajuguis.com
 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de desembre de 2011 Comunicació d'alta d'un nou treballador
Els recordem que sempre que donin d’alta un treballador a l’empresa, ens ho han de comunicar el més aviat possible per tal de poder programar les activitats preventives com el reconeixement mèdic i la formació en prevenció de riscos laborals específica pel ...
Els recordem que sempre que donin d’alta un treballador a l’empresa, ens ho han de comunicar el més aviat possible per tal de poder programar les activitats preventives com el reconeixement mèdic i la formació en prevenció de riscos laborals específica pel seu lloc de treball. Tot i la situació actual continuen havent-hi inspeccions de treball, per tant remarquem la seva importància.

Per programar correctament la formació específica pel seu lloc de treball, els fem arribar un nou formulari per realitzar-nos la comunicació d’alta del treballador a l’empresa (veure el dors de la present).

Aprofitant l’avinentesa, els recordem que:

- Cada divendres a les nostres oficines de Girona realitzem el servei inicial, que inclou revisió mèdica i formació en prevenció de riscos laborals (el 1er cicle de 8 hores que estableix el Conveni Col•lectiu), tot en un dia per als treballadors nous en el sector. L’empresa que vulgui acollir-se a aquest servei ens ho de sol•licitar expressament sinó es realitzarà el procediment habitual a la seva població.

- Com ja saben, l’empresa que ho prefereixi ens pot sol•licitar la programació de la formació en prevenció de riscos laborals fora de l’horari laboral (només cal que ens ho comuniqui a través de l’adreça electrònica: formacio@plgironina.com o truquin al Tel. 972 21 57 51 i demanin pel Dpt. de Formació de PLG).

- Sempre que l’empresa sigui requerida a presentar documentació en prevenció de riscos laborals per part de l’Autoritat Laboral competent, per donar-los un bon assessorament, els preguem que ens truquin al Tel. 972 21 57 51 i demanin per la Srta. Susanna Aguilera del Dpt. Tècnic de PLG.

Els tres punts anteriors no suposaran cap cost addicional per a l’empresa.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 29 de setembre de 2011 Noves formacions preventives pels llocs de treball de la indústria extractiva
L’any 2008 es va publicar l’ORDRE ITC/1316/2008 de 7 de maig per la qual s’aprovava la Instrucció Tècnica Complementària 02.1.02 Formació preventiva pel desenvolupament del lloc de treball del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, en la que s’establia la ...
L’any 2008 es va publicar l’ORDRE ITC/1316/2008 de 7 de maig per la qual s’aprovava la Instrucció Tècnica Complementària 02.1.02 Formació preventiva pel desenvolupament del lloc de treball del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, en la que s’establia la regulació de la formació professional mínima en matèria de seguretat i salut laboral que han de tenir els treballadors que desenvolupen el seu treball habitual en centres de treball adscrits a una activitat minera (pedreres, graveres, sorreres, plantes de tractament, etc.). Aquesta ITC classificava
tots els possibles llocs de treball per diferents subsectors miners (activitats d’exterior, establiments de benefici, etc.) i establia que mitjançant Especificacions Tècniques
es definirien els itineraris formatius per a cada un d’ells. També establia a la mateixa ITC que aquesta formació té, la consideració d’habilitant per al desenvolupament del lloc de treball, per la qual cosa és obligatòria la seva realització.

A l’exercici 2008 es van publicar al BOE les 2 Especificacions Tècniques següents (possiblement alguns dels seus treballadors ja han realitzat aquestes formacions):

1.Nº 2000-1-08 “Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de transporte, camión y volquete, en actividades extractivas de exterior” (publicat juny 2008).

2.Nº 2001-1-08 “Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en actividades extractivas de exterior” (publicat el juliol 2008).

La normativa donava un pla d’adaptació de 2 anys a les empreses des del dia de la seva publicació al BOE. Per tant, actualment, és exigible que els treballadors que ocupin aquests dos llocs de treball tinguin aquesta formació preventiva.

Per altra banda, el passat mes de desembre es van publicar noves especificacions tècniques referents als itineraris formatius en Seguretat Minera dels següents llocs de treball dels diferents subsectors miners:

-A investigació: tècnics titulats, operadors de geofísica, operadors de geoquímica
-En activitats d’exterior: tècnics titulats, encarregats i/o vigilants, perforació/
tall/voladura, operadors de sondeig d’aigua i/o investigació, operadors de manteniment
mecànic i/o elèctric.
-En establiments de benefici: tècnics titulats, encarregats i/o vigilants, operadors de trituració/classificació, operadors de molta, operadors d’estriar,operadors de separació i concentració, operadors de forns, operadors de mescles, operadors de plantes de materials per a la construcció, operadors de plantes de roques ornamentals, operadors de laboratori, operadors de manteniment mecànic i/o elèctric.
-En llocs comuns: Direcció, tècnics titulats que no participen en el procés productiu, administració i personal de serveis diferents als de manteniment.

Establint-se una durada de 20 hores amb un contingut concret, un reciclatge de 5 hores cada 2 o 4 anys en funció del lloc de treball i un pla d’adaptació de 2 anys des de la publicació al BOE de l’Especificació Tècnica, per tant, s’han de realitzar abans del mes de desembre de 2012 (des de PLG s’estan dissenyant aquestes formacions). Amb l’elaboració dels Documents de Seguretat i Salut per la indústria extractiva de les explotacions, quedaran classificats els treballadors adscrits en els diferents llocs de treball, així com la formació que han de rebre segons l’ITC anteriorment esmentada i es realitzarà la 18 seva planificació.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 23 de febrer de 2011 Eudald Casadesús inaugura demà la nova seu de Ripoll
PLG i La Unió d'Empresaris de la Construcció inauguraran demà un nou emplaçament de les seves oficines de Ripoll. La delegació ara estarà situada al polígon La Barricona, Nau 6. La inauguració, que tindrà lloc a les sis de la tarda, ...
Eudald Casadesús inaugura demà la nova seu de Ripoll Eudald Casadesús inaugura demà la nova seu de Ripoll
PLG i La Unió d'Empresaris de la Construcció inauguraran demà un nou emplaçament de les seves oficines de Ripoll. La delegació ara estarà situada al polígon La Barricona, Nau 6.

La inauguració, que tindrà lloc a les sis de la tarda, comptarà amb la presència d’Eudald Casadesús, delegat territorial de la Generalitat a Girona, Teresa Jordà, alcaldessa de Ripoll, entre altres personalitats polítiques i del sector empresarial gironí.

Aquest nou espai concentrarà tota l’activitat del gremi, conservant només com a complement el camp de grues. Amb el conveni que hi ha entre PLG i la UEC, a partir d’ara també es donarà un millor servei ja que la nau gaudirà d’un simulador de riscos laborals i no caldrà desplaçar-se fins a Palol per fer la formació obligatòria, a més, la unitat mòbil de PLG podrà aparcar a dins les instal·lacions per fer les revisions mèdiques.

