Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació.
En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies  
Español |Català Serveis jurídics
 
Prevenció Laboral Gremi SLU
 

Comunicats

En aquest apartat trobareu totes les notícies que anem publicant ordenades segons la temàtica.

- Circulars

Publicat el 18 d'abril de 2018 Riscos psicosocials a l'empresa
Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures i mal d’esquena, per esmentar ...
Els riscos psicosocials són aquells aspectes del treball relacionats amb l’organització, el contingut i la realització de les tasques que poden causar trastorns a la salut com ara estrès, ansietat, depressió, malalties cardiovasculars, úlcera d’estomac o contractures i mal d’esquena, per esmentar aquells efectes sobre els que es disposa de més estudis.

Els Riscos Psicosocials també poden comportar efectes negatius per a l’empresa (absentisme, baixa productivitat, mala qualitat, etc.).

El coneixement científic assenyala com a riscos psicosocials:
- L’excés de les exigències psicològiques en el treball (cal treballar molt ràpid o de forma irregular, el treball requereix que s’amaguin els sentiments, o callar l’opinió, etc).
- La falta de control sobre els continguts i les condicions de treball (no podem decidir la forma de fer les nostres tasques, no podem aplicar les nostres habilitats, etc).
- La falta de suport en el treball (cal treballar aïllat, sense suport dels superiors, amb competitivitat entre companys, sense la informació necessària i a temps, etc).
- Escasses compensacions en el treball (falta de respecte, inseguretat contractual, no es valora la feina feta, etc).
- Doble presència (les exigències laborals afecten a les relacions en l’àmbit domèstic i/o familiar).
- Baix capital social (el tracte és injust o no hi ha confiança entre la Direcció i la plantilla, etc).

Aquests riscos psicosocials són de difícil mesura ja que és molt difícil, per exemple, establir la relació causa-efecte que provoquen sobre la salut. La seva avaluació se sol realitzar mitjançant mètodes que es basen en qüestionaris individuals tipus test.

Els delegats de prevenció i en la seva absència els responsables de recursos humans han d’estar atents a qualsevol indici raonable de situacions que en la organització del treball i/o en les relacions laborals puguin afectar la salut dels treballadors (riscos psicosocials), comunicant al servei de prevenció qualsevol situació anòmala que es produeixi a l’empresa en les relacions entre treballadors i comandaments, a fi i efecte de poder aplicar les mesures preventives i/o correctores que correspongui.

PLG, dins l’avaluació general de l’empresa, ja facilita mesures preventives generals per aquests riscos, però per tal de complir estrictament amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) s’ha de realitzar l’avaluació de riscos psicosocials mitjançant un mètode reconegut.

Per dur-la a terme l’empresa i els representants dels treballadors han de signar un acord en el qual s’estableix que es realitzarà l’avaluació de riscos psicosocial i s’aplicaran les mesures correctores que corresponguin, adjuntem document que cal retornar complimentat i signat per l’empresa i els representants dels treballadors (adjuntem 2 models un per a empreses de més de 50 treballadors i un per menys de 50 treballadors).

Per tal que es porti a terme l’avaluació de riscos psicosocials de la seva empresa cal que es posin en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51 i demanin per Cristina Casadevall (Coordinació PLG). Aquestes actuacions les realitzarà l’equip de treball de l’empresa amb assessorament d’un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals de PLG seguint el mètode reconegut i respectant en tot moment la confidencialitat. Aquesta actuació preventiva genera un cost afegit que haurà d’ésser consultat.

Les empreses que ja disposen de l’avaluació de riscos psicosocials només cal que ens comuniquin si hi ha hagut algun canvi significatiu.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 d'abril de 2018 Sol•licitud reducció cotitzacions Seguretat Social per baixa sinistralitat
EL proper 15 d’abril comença el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors. Sempre ...
EL proper 15 d’abril comença el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral (**)amb unes novetats respecte els anys anteriors.

Sempre que es compleixin els requisits, les empreses podran obtenir la quantia de l’incentiu del 5% de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació (***) sense necessitat de justificar inversions i podrien obtenir un 5% addicional més de les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació en funció de les inversions en prevenció realitzades.