La nova nau té 400 m2 de planta, on hi ha els tallers. A l’altell s’hi ha construït una aula, una sala de reunions i un despatx.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 3 de desembre de 2010 Treball inspecciona el REA
Prevenció Laboral Gironina informa que, des del Departament de Treball de la Generalitat, s’estan duent a terme inspeccions per comprovar tots els documents declarats en el REA (Registre d’Empreses Acreditades). El procediment és el següent: Els inspectors truquen a l’empresa uns ...
Prevenció Laboral Gironina informa que, des del Departament de Treball de la Generalitat, s’estan duent a terme inspeccions per comprovar tots els documents declarats en el REA (Registre d’Empreses Acreditades).

El procediment és el següent:

Els inspectors truquen a l’empresa uns dies abans i demanen que tinguin preparada la documentació que se’l sol·licita per telèfon per una data concreta. En el dia establert, l’inspector acudeix a l’empresa i fa una revisió/comprovació ocular de la documentació que s’ha demanat prèviament, com per exemple el llistat de treballadors actualitzat.


Com sabeu, Unió d’Empresaris de la Construcció i Prevenció Laboral Gironina restem a la vostra disposició per repassar tota aquesta informació que us demanin o per qualsevol altre dubte o aclariment. 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 d'abril de 2009 Amiant en la construcció: Com actuar?
Cal tenir en compte que encara que des de l’any 2002 està prohibit a tot el territori espanyol utilitzar, produir i comercialitzar materials amb amiant, la seva presència en la construcció és molt comuna. Per evitar possibles interrupcions a l’obra, és important conèixer ...
Cal tenir en compte que encara que des de l’any 2002 està prohibit a tot el territori espanyol utilitzar, produir i comercialitzar materials amb amiant, la seva presència en la construcció és molt comuna.

Per evitar possibles interrupcions a l’obra, és important conèixer l’existència de materials amb amiant el més aviat possible, així la seva presència ja hauria d’estar reflectida a l’Estudi de Seguretat i Salut.

En el cas d’haver identificat material amb amiant o sospitar de la seva presència cal posar-se en contacte amb una empresa inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant).

Només aquestes empreses poden manipular materials amb amiant, sempre seguint un pla de treball prèviament aprovat per l’autoritat laboral competent que estableixi les mesures necessàries per a garantir la salut i seguretat dels treballadors.

El destí final dels materials amb amiant ha de ser un abocador autoritzat per aquest tipus de residus.

Tipus de materials amb amiant

Encara que tots els materials amb amiant són perillosos, la seva friabilitat (facilitat de despendre les fibres que conté) és la principal característica a tenir en compte

•Materials no-friables: Són els materials que no desprenen fibres fàcilment, sinó que cal l’acció directe de màquines o eines.
•Materials friables: Són els materials en que les fibres es desprenen amb facilitat a conseqüència de xocs, vibracions, moviments d’aire, etc., són els més perillosos.Més informació ( PLG informa 315 - Amiant en la construcció.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de febrer de 2009 Què és el recurs preventiu?
Els recordem que és obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials (tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de ...
Els recordem que és obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials (tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i RD 604/2006, del 19 de maig, pel que es modifica el RD 39/1997 pel que es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD 1627/1997 pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció). Aquestes normatives defineixen les següents operacions o treballs amb riscos especials com:
-Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada.
-Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió.
-Obres d’excavacions de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
-Treballs en espais confinats.
-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
-Activitats que s’utilitzin màquines sense la declaració de conformitat (marcatge CE).

La falta de presència del recurs preventiu en el centre de treball quan sigui necessària pot ésser considerada, per part d’Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, com una infracció greu o molt greu.

El recurs preventiu és un treballador designat per l’empresa que ha d’haver realitzat com a mínim el Curs de formació en Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (60 hores).

Les funcions del recurs preventiu són vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció contemplades al pla de seguretat i salut de l’obra, i comprovar-ne la seva eficàcia; coordinar-se amb els diferents recursos preventius de les altres empreses i les funcions de nivell bàsic establertes a l’article 35 del RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Cal deixar constància per escrit de l’assignació del treballador per part de l’empresa per a realitzar les funcions de recurs preventiu per a cada obra (els hi adjuntem el document per a realitzar aquesta assignació).

Per a complir amb aquesta normativa, els recordem que PLG imparteix cursos de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals 60 hores semipresencials (20h presencials i 40h a distància). El preu del curs és de 240€ per alumne que podran ésser subvencionats mitjançant la subvenció de la Fundación Tripartita (veure en el dors el funcionament d’aquesta).

Per a més informació o per inscripcions poden trucar al telèfon 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de formació de PLG (en funció del nombre de persones inscrites es podran fer grups en diverses zones).

Atentament,

Dpt. de Formació
PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU
www.plgironina.com

Més informació ( Plg Informa (314) qué és el recurs preventiu.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de desembre de 2008 Formació en Prevenció de Riscos Laborals pels treballadors del sector de la construcció
El 17 d’agost del 2007 es va publicar el IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció pel període 2007-2011 (BOE núm. 197), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals pels treballadors de les empreses que ...
El 17 d’agost del 2007 es va publicar el IV Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció pel període 2007-2011 (BOE núm. 197), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals pels treballadors de les empreses que apliquin el Conveni Col·lectiu del sector de la Construcció en dos cicles:

- 1er cicle: formació genèrica

igual per a tots els treballadors del sector de 8 hores (article 138 del Conveni).

- 2on cicle: formació específica per a cada lloc de treball o ofici del sector

de 20 hores per:

- paleta

- treballs d’enderroc i rehabilitació

- encofrador

- ferrallista

- revestiments de guix

- electricitat

- lampista

- treballs amb pedra

- pintor

- paviments i enrajolats

- operadors de vehicles i maquinària de moviments de terra

- operadors d’aparells elevadors

- operador d’equips manuals

- responsables d’obra i tècnics d’execució

- comandaments intermedis

- administratius

(articles del 141 al 142 i del 144 al 157 del Conveni)

De 10 hores per:


- personal directiu (article 140 del Conveni)

Com ja saben, des de la creació de PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU l’any 1998, s’ha estat realitzant formació en matèria de prevenció de riscos laborals segons el Programa Formatiu dissenyat i creat per a PLG on la formació dels treballadors es divideix en 5 mòduls formatius de 2’5 hores cadascun.

No obstant, per a poder complir amb la formació que estableix el nou Conveni, des de PLG estem redissenyant el Programa Formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals per als treballadors del Sector.

Per aquest motiu, pròximament rebran més informació al respecte.


Més informació ( Plg Informa - formació en PRL conveni.pdf )


 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de setembre de 2008 Registre d'Empreses Acreditades
Com ja saben, des del passat 26 d’agost de 2008 les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ésser contractades o ésser subcontractades per a treballar en una obra de construcció han d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de ...
Com ja saben, des del passat 26 d’agost de 2008 les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ésser contractades o ésser subcontractades per a treballar en una obra de construcció han d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la Generalitat de Catalunya.


Cal recordar que:

•­ Les societats (SL, SA, SC, etc.) sense treballadors i els treballadors autònoms, sense treballadors per compte aliena (en Règim General de la Seguretat Social) no poden fer la inscripció al REA.
•­ La inscripció al REA és única per a cada empresa i té validesa per a tot el territori nacional durant tres anys, renovables en períodes iguals. L’empresa haurà de sol·licitar la renovació dins els sis mesos abans de l’expiració, sinó es sol·licita dins aquest, s’entendrà automàticament cancel·lada del REA.
•­ S’han de notificar al Registre les variacions del tipus de dades identificatives (nom, adreça, telèfons de contacte, etc), no cal notificar les variacions de personal, de maquinària, locals, etc.
•­ Les empreses quan contractin o subcontractin a altres empreses en una obra de construcció han de tenir un certificat conforme aquestes últimes estan inscrites al REA ja que els contractistes i subcontractistes tenen el deure de vigilar aquest compliment. L’empresa contractant queda exonerada durant la vigència del contracte i per a una sola obra de construcció de la responsabilitat si posseeix aquest certificat (*).
•­ El certificat d’inscripció al REA d’una empresa que contractem o subcontractem s’ha de sol·licitar dins el mes anterior a l’inici de l’execució del contracte. Aquest es pot imprimir directament a la pàgina web www.gencat.cat/treball a l’apartat de Nou Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya i anar a Cerca i consulta de les empreses inscrites al REA (qualsevol empresa pot demanar un certificat d’inscripció d’una altra i no és necessari tenir signatura electrònica).

(*) Segons l’article 7 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i l’article 6 del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (també les poden trobar a la nostra pàgina web www.plgironina.com ). 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2008 Com han de gestionar les empreses els accidents/malalties professionals
MARC NORMATIU La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) en el seu art. 16.3 obliga a l’empresari a “investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors, per tal de detectar les causes d’aquests fets”. La mateixa LPRL ...
MARC NORMATIU
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) en el seu art. 16.3 obliga a l’empresari a “investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors, per tal de detectar les causes d’aquests fets”.
La mateixa LPRL a l’art. 23.3 estableix que “l’empresari estarà obligat a notificar per escrit a l’autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s’hagin produït amb motiu del desenvolupament del seu treball, conforme al procediment que es determini reglamentàriament”.
Ordre de 16 de desembre de 1987 per la que s’estableixen models per a la notificació d’accidents i dicta instruccions pel seu compliment i tramitació (BOE núm. 311 de 29 de desembre), completada amb la ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre (BOE 22 de novembre de 2003).


NOTIFICACIÓ A L’AUTORITAT LABORAL
A Catalunya, aquesta notificació a l’autoritat es pot fer via telemàtica des de la web: www.cat365.net (també es pot fer a traves de la direcció: www.delta.mtas.es).
La notificació és obligatòria per totes les empreses i formes d’accident laboral/malaltia professional.
Les notificacions que s’han de realitzar (i termini de comunicació) per part de l’empresa són:
1.- Comunicació d’accident de treball amb baixa (5 dies a partir de la baixa mèdica).
2.- Comunicació urgent (24 hores) en casos d’accidents greus, molt greus i mortals o que afectin a més de 4 treballadors.
3.- Relació mensual d’accidents sense baixa.
4.- Relació d’altes o defunció dels accidentats.
Aquestes notificacions les pot realitzar l’empresa o una Entitat Gestora o Col·laboradora (mútua, gestoria, etc.), però sempre serà l’empresa la responsable de la seva realització dins els terminis establerts i de que el contingut s’ajusti a la realitat.NOTIFICACIÓ INTERNA DELS ACCIDENTS/INCIDENTS
Per tal de facilitar la investigació i portar un millor control és important que l’empresa estableixi un procediment intern de comunicació dels accidents amb baixa i dels incidents (accidents sense baixa), amb la descripció de l’accident/incident realitzada pel mateix treballador (amb l’ajuda del seu comandament directe en cas necessari). És important que aquesta notificació d’accidents/incidents interna es realitzi el mateix dia que s’hagi produït el succés, de forma que si es produeixen baixes dies després d’haver tingut lloc l’accident es pugui verificar que aquest s’ha produït realment dins la jornada laboral. PLG pot proporcionar models per tal de realitzar aquesta notificació interna.INVESTIGACIÓ DE L’ACCIDENT
L’objectiu de la investigació ha de ser deduir les causes que han generat l’accident, mitjançant el coneixement dels fets ocorreguts, per poder implantar mesures correctores per eliminar les causes i per evitar la repetició del mateix accident o similar, com a aprofitar l’experiència per millorar la prevenció a l’empresa.
La investigació s’inicia amb la descripció que hagi fet el mateix accidentat o els testimonis (amb la col·laboració del comandament directe) a la notificació interna.
L’empresari és el responsable de la realització de les investigacions. PLG pot auxiliar en la seva realització per la qual cosa és important que ens facin arribar la documentació necessària el més ràpid possible.


ESTADÍSTIQUES DE SINISTRALITAT
A partir de les notificacions realitzades a l’autoritat laboral, aquesta confecciona els índexs de sinistralitat (freqüència, gravetat, incidència). Les empreses que tinguin els índexs superiors a la mitjana de la seva activitat econòmica estan exposades a actuacions per part de l’autoritat laboral (inspeccions, requeriments, etc.) que poden derivar en possibles propostes de sanció.
A www.gencat.cat/treball/ambits/seguretat_salut/index.html de la web de la Generalitat de Catalunya, d’una forma ràpida i senzilla (entrant núm. d’accidents, núm. de treballadors, província i sector d’activitat) es pot calcular l’índex d’incidència de l’empresa i comparar amb l’índex del sector. Si es comprova que aquest índex de l’empresa és elevat (superior o molt proper a l’índex mitjà del sector) és important començar a fer actuacions abans de les possibles actuacions de l’autoritat. PLG col·labora en la realització d’aquestes accions destinades a reduir la sinistralitat.
A la mateixa pàgina també es troba un altre enllaç on es pot realitzar el càlcul del cost d’un accident de treball. Conegut el cost total d’un accident, en la majoria dels casos es podrà comprovar que el cost de la prevenció hauria resultat més econòmic que el cost d’aquest accident.


Més informació ( Plg informa- gestionar accidents.pdf )

 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'agost de 2008 Qüestionari de Salut
Quan una empresa té un treballador de nova contractació, és important que, abans d’incorporar-se al lloc de treball, realitzi un examen de salut per saber si aquest nou treballador és APTE o NO APTE per a realitzar l’activitat per la qual se ...
Quan una empresa té un treballador de nova contractació, és important que, abans d’incorporar-se al lloc de treball, realitzi un examen de salut per saber si aquest nou treballador és APTE o NO APTE per a realitzar l’activitat per la qual se l’ha contractat. (segons estableix la normativa vigent)

Li recordem que PLG té a disposició de tots els seus clients la possibilitat de realitzar la revisió i formació inicial en prevenció de riscos laborals als treballadors de nova contractació al llarg dels set primers dies després de ser contractats per l’empresa.

Aquest servei, inclòs a la quota mensual, ja fa més d’un any que està en funcionament i ha facilitat a moltes empreses el compliment de la legislació vigent.

Per agilitzar aquest servei haurà de comunicar el més aviat possible la nova incorporació i demanar l’ús d’aquest servei mitjançant el full de sol·licitud que poden trobar a la nostra pagina web (www.plgironina.com) o bé per telèfon (972 21 57 51).