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir els següents requisits:
- Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superiors a 5.000€ o haver obtingut un volum de cotització per contingències professionals de 250€ en un període d’observació de quatre anys.
- Trobar-se en el període d’observació per sota els límits establerts respecte dels índex de sinistralitat general i sinistralitat extrema (la seva mútua els assessorarà de si excedeixen o no aquests límits i són susceptibles de sol•licitar aquest incentiu).
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.
- No haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social. Només es tindran en compte les resolucions sancionades que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació quan el sol•licitant hagi estat considerat subjecte directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es tindran en compte quan excedeixin de dos.
- Acreditar el compliment per part de l’empresa de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (mitjançant una declaració responsable de l’empresa en format qüestionari per saber si compleixen amb les obligacions en prevenció de riscos laborals, aquest document a omplir els donarà la seva mútua d’accidents).
- Haver informat als delegats de prevenció de la sol•licitud de l’incentiu.

Es podrà obtenir el 5% addicional de les cotitzacions per contingències professionals sempre que es compleixin els requisits anteriors i s’hagin realitzat inversions en algunes de les següents accions preventives complementàries (sempre amb el límit màxim de l’import realitzat d’aquestes inversions):
- Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents.
- Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
- Existència de plans de mobilitat vial a l’empresa (des de PLG els hi podem elaborar els plans de mobilitat vial, analitzant els desplaçament amb vehicles dels seus treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir els accidents de treball “in itinere” i “en missió”, només cal que ens demani un pressupost d’aquest servei).
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
Les petites empreses (****) podran justificar les inversions en:
- Assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis.
- Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
- Obtenció de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que vagin assumir les tasques preventives.


Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2018.

(*) Poden consultar en aquesta pàgina web www.plg.cat (a l’àrea restringida per a clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses amb treballadors, és a dir, les societats o els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) El període d’observació es defineix com el número d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol•licitud necessaris per superar el volum mínim de cotització per contingències professionals, que no hagin format part d’una sol•licitud anterior i amb un màxim de quatre exercicis.

(****) Es considera petita empresa aquella que compte amb el volum de cotitzacions per contingències professionals major o igual a 250€ i menor o igual a 5.000€ pel període d’observació de quatre anys.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 15 de març de 2018 Publicació nous oficis del VI Conveni Col·lectiu de la Construcció
En el VI Conveni Col•lectiu de la Construcció (2017-2021) es publiquen 3 nous oficis de la formació específica en prevenció de riscos laborals de segon cicle de 20 hores o 6 hores: - Treballs de soldadura - Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats (inclou ...
En el VI Conveni Col•lectiu de la Construcció (2017-2021) es publiquen 3 nous oficis de la formació específica en prevenció de riscos laborals de segon cicle de 20 hores o 6 hores:
- Treballs de soldadura
- Muntador d’escaiola, plaques de guix laminat i assimilats (inclou muntador de pladur)
- Manteniment de maquinària i vehicles (mecànic que entra en obres de construcció)

Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi aquesta nova formació als seus treballadors; si alguna empresa necessita que aquesta formació sigui programada amb caràcter d’urgència només cal que ens ho comuniqui i serà programada el més aviat possible.

En funció de la formació preventiva realitzada anteriorment es poden consultar possibles convalidacions.