Un cop convocat el treballador s’haurà de desplaçar a la nostra seu a Girona (Carrer Figuerola núm 15) per a que li realitzin el reconeixement mèdic així com una primera informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Ara bé, per a les empreses que la utilització d’aquest servei no sigui viable, tenen a la seva disposició el qüestionari de salut. Aquest document PLG els hi va entregar juntament amb la carpeta de documentació que van rebre al donar-se d’alta amb nosaltres, no obstant poden demanar una nova còpia al departament mèdic.

L’empresari té la responsabilitat de lliurar el qüestionari al treballador per a que aquest ho empleni de forma totalment confidencial, i fer-ho arribar a les oficines de PLG perqué així, un metge de l’especialitat de Medicina de Treball ho examini. Amb la informació proporcionada pel treballador en aquest document es pretén detectar qualsevol malaltia o estat que l’impedeixi realitzar l’activitat per la que ha estat contractat. En el cas de trobar algun tipus d’anomalia es convocaria al treballador, per realitzar el reconeixement mèdic urgentment.

Cal recordar que el qüestionari es provisional i no eximeix que el nou treballador realitzi la revisió mèdica que el qualifiqui com a APTE o NO APTE.

Més informació ( PLG informa - qüestionari salut.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juny de 2008 Formació en prevenció de riscos laborals per a empresaris i personal directiu (imprescindible per a inscriure's al REA)
A partir del 26 d'agost de 2008 serà exigible que les empreses que pretenguin ésser contractades i subcontractades hauran d'estar inscrites al Registre d'Empreses Acreditades (REA). Per a poder tramitar aquesta inscripció és totalment obligatori que les empreses tinguin el personal format ...
A partir del 26 d'agost de 2008 serà exigible que les empreses que pretenguin ésser contractades i subcontractades hauran d'estar inscrites al Registre d'Empreses Acreditades (REA). Per a poder tramitar aquesta inscripció és totalment obligatori que les empreses tinguin el personal format en prevenció de riscos laborals (tant el directiu com el productiu).


Des del passat mes de setembre, PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU està impartint la formació en matèria de prevenció de riscos laborals pels empresaris i personal directiu de les empreses del Sector de la Construcció, tal i com estableix el Conveni General del Sector de la Construcció i RD 1109/2007 en el que es desenvolupa la Llei 32/2006 del 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.


Segons l’article 140 del Conveni General del Sector de la Construcció 2007-2011 publicat el dia 17 d’agost de 2007, s’estableix que el personal directiu de l’empresa haurà d’estar format en matèria preventiva per una duració mínima de 10 hores i defineix el següent contingut: Integració de la prevenció a la gestió de l’empresa, obligacions i responsabilitats, organització i planificació, costos d’accidentalitat i rendibilitat de la prevenció, legislació i normativa bàsica de prevenció.


Per altra banda, segons l’article 12 de RD 1109/2007 en el que es desenvolupa la Llei 32/2006 del 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, estableix que els convenis col·lectius sectorials d’àmbit estatal podran establir programes formatius pel personal que exerceix funcions de direcció.


En referència aquesta normativa, PLG ha dissenyat un pla formatiu de 10 hores per als empresaris anomenat GESTIÓ DE LA SEGURETAT PER A DIRECTIUS - EMPRESARIS (G. S. E.) que es composa dels següents mòduls:

•MÒDUL 1 G. S. E. - Gestió de la prevenció
•MÒDUL 2 G. S. E. - Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció
•MÒDUL 3 G. S. E - Costos de la sinistralitat i la rendibilitat de la prevenció

Aquesta formació va dirigida al personal directiu assalariat per l’empresa, és a dir, en Règim General de la Seguretat Social, o bé a l’empresari o personal directiu que sigui autònom. En el segon cas, des de PLG, els hi oferim la possibilitat de realitzar aquesta formació obligatòria en matèria de prevenció de riscos laborals i la Vigilància de la Salut (revisió mèdica) tractant-lo com un treballador més a efectes de facturació.


Per tant, les empreses que vulguin estar inscrites abans del dia 26 d'agost de 2008 al REA, és necessari i urgent que el seu personal directiu o l'empresari realitzi el més aviat possible la formació en prevenció de riscos laborals.


Per a més informació, trucar al 972 21 57 51 i demanar pel departament de formació, o bé descarregar-se el formulari d’inscripció de la nostra pàgina web (www.plgironina.com) a l’apartat d’informació i enviar-lo per fax al número 972 41 45 16. Per a qualsevol aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb qualsevol de les oficines de PLG.


Més informació ( Plg informa- 310.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de maig de 2008 Fes els tràmits per al REA còmodament amb PLG
Des de PLG ja pot realitzar fàcilment tots els tràmits per a obtenir la firma digital i inscriure’s al Registre d’Empreses Acreditades (REA). D'aquesta manera, com a client PLG podrà fer tots aquests tràmits sense problemes i sense haver-se de traslladar. Si ...
Des de PLG ja pot realitzar fàcilment tots els tràmits per a obtenir la firma digital i inscriure’s al Registre d’Empreses Acreditades (REA).


D'aquesta manera, com a client PLG podrà fer tots aquests tràmits sense problemes i sense haver-se de traslladar. Si té ordinador ho podrà gestionar des de la seva oficina o sinó trucant a PLG.


Si té qualsevol dubte sobre el funcionament o tramitació d’ambdues gestions pot trucat a qualsevol de les oficines de PLG que l’ajudarem, l’informarem i li oferirem suport per a realitzar correctament els tràmits.

Per poder-se inscriure al REA, les emrpeses han d'adjuntar a la inscripció dos certificats que els hi facilitarà PLG.Un dels certificats fa referpencia a la formació en prevenció de riscos laborals del peronal de l'empresa(tant directiu com productiu). Per a més informació sobre la formació del personal directiu per a empresaris poden posar-se en contacte al telèfon 972 21 57 51 i demanar pel departament de formació.

A més, hem organitzat unes sessions informatives a les delegacions per a explicar personalment el funcionament:


- Olot: Dijous 29 de Maig a les 19.00 hores (972 26 34 03)
- Ripoll: Dimarts 3 de Juny a les 19.00 hores (972 70 34 53)
- Palol: Dimecres 4 de juny a les 19.00 hores (972 59 64 60)
- Figueres: Dijous 5 de Juny a les 19.00 hores (972 50 50 31)


Cal confirmar l’assistència trucant a la corresponent delegació.


Més informació ( Circular REA TOT.doc )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de maig de 2008 Registre d’Empreses del sector de la Construcció
Des de la UEC i PLG, estem organitzant la inscripció al Registre d’Empresa Acreditada (REA) que la Generalitat de Catalunya posarà en propers dies en funcionament, i que serà obligatori constar-hi a partir del 26 d’agost. Abans d’enregistrar-se cal portar a terme ...
Des de la UEC i PLG, estem organitzant la inscripció al Registre d’Empresa Acreditada (REA) que la Generalitat de Catalunya posarà en propers dies en funcionament, i que serà obligatori constar-hi a partir del 26 d’agost.

Abans d’enregistrar-se cal portar a terme els següents tràmits:

1. Tramitar la signatura digital, que des de la UEC i PLG us ho gestionarem, a través d’una de les 4 empreses acreditades per a emetre aquest document. Molt properament us informarem dels passos a seguir.

2.Realitzar el curs de formació per a empresaris, sinó s’ha realitzat amb anterioritat.


Totes les empreses que teniu contractat a PLG com a servei de prevenció teniu garantida una plaça per a un dels empresaris de l’empresa, i podreu iniciar aquest curs abans de l’agost, si és que encara no l’heu fet (ja que des del setembre de 07, se n’estan fent)


Per a qualsevol aclariment podeu trucar a:

UEC: 972 21 36 72

PLG: 972 21 57 51
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'abril de 2008 Revisió mèdica i formació inicial en prevenció per a nous treballadors
Aquest servei ja fa un any que està en funcionament i ha facilitat a moltes empreses el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria: Segons l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), tot empresari haurà de garantir que ...
Aquest servei ja fa un any que està en funcionament i ha facilitat a moltes empreses el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria:
Segons l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), tot empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o duració d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en el equips de treball.
Segons l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), l’empresari garantirà als seus treballadors la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.
Segons l’article 16 del Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció 2007-2011, l’empresa garantirà als treballadors al seu servei la vigilància del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al seu lloc de treball, tant en el moment previ a l’admissió com amb caràcter periòdic.
Si l’empresari vol que el seu treballador, un cop contractat, passi una revisió mèdica, i rebi una primera informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals abans d’incorporar-se en el seu centre de treball:
1) Haurà de demanar expressament a PLG que vol fer ús d’aquest servei inicial mitjançant la sol·licitud que poden trobar a la pàgina web (www.plgironina.com) o via telefònica (972 21 57 51).
2) Per encetar el procés haurà de comunicar el més aviat possible la nova incorporació a l’empresa perquè en el termini màxim de set dies puguem convocar el seu nou treballador.
3) El treballador s’haurà de desplaçar a la nostra seu de Girona situada al c/ Figuerola núm. 15 quan se’l convoqui.
4) Sàpiga que el reconeixement mèdic i la primera formació en matèria de prevenció de riscos laborals es podrà realitzar al llarg del mateix matí que se’l convoqui a la nostra seu.
L’empresa que es vulgui acollir a aquest servei, inclòs a la quota mensual, ha de saber que és totalment opcional i que està adreçat principalment als treballadors de nova incorporació en el Sector de la Construcció. Per a la resta se seguirà el procediment que està establert.


Més informació ( plg Informa - revisió mèdica i formació inicial.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'abril de 2008 Quan és obligatòriala presència d'un recurs preventiu?
Aquestes normatives defineixen les següents operacions o treballs amb riscos especials: - Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada. - Treballs ...
Aquestes normatives defineixen les següents operacions o treballs amb riscos especials:


- Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada.


- Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió.


- Obres d’excavacions de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.


- Treballs en espais confinats.


- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.


- Activitats que s’utilitzin màquines sense la declaració de conformitat (marcatge CE)


La falta de presència del recurs preventiu en el centre de treball quan sigui necessària pot ésser considerada, per part d’Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, com una infracció greu o molt greu.


El recurs preventiu és un treballador designat per l’empresa que ha d’haver realitzat com a mínim el Curs de formació en Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (60 hores).


Les funcions del recurs preventiu són vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció contemplades al pla de seguretat i salut de l’obra, i comprovar-ne la seva eficàcia; coordinar-se amb els diferents recursos preventius de les altres empreses i les funcions de nivell bàsic establertes a l’article 35 del RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.


Cal deixar constància per escrit de l’assignació del treballador per part de l’empresa per a realitzar les funcions de recurs preventiu per a cada obra.


Per a complir amb aquesta normativa, els recordem que PLG imparteix cursos de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals 60 hores semipresencials (15h presencials i 45h a distància). El preu del curs és de 240€ per alumne que podran ésser subvencionats mitjançant la subvenció de la Fundación Tripartita (veure full annex del funcionament d’aquesta).


Per a més informació o per inscripcions poden trucar al telèfon 972 21 57 51 i demanar pel departament de formació de PLG (en funció del nombre de persones inscrites es podran fer grups en diverses zones de la província).

Més informació ( ANNEX I recurs preventiuç.doc )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de febrer de 2008 Formació pràctica per a estructuristes al simulador de riscos
Prevenció Laboral Gironina comença a convocar als treballadors d’ofici estructurista per a realitzar el Mòdul 5 pràctic. Es tracta d’una formació totalment pràctica que servirà de complement a la formació en matèria de prevenció de riscos que s’imparteix de forma teòrica des ...
Prevenció Laboral Gironina comença a convocar als treballadors d’ofici estructurista per a realitzar el Mòdul 5 pràctic.


Es tracta d’una formació totalment pràctica que servirà de complement a la formació en matèria de prevenció de riscos que s’imparteix de forma teòrica des de l’aula. Un cop realitzats els quatre primers mòduls on s’instrueix sobre conceptes bàsics de prevenció, legislació, els riscs de l’ofici, primers auxilis i educació sanitària, l’alumne seguirà la seva formació al “simulador de riscos”.


Aquesta formació modular compleix amb la Llei de Prevenció de Riscos Laboral 31/1995, de 8 de novembre, que en el seu article número 19 estableix que «l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva».


OBJECTIUS:
Amb la realització d’aquest Mòdul 5 pràctic específic per a estructuristes es pretén:- Donar compliment al dret dels treballadors d’aquest ofici a rebre informació i formació sobre els riscos laborals derivats de la seva feina.

- Donar compliment al deure empresarial de formar en matèria preventiva als treballadors de l’ofici d’estructurista al seu càrrec.


A més d’intentar ajudar a que tothom compleixi i es vegi beneficiat per les lleis establertes, l’objectiu cabdal és reduir la sinistralitat laboral en les empreses del sector de la construcció.

METODOLOGÍA:
L’activitat formativa té una duració de 2,5 hores. Aquesta s’inicia amb una petita introducció on es comenten les estadístiques, realitzades pel Departament Tècnic de PLG, sobre els tipus d’accidents laborals soferts al sector de la construcció a la província de Girona. Calen destacar algunes xifres com per exemple que el 30% dels accidents soferts són per manipulació de càrregues o el 10% per caigudes d’alçada. Tot seguit, realitzaran un test inicial de coneixements en relació a les proteccions col·lectives i individuals més utilitzades en el seu ofici.


Per a poder realitzar aquesta formació, s’ha ampliat, amb la col·laboració de les empreses Encofrados J. Alsina SA i Sten Sistemas Técnicos de Encofrados SA, el simulador de riscos utilitzat per a realitzar el Mòdul 5 de Paleteria. A aquesta superfície, d’uns 300 m2, s’han afegit nous elements per a poder cobrir les necessitats de formació dels estructuristes. D’aquesta manera, s’han col·locat diferents materials utilitzats pels encofradors, sistemes d’encofrat horitzontal i vertical, entibats de rases... entre d’altres.


Per a realitzar la part pràctica, els alumnes faran un recorregut pel simulador de riscos, on podran intervenir ells directament sobre el material de protecció. Aquesta visita va acompanyada de l’explicació d’un tècnic de PLG, qui els explicarà els riscos possibles així com la forma correcte d’instal·lar les proteccions. Revisen les màquines i mitjans més habituals del l’ofici d’estructurista (serres circulars de taula, radials), i els riscos que poden presentar, sobretot, remarcant les mesures de protecció i prevenció aplicables: proteccions perimetrals, tipus de baranes, xarxes horitzontals i verticals, xarxes sota l’encofrat, sistema alsiperxa, proteccions individuals...).