Adjuntem nou model de comunicació a PLG per la incorporació d’un nou treballador a la seva empresa (plantilla del Pla de Prevenció: 7.17a COMUNICACIÓ D’INICI D’UN NOU TREBALLADOR A L’EMPRESA) afegint aquests nous oficis del Conveni Col•lectiu de la Construcció.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 de març de 2018 Treballs amb risc de caiguda d'altura
El passat any 2017 en el sector de la Construcció i a la província de Girona es van produir accidents molt greus i algun de mortal, principalment degut a les caigudes d’altura i en especial caigudes des de cobertes. Existeix normativa ...
El passat any 2017 en el sector de la Construcció i a la província de Girona es van produir accidents molt greus i algun de mortal, principalment degut a les caigudes d’altura i en especial caigudes des de cobertes.
Existeix normativa específica sobre els treballs temporals en altura (el propi Conveni del Sector de la Construcció ho contempla), i els Inspectors de Treball i Seguretat Social estan comprovant l'aplicació d'aquesta normativa a les obres de forma estricta i escrupolosa, imposant sancions importants quan aquesta s'incompleix.
Quan hi ha la possibilitat de caure d'una altura igual o superior a 2 m, el risc de caigudes d'altura està considerat com un risc especial (annex II del RD 1627/1997), essent obligatòria la utilització de proteccions col•lectives i/o individuals (arnés lligat a una línia de vida) anteposant, sempre que sigui possible, les proteccions col•lectives.
Fruit de la nostra experiència amb les inspeccions de treball i accidents de treballs dels quals tenim coneixement, a continuació fem un breu resum dels aspectes més importants que cal recordar i sobre els quals cal incidir en relació a les caigudes d'altura en obres de construcció.
Un dels punts especialment sensibles a aquest tipus de risc són les cobertes, ja que es pot donar tant en el seu perímetre, com en els forats que hi pugui haver (forats, patis interiors, claraboies, etc), com pel trencament dels materials que conformen la pròpia coberta.
En cas d'utilitzar un sistema de protecció del perímetre de la coberta per mitjà de baranes, cal escollir-ne el tipus en funció de la inclinació de la coberta i l'altura de caiguda, per tal que sigui resistent als impactes (càrregues dinàmiques).
L'ús de la bastida tubular és una opció molt vàlida (quan resulta difícil instal•lar baranes).
En els treballs de manteniment i reparació de cobertes tradicionals de certa antiguitat (com les formades per cairats i llates de fusta en mal estat) i en els treballs sobre cobertes lleugeres, cal tenir també en compte les possibles caigudes per esfondrament. Les cobertes lleugeres no estan dissenyades per suportar càrregues. Prèvia revisió i comprovació de l'estructura existent, s'adoptaran les mesures preventives i de protecció més adequades, tals com xarxes sota la coberta, línies de vida, dispositius retràctils i/o passarel•les, a més de les baranes de protecció al perímetre de les mateixes.
Una altra font de risc de caigudes d'altura són les escales de mà. La inclinació de les mateixes estarà entre 68 i 75o, disposaran de sabates antilliscants, sobresortiran 1 m per sobre del punt d'arribada i estaran lligades a la part superior.
Inspecció de Treball no vol que es treballi des d'escales de mà. Accepta la seva utilització només si el nivell de risc és baix, si no cal realitzar esforços excessius, si el centre de gravetat del cos no sobresurt dels muntants de l'escala, i si per les característiques de l'emplaçament (espais reduïts) no és possible la utilització d'altres mitjans. Per a treballs on el punt d'operació (altura de les mans) sigui igual o superior a 3,50 m, seria obligatori l'ús d'arnés de seguretat. Es prioritzarà la utilització de cistelles, plataformes elevadors o bastides.
Aquestes recomanacions són certament reconegudes i constantment recordades en sessions formatives, però és important que siguin aplicades de forma efectiva a les obres, per tal d'evitar els accidents i les conseqüències tan perjudicials que se'n deriven.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de desembre de 2017 PLG dóna suport a la Campanya: "Enganxa't per als que t'estimen"
PLG dóna suport a la següent Campanya amb l'objectiu de reduir al màxim els accidents laborals: Enganxa't per als que t'estimen
PLG dóna suport a la següent Campanya amb l'objectiu de reduir al màxim els accidents laborals:
Enganxa't per als que t'estimen
 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 de juliol de 2017 Nou Conveni Col·lectiu del Sector Metall
Ha estat publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis i diferenciant-se si els treballadors entren o no en obres de construcció: a) Pels treballadors del sector del metall que ...
Ha estat publicat el II Conveni Col•lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, incorporant els següents canvis i diferenciant-se si els treballadors entren o no en obres de construcció:

a) Pels treballadors del sector del metall que entren en obres de construcció:

- S’estableixen, com fins ara, un 1er cicle de formació de 8 hores i un 2on cicle de 20 hores, amb l’aclariment que les 20 hores ja inclouen les 8 hores, per tant, qui tingui un curs de 20 hores ja no cal que realitzi les 8 hores inicials.
Des de PLG, els hi continuarem oferint el curs de 8 hores mentres que el treballador no hagi finalitzat les 20 hores. Els recordem que cada divendres a Girona per a nous treballadors al Sector realitzem el servei inicial (analítica de sang, revisió mèdica i la formació preventiva de 8 hores).