Més informació ( Modul 5 Estructuristes.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 23 de gener de 2008 La nova Ordre ITC/2585/2007 endureix els controls de la pols a les indústries extractives
Amb l’objectiu de millorar la prevenció de la silicosi a les indústries extractives, s’ha aprovat la nova ITC 2.0.02 (derogant la ITC 07.1.04, de 16 d’octubre de 1991). Dos motius han impulsat aquesta nova ITC: 1.La necessitat d’adaptar-se a la nova legislació ...
Amb l’objectiu de millorar la prevenció de la silicosi a les indústries extractives, s’ha aprovat la nova ITC 2.0.02 (derogant la ITC 07.1.04, de 16 d’octubre de 1991). Dos motius han impulsat aquesta nova ITC:

1.La necessitat d’adaptar-se a la nova legislació i al progrés tècnic marcat per la consideració de la sílice lliure cristal·lina com a substància cancerígena per l’Agència Internacional d’Investigació del Càncer l’any 1997.
2.La nova definició de la pols respirable tal com actualment s’estableix a la norma EN 481, en substitució de l’anterior concepte definit a la Conferència de Johannesburg l’any 1959.
La ITC estableix que quan l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva demostrin que pot originar-se pols, s’haurà d’elaborar un pla de control de la pols. L’empresari serà el responsable de que es realitzin els mesuraments amb la periodicitat i forma establertes i d’enviar els resultats a l’autoritat minera i al Instituto Nacional de Silicosis. L’empresari pot concertar amb Prevenció Laboral Gironina els serveis necessaris per adaptar-se a la nova normativa.
Les principals novetats es troben en la periodicitat de les preses de mostres, els valors límits ambientals (s’endureix el criteri pel que fa a la sílice lliure cristal·lina), les obligacions/actuacions a realitzar segons els resultats obtinguts i la vigilància de la salut.


Periodicitat de la presa de mostres:

- Passa a ser d’almenys una vegada cada 4 mesos.


Nous Valors Límits Ambientals (VLA):

1.La concentració de sílice lliure continguda en la fracció respirable de pols no serà superior a 0,1 mg/m3 (0,05 si es tracta de cristobalita o tridimita).
2.La concentració de la fracció respirable de pols no sobrepassarà el valor de 3 mg/m3.
Obligacions / possibles actuacions segons els resultats obtinguts en 3 mesuraments quatrimestrals consecutius, per lloc de treball:

1.Quant cap dels valors obtinguts en els 3 mesuraments superi el 50% del VLA: Es pot sol· licitar a l’Autoritat Minera reduir la periodicitat a 1 mesurament anual durant 3 anys, amb possibilitat de demanar pròrroga. Nota: Ja no es pot demanar exempció (deixar de mostrejar mentre no hi hagin canvis), cosa que sí es podia fer a l’antiga ITC.
2.Quan al menys algun dels valors obtinguts en els 3 mesuraments ha quedat entre 50 i 100% del VLA: Els mesuraments s’han de continuar fent com a mínim cada 4 mesos.
3.Quan al menys algun dels valors obtinguts en els 3 mesuraments ha superat el 100% del VLA: S’ha de confirmar el resultat amb el valor mig de la presa de 3 noves mostres consecutives en condicions representatives del lloc de treball. Si es confirma el resultat, s’hauran de prendre mesures de prevenció addicionals que es comunicaran a l’autoritat minera. Un cop adoptades les mesures de prevenció, es prendran immediatament unes 3 altres mostres consecutives, el seu valor mig serà el que determini el nou risc al qual estan exposats els treballadors. Si malgrat de l’adopció d’aquestes mesures no s’aconsegueix reduir els valors per sota dels valors límits (VLA) l’autoritat minera fixarà les condicions per reduir el risc d’exposició a la pols, entre les que s’inclou la disminució de la jornada laboral o la paralització dels treballs.
Vigilància de la salut:
La nova ITC especifica les possibles causes de no aptitud per a ocupar treballs amb risc d’exposició a la silicosi i el contingut mínim i periodicitat dels reconeixements mèdics.

També s’estableix que els metges del treball dels serveis de prevenció responsables dels reconeixements mèdics hauran d’acreditar una formació i experiència específica en relació al diagnòstic i valoració de la silicosi i altres patologies relacionades amb l’exposició a sílice, d’acord amb les recomanacions del Instituto Nacional de Silicosis.


Més informació ( ITC Controls pols industries extractives.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 de desembre de 2007 Obligatorietat de l’ús del Llibre de Subcontractació per a obres del sector de la construcció
L’aprovació del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció, ha comportat la obligatorietat per a les empreses de complir el punt que fa ...
L’aprovació del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la construcció, ha comportat la obligatorietat per a les empreses de complir el punt que fa referència al Llibre de subcontractació.El Departament de Treball va establir un període de transició de tres mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret 1109/2007 el 26 d’agost, per a que les empreses substituïssin la fitxa annexa a la Llei 32/2006 per el model del Llibre de subcontractació. Per aquest motiu, des del 26 de novembre, és obligatori per a tots els contractistes que subcontractin a una empresa o a un autònom per a una obra determinada l’ús del Llibre de subcontractació, per tal d’ajustar-se al model inserit com Annex III al Reial Decret 1109/2007. Aquest, un cop omplert, haurà de ser presentat als Serveis Territorials de Departament de Treball per a ser habilitat.El llibre pot ser adquirit a totes les delegacions de Prevenció Laboral Gironina:

■El llibre de subcontractació sense emplenar té un preu de 3 € + IVA
■El llibre de subcontractació emplenat i amb l’habilitació pel Departament de Treball de la Generalitat per un preu de 5 € + IVA

 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 de setembre de 2007 PLG organitza una sessió informativa sobre la gestió de la prevenció
Durant aquest mes de setembre, Prevenció Laboral Gironina SLU posa en marxa una nova sessió informativa adreçada als empresaris els quals poden venir acompanyats dels responsables de prevenció de riscos laborals de la seva empresa. La xerrada titulada “Gestió de la Prevenció” ...
Durant aquest mes de setembre, Prevenció Laboral Gironina SLU posa en marxa una nova sessió informativa adreçada als empresaris els quals poden venir acompanyats dels responsables de prevenció de riscos laborals de la seva empresa. La xerrada titulada “Gestió de la Prevenció” tractarà les obligacions i responsabilitats dels empresaris en matèria de prevenció de riscos laborals, així com la gestió documental de d’aquesta.

Aquesta iniciativa de PLG vol donar respostes als empresaris en les tasques d’organització de tots els documents que genera el compliment de la legislació sobre prevenció laboral. A més, s’intentaran aclarir els temes més rellevants sobre prevenció laboral en general, intentant donar una visió global sobre les obligacions a complir per l’empresari en l’àmbit de la prevenció. Així, amb aquesta xerrada es pretén resoldre tots els dubtes tan de documentació en particular com de la prevenció laboral en general.

Degut a que la xerrada vol tractar els dubtes de tots els empresaris, s’organitzarà en grups reduïts per a poder tractar totes les qüestions dels assistents. És per això imprescindible CONFIRMAR ASSISTÈNCIA al telèfon 972 21 57 51 (demanar pel departament de formació de PLG).

Cada sessió té una durada de dues hores i mitja, i pel fet de tenir un aforament limitat, s’ha distribuït en diferents convocatòries. Les sessions són variables en hora i en lloc d’emplaçament, per tal d’intentar arribar per igual a tos els empresaris de les comarques gironines.

(Consultar hora i data a l'arxiu adjunt)


Més informació ( Horari Gestió de la Prevenció.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2007 Les modificacions del Llibre de Visites
El Llibre de Visites, modificat per la resolució 6947 d’11 d’abril de 2006 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, incorpora, dins del full de Diligències, una nova firma perquè hi pugui signar el Tècnic Habilitat. Aquest tècnic és una figura creada ...
El Llibre de Visites, modificat per la resolució 6947 d’11 d’abril de 2006 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, incorpora, dins del full de Diligències, una nova firma perquè hi pugui signar el Tècnic Habilitat. Aquest tècnic és una figura creada l'any passat, que depèn del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i els seus informes tenen presumpció de veracitat. A la demarcació de Girona hi ha set tècnics amb capacitat per informar a la Inspecció de Treball de qualsevol incidència que observi a les obres relacionada amb la prevenció. Cal dir que a banda del Tècnic Habilitat continua existint la figura de l’Inspector de Treball i Seguretat Social, que depèn del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.


Una altra de les modificacions aprovades obliga a tenir un Llibre de Visites a les obres que tinguin més de sis treballadors o que tinguin una durada de més de 30 dies. Per tant, ara no només es guarda un Llibre de Visites global a les oficines de l’empresa, sinó que també caldrà disposar d’un exemplar a cada obra que reuneixi els requisits esmentats.


Per últim, la Inspecció de Treball i Seguretat Social posa a disposició dels usuaris una aplicació informàtica que permet registrar telemàticament les mesures d’advertència, recomanació o requeriment efectuades pels Inspectors i pels Tècnics Habilitats.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2007 La Llei de subcontractació de la construcció vol reduir la sinistralitat laboral en el sector
La Llei de subcontractació de la construcció limita fins a tres els nivells de subcontractació possibles i prohibeix que el treballador autònom pugui subcontractar la feina encomanada sota cap circumstància. Tampoc podran subcontractar els subcontractistes que només aportin mà d’obra. Així mateix, ...
La Llei de subcontractació de la construcció limita fins a tres els nivells de subcontractació possibles i prohibeix que el treballador autònom pugui subcontractar la feina encomanada sota cap circumstància. Tampoc podran subcontractar els subcontractistes que només aportin mà d’obra. Així mateix, les empreses contractistes hauran de tenir en compte que quan se subcontracti seran responsables que els treballadors de les empreses subcontractades estiguin formats en matèria de prevenció de riscos laborals.


La nova legislació vol posar ordre en l’execució de les obres i abans no surti el reglament que desenvolupi la llei, les empreses del sector hauran de complir amb la següent documentació:


1.Declaració relativa de disposar de la infraestructura i mitjans per portar a terme l’activitat i executar directament la direcció dels treballs.
2.Documentació acreditativa de tenir contractats els serveis d’una empresa de prevenció (contracte i últim rebut pagat).
3.Certificats de formació del personal en matèria de prevenció de riscos.
4.Cada empresa contractista haurà de tenir una Fitxa de Subcontractació degudament complimentada.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'agost de 2007 El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona (CAATB) visita el simulador de riscos de PLG
La posta en marxa d'un equipament tan rellevant en el camp de la prevenció de riscos i de seguretat en el sector de la construcció com és el simulador de riscos de Prevenció Laboral Gironina SLU ha despertat l'interès de diverses entitats ...
La posta en marxa d'un equipament tan rellevant en el camp de la prevenció de riscos i de seguretat en el sector de la construcció com és el simulador de riscos de Prevenció Laboral Gironina SLU ha despertat l'interès de diverses entitats i publicacions tècniques, tant de les comarquest gironines, catalanes com d'arreu de l'Estat.


El mes de març passat, el simulador va rebre la visita d'un redactor i d'un fotògraf del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de Barcelona, que van fer un recorregut complet per l'estructura de formigó, acompanyats pel cap dels tècnics de prevenció de PLG, que els va fer una classe pràctica. La visita va durar més de dues hores i els visitants van tenir temps de veure totes les instal·lacions del Centre de Formació de Palol de Revardit.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 d'agost de 2007 Nou servei de visites a l'obra
L'objectiu de la visita és informar, formar i assessorar en matèria de prevenció de riscos laborals als agents implicats en l'obra, com ara l'empresari, l'encarregat d'obra, el responsable de prevenció, els treballadors, etc, en el centre de treball, és a dir, a ...
L'objectiu de la visita és informar, formar i assessorar en matèria de prevenció de riscos laborals als agents implicats en l'obra, com ara l'empresari, l'encarregat d'obra, el responsable de prevenció, els treballadors, etc, en el centre de treball, és a dir, a l'obra. Els temes a tractar són, entre altres, la utilització de les proteccions individuals i de les col·lectives.D'aquesta visita s'emet un certificat d'informació i de formació a l'empresa per als treballadors que hagin participat a la visita i contribuirà al seu currículum formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. Així, amb aquest nou servei, PLG vol ajudar l'empresari a complir amb les normes de seguretat a l'obra i fer-les complir als treballadors.Les empreses que estiguin interessades a rebre una visita a alguna de les seves obres, poden trucar o enviar una sol·licitud adjunta emplenada per fax:PLG Girona. Tel.: 972 21 57 51. Fax: 972 22 35 22. Demanar per Susanna Aguilera.

PLG Figueres. Tel.: 972 50 50 31. Fax: 972 51 63 83. Demanar per Carme Oliveras.

PLG Olot. Tel.: 972 26 34 03. Fax: 972 27 01 42. Demanar per Elena Juvanteny.

PLG Ripoll. Tel.: 972 70 34 53. Fax: 972 70 23 96. Demanar per Josep Isern.


Més informació ( Sol·licitud visita d'obra.pdf )
 
 
> MÉS
 
Publicat el 6 d'agost de 2007 Formació pràctica en simulador de riscos
El mòdul 5 és el darrer dins de la programació formativa de PLG i és de caràcter pràctic i la classe es fa íntegrament al simulador de riscos. És una estructura de formigó de tres plantes amb coberta inclinada i disposa de ...
El mòdul 5 és el darrer dins de la programació formativa de PLG i és de caràcter pràctic i la classe es fa íntegrament al simulador de riscos. És una estructura de formigó de tres plantes amb coberta inclinada i disposa de les proteccions col·lectives i individuals utilitzades ordinàriament, ja siguin fixes o mòbils i d’altres elements presents a l’obra: protecció perimetral dels forjats, bastida tubular, xarxa horitzontal, xarxa vertical tensada, puntals, bastida penjada, muntacàrregues, formigonera, serra de taula, escala de mà simple, grueta d’obra, politja amb dispositiu de retenció, etcètera. A més, compta amb obertures horitzontals i verticals com les existents en una edificació.