- Es publiquen nous continguts formatius de 2on cicle per lloc de treball de 20 hores i mantenint els ja publicats en anteriors convenis:
o Ferrallat
o Electricitat, relatiu als treballs de muntatge i manteniment d’instal•lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
o Lampisteria i instal•lacions de climatització
o Instal•lació d’ascensors
o Operadors d’aparells elevadors
o Operadors d’equips manuals
o Instal•lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl•liques serralleria i fusteria metàl•lica
o Treballs d’aïllament i impermeabilització
o Treballs de muntatge d’estructures tubulars
o Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
o Treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
o Treballs en instal•lacions de telecomunicacions
o Treballs en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles
Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi aquesta nova formació als seus treballadors.

- Els treballadors hauran de realitzar una formació de reciclatge d’una durada de 4 hores cada 3 anys de forma presencial. Quan l’activitat principal d’un treballador estigui formada per vàries activitats vinculades a diferents oficis, la formació contemplarà tots els riscos i mesures preventives associats als mateixos. A PLG realitzarem un sol mòdul de formació reciclatge que contemplarà tots els oficis del Conveni del Metall. Per tant, si un treballador és lampista i electricista, i té realitzades les formacions de 20 hores o 6 hores per a cadascun dels oficis, només el convocarem a un sol mòdul de formació de reciclatge.
Quan un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector metall haurà de realitzar una formació de reciclatge abans d’ésser incorporat al lloc de treball.
S’ha establert un període d’adaptació de 18 mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Conveni Col•lectiu per complir amb les formacions de reciclatges. Durant el mes de gener del 2018 PLG començarà a programar els mòduls de formació de reciclatges.

b) Pels treballadors del sector del metall que NO entren en obres de construcció:

- Els treballadors del sector del metall que no entren en obres de construcció han de rebre una formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals en funció del lloc de treball que ocupen, i segons les hores i els continguts publicats al Conveni:
o Formació de directius (6 hores)
o Formació de treballadors que desenvolupen les seves feines a les oficines (6 hores)
o Formació de treballadors d’oficis de l’àrea de producció i/o manteniment (20 hores, de les quals 12 hores són tronc comú i 8 hores són part específica) dels següents oficis:
 Contingut formatiu per operaris en treballs de soldadura i oxitall
 Contingut formatiu per treballs de fusteria metàl•lica
 Contingut formatiu per treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (indústria aeroespacial, etc)
 Contingut formatiu per treballs d’instal•lació, manteniment i reparació d’equips informàtics, automatismes i la seva programació, ordinadors i els seus perifèrics o dispositius auxiliars; equips i tecnologies de telecomunicacions i de la informació, xarxes d’informació i dades (TICs)
 Contingut formatiu per instal•ladors i reparadors de línies i equips elèctrics
 Contingut formatiu per conductors de carretons elevadors
 Contingut formatiu per operadors de plataformes elevadores
 Entre d’altres (es publiquen fins a 32 continguts formatius)

- S’ha establert un període d’adaptació de 3 anys perquè les empreses ho puguin complir a raó de com a mínim 1/6 de les seves plantilles cada semestre.

- També s’estableix una formació de reciclatge que tindrà lloc cada 3 anys de 4 hores. En el cas que un treballador hagi estat més d’1 any fora del sector del metall s’impartirà abans d’ésser incorporat al lloc de treball.

- La formació rebuda abans de l’entrada en vigor d’aquest Conveni Col•lectiu pels treballadors del sector metall que no entren en obres de construcció serà vàlida sempre que sigui de la mateixa durada i contempli els continguts formatius publicats en aquest conveni.