El mòdul 5 consisteix en un recorregut dels alumnes per les tres plantes del simulador de riscos, acompanyats per un tècnic de PLG, on poden veure els riscos reals d’una obra i la forma habitual com instal·lar les proteccions.
L’itinerari comença a la planta baixa, on el monitor mostra els EPI més comuns i com utilitzar-los, com manipular les càrregues o com instal·lar una grueta d’obra. Al simulador de riscos, el monitor explica als alumnes conceptes bàsics en prevenció i seguretat a l’obra i s’incideix en el risc de caiguda d’altura. És per això que es mostren les obertures horitzontals i verticals presents al simulador i com protegir-les per evitar les caigudes dels operaris a l’obra. A les obertures verticals, el tècnic de PLG mostra diferents tipus de suport de baranes perimetrals. A més, els alumnes veuen com cal muntar les línies de vida i com fixar i unir les xarxes, etcètera. En acabar el mòdul pràctic, els alumnes reben un manual on es reprodueix, amb fotografies, el contingut del simulador.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de juny de 2007 PLG i el Gremi d'Instal·ladors col·laboren en l'organització de sessions tècniques sobre electrocució i reanimació cardiopulmonar (RCP)
Avui dia ens trobem amb una situació que encara implica riscos reals: la del professional que ha de realitzar el muntatge, la reparació i la posta en funcionament de les instal·lacions elèctriques. Minimitzar aquests riscos és una tasca pròpia dels tècnics en ...
Avui dia ens trobem amb una situació que encara implica riscos reals: la del professional que ha de realitzar el muntatge, la reparació i la posta en funcionament de les instal·lacions elèctriques. Minimitzar aquests riscos és una tasca pròpia dels tècnics en seguretat i de la formació específica del personal encarregat de realitzar la feina. Aquest mateix personal, exposat al risc elèctric, hauria de conèixer com enfrontar-se a les conseqüències dels accidents i de les lesions derivades d’aquests.
Val a dir que la causa de mort més freqüent en relació amb la manipulació de l’energia elèctrica és l’electrocució, que quan succeeix a l’hora de manipular corrent de baixa tensió, és gairebé sempre degut a una parada cardíaca. En aquests casos l’RCP s’ha de realitzar encara que es presentin els signes clàssics de mort, ja que es tracta d’accidentats que prèviament gaudien de bona salut i que acostumen a tenir una bona resposta a aquestes tècniques de reanimació.
En referència a la formació del personal, al qual se li encomanen tasques que impliquen la manipulació d’instrumental i d’instal·lacions elèctriques, hauria d’incloure les tècniques bàsiques d’RCP. Cal recordar que l’any 2005, quant a la tècnica esmentada, l’European Resuscitation Council va publicar unes guies per al suport vital bàsic que Prevenció Laboral Gironina s'ha proposat difondre com a programa de formació específica entre els instal·ladors.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 de maig de 2007 Prevenció Laboral Gironina SLU és guardonada en els IV Premis a la Qualitat en la Formació de la Cambra de Comerç de Girona
El màxim responsable de PLG, Francesc Sitjas i Puig, va recollir el premi de formació de mans del president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé i de la delegada de Treball a Girona, Núria Arnay, davant la presència de ...
El màxim responsable de PLG, Francesc Sitjas i Puig, va recollir el premi de formació de mans del president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé i de la delegada de Treball a Girona, Núria Arnay, davant la presència de la consellera de Treball, Mar Serna, del delegat de la Generalitat de Catalunya a Girona, Jordi Martinoy i d'altres representants de la institució. L'acte de lliurament dels premis va tenir lloc el 18 de maig a la sala de plens de la Cambra de Comerç i va comptar amb la presència de representants d'empreses, institucions i centres guardonats, a més de la premsa de la ciutat.


D'altra banda, les empreses constructores Prunell Vila Construccions i Construccions i Restauracions Viñas van rebre una menció especial, que els reconeix la millora continuada feta en la formació dels seus treballadors.


Els guardons rebuts, tant per PLG com les empreses distingides, volen reconèixer la tasca innovadora i dinamitzadora duta a terme en la seva trajectòria formadora.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 1 de febrer de 2007 PLG participa en un debat a TV Olot sobre "El perill de treballar a la construcció"
El passat 31 de gener es va emetre per TV Olot, en la freqüència horària de més audiència, el debat que portava per títol El perill de treballar a la construcció, dins del programa Pros i Contres, conduït per Albert Brosa. El ...
El passat 31 de gener es va emetre per TV Olot, en la freqüència horària de més audiència, el debat que portava per títol El perill de treballar a la construcció, dins del programa Pros i Contres, conduït per Albert Brosa. El debat va reunir representants de diversos sectors socials i empresarials implicats en la construcció i en la seguretat dels treballadors a les obres. Així, a banda del representant tècnic de PLG, hi van participar el secretari general de CCOO a la Garrotxa, Miquel Pérez, el secretari de l'organització i recursos del sindicat del metall, construcció i afins de Girona, Dionís Garcia, i el portaveu de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, Joan Casadevall.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 d'octubre de 2006 Prevenció Laboral Gironina participa en una jornada d'intercanvi d'experiències a França
La jornada, que portava per títol Dominar l'aposta en seguretat i en el medi ambient de l'empresa, pretenia donar a conèixer a les empreses participants la normativa i dotar-les d'eines i mètodes en el marc de les dinàmiques de prevenció i seguretat ...
La jornada, que portava per títol Dominar l'aposta en seguretat i en el medi ambient de l'empresa, pretenia donar a conèixer a les empreses participants la normativa i dotar-les d'eines i mètodes en el marc de les dinàmiques de prevenció i seguretat en el treball. Representants de Prevenció Laboral Gironina (PLG) va intervenir en aquesta jornada aportant-hi el coneixement sobre l'aplicació a l'Estat espanyol de la Llei de Prevenció de Riscos de 1995, així com el funcionament i posta en pràctica del reglament que desenvolupa la norma.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 d'octubre de 2006 PLG inaugura el simulador de riscos de la construcció al Centre de Formació de Palol de Revardit
El simulador de riscos de la construcció, impulsat per Prevenció Laboral Gironina SLU, està ubicat al Centre de Formació d'Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC) a Palol de Revardit (Pla de l'Estany). Es tracta d'una estructura de formigó de tres plantes que ...
El simulador de riscos de la construcció, impulsat per Prevenció Laboral Gironina SLU, està ubicat al Centre de Formació d'Unió d'Empresaris de la Construcció (UEC) a Palol de Revardit (Pla de l'Estany). Es tracta d'una estructura de formigó de tres plantes que recrea una obra d'edifici i tots els perills que hi poden haver per a la seguretat de les persones. El més rellevant és que el simulador compta amb les proteccions col·lectives i individuals imprescindibles per minimitzar els riscos a l'obra, sobretot el més greu i mortal, que és el de caiguda d'alçada.A la inauguració del simulador van assistir representants del Departament de Treball de la Generalitat, l'alcalde de Palol de Revardit, Jordi Xargay i l'enginyer industrial Carles Pastor, assessor de PLG.


 
 
> MÉS