- Les entitats que impartim aquestes formacions hem d’estar homologades per la Fundació del Metall per la Formació, Qualificació i el Treball. Quan es realitzin aquestes formacions s’hauran de comunicar en una nova aplicació informàtica de la Fundació del Metall.

Si un treballador treballa part de la jornada en obres de construcció i l’altra part a taller realitzant el mateix ofici, només haurà de realitzar la formació preventiva d’aquell ofici per a treballar en obres de construcció (formació esmentada a l’apartat a), és a dir, no caldrà que realitzi la formació per treballadors que no entren en obres de construcció (formació esmentada apartat b).

Per qualsevol aclariment poden trucar al 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de Formació.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de juny de 2017 Com actuar davant d'un cop de calor
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció. PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció.

PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de juny de 2017 Campanya de la calor 2017
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 3 de maig de 2017 Nou Servei PLG - Conseller de Seguretat
Des de PLG els oferim la possibilitat de poder contractar directament amb nosaltres la figura del Conseller de Seguretat, només cal que ens truquin al Tel. 972215751 (Míriam Rodríguez) i els donarem més informació del servei. Els recordem quan és necessària la ...
Des de PLG els oferim la possibilitat de poder contractar directament amb nosaltres la figura del Conseller de Seguretat, només cal que ens truquin al Tel. 972215751 (Míriam Rodríguez) i els donarem més informació del servei. Els recordem quan és necessària la designació:

CONSELLER DE SEGURETAT

Les empreses que realitzin operacions de càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses, si se supera la quantitat establerta a l’ADR per tipus de Grup d’Embalatge (GE), han de designar a un o varis Consellers de Seguretat ja sigui de forma interna o externa, el qual ajudarà a prevenir els riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherents en aquestes activitats.

Així, per exemple, s’ha de disposar de Conseller de Seguretat si:

- Es carrega, transporta o descarrega 1000 o més litres de gas-oil (o qualsevol altre producte de GE III)

- Es carrega, transporta o descarrega 333 o més litres de gasolina (o qualsevol altre producte de GE II)

- Es carrega, transporta o descarrega 333 o més Kg de la majoria de pintures al dissolvent, esmalts, vernissos, dissolvents (o qualsevol altre producte de GE II). En el punt 14 de la Fitxa de Dades de Seguretat de cada producte s’especifica el seu Grup d’Embalatge).

- Es carrega, transporta o descarrega 20 o més Kg de producte de GE I (per exemple alguns plaguicides, alguns isocianats, productes corrosius, explosius, etc.).

- Es carrega, transporta o descarrega 20 o més Kg de gas a pressió.

Aconsellem consultar cada cas concret.

Per poder exercir les funcions de conseller de seguretat, el conseller ha de superar prèviament un examen sobre les obligacions que corresponen al Conseller de Seguretat i sobre les matèries que li són aplicables de la normativa sobre mercaderies perilloses que donarà lloc a l’emissió del corresponent certificat de formació acreditatiu.

Les obligacions principals del Conseller de Seguretat són:
- Examinar el compliment per part de l’empresa de les regles aplicables a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Assessorar a l’empresa en les operacions relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Redactar l’informe anual que l’empresa ha de remetre a l’administració pública competent, sobre les activitats de la mateixa relatives a la càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses.
- Col•laborar, quan sigui necessari, amb les autoritats de les administracions públiques competents en aquelles matèries objecte de la seva funció, especialment en cas d’accident, part d’accidents i informes d’activitat previstes en la norma.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 d'abril de 2017 Reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social per baixa sinistralitat laboral
Com cada any, s’obre el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció ...
Com cada any, s’obre el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (**).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits (***) per poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2017.

(*) Poden consultar en aquesta web www.plg.cat (a l’àrea de clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 231/2017 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral i el que es d’aplicació per aquest any el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.

(***) Els requisits a complir per obtenir aquesta reducció s’estableixen a l’article 2 del RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 7 de febrer de 2017 Figura del Delegat de Prevenció
Adjuntem informació relacionada amb la importància de la Figura del Delegat de Prevenció que ha d’estar present a les empreses.
Adjuntem informació relacionada amb la importància de la Figura del Delegat de Prevenció que ha d’estar present a les empreses.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 d'octubre de 2016 Entitats homologades per realitzar formació segons Conveni Col·lectiu
La formació en prevenció de riscos laborals establerta al Conveni Col•lectiu de la Construcció, del Metall, del Vidre i la Retolació, de la Fusteria i el Moble només pot ésser realitzada per Entitats Homologades per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), ...
La formació en prevenció de riscos laborals establerta al Conveni Col•lectiu de la Construcció, del Metall, del Vidre i la Retolació, de la Fusteria i el Moble només pot ésser realitzada per Entitats Homologades per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), Fundació del Metall per a la Formació, Qualificació i Ocupació (FMF), i per la Fundació Laboral de la Fusta i el Moble (FLMM), i seguint els següents criteris i modalitats.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de setembre de 2016 Canvis de la formació preventiva del Sector del Metall
La formació en prevenció de riscos laborals de les empreses que apliquen el Conveni Col•lectiu del Metall ha sofert els següents canvis segons publicació al BOE el passat dia 11 d’agost de 2016 de l’Acta número 16 de la Comissió Negociadora del ...
La formació en prevenció de riscos laborals de les empreses que apliquen el Conveni Col•lectiu del Metall ha sofert els següents canvis segons publicació al BOE el passat dia 11 d’agost de 2016 de l’Acta número 16 de la Comissió Negociadora del Conveni Estatal del Sector del Metall:

- La formació per lloc de treball o ofici de 20 hores inclou la formació inicial de 8 hores. Per tant, qui tingui un curs de 20 hores ja no cal que realitzi les 8 hores inicials. Des de PLG, els hi oferim el curs de 1er cicle de 8 hores mentres que el treballador no hagi finalitzat les 20 hores. Els recordem que cada divendres a Girona per a nous treballadors al Sector realitzem el servei inicial (analítica de sang, revisió mèdica i la formació preventiva de 8 hores).

- Es publiquen nous continguts de formació preventiva de 20 hores pels següents oficis:
o Contingut formatiu pels treballs d’aïllament i impermeabilització
o Contingut formatiu pels treballs de muntatge d’estructures tubulars
o Contingut formatiu pels treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
o Contingut formatiu pels treballs de manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
Si a la seva empresa té algun treballador que realitzi algun d’aquests nous oficis, mitjançant les visites que realitzen els nostres tècnics a la seva empresa, s’aniran incorporant aquests nous oficis a la nostra base de dades, per tal que el Dept. de Formació de PLG els hi programi la formació corresponent als seus treballadors.

- S’estableix un reciclatge de formació pel personal de 4 hores impartides periòdicament cada 3 anys per a cada especialitat o ofici. També s’haurà de fer reciclatge en el moment d’incorporació al lloc de treball d’un treballador que hagi estat allunyat del sector al menys un any de forma continuada.
Els continguts dels reciclatges estan pendents de publicació al BOE, des de PLG els avisarem quan ja es puguin realitzar.

- PLG té l’homologació renovada per la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, requisit indispensable per impartir formació preventiva en el Sector del Metall. Tota la formació que es realitza als seus treballadors és comunicada per part de PLG en aquesta entitat.

- També es preveu que es vagin incorporant al text del Conveni nous continguts formatius corresponents a oficis, especialitats o grups professionals, no regulats actualment per la Tarja Professional de la Construcció pel Sector del Metall.
:
 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de juny de 2016 Com actuar davant d'un cop de calor
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció. PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
Recomanacions de com actuar davant d’un COP DE CALOR, com s’identifica I la seva prevenció.

PLG proposa que es col•loqui aquest exemplar en el taulell informatiu de l’empresa, si n’hi ha, o els lliurin directament als seus treballadors.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 16 de juny de 2016 Campanya de la calor 2016
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 4 d'abril de 2016 Sol·licitud de reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social. Plans de Mobilitat i Seguretat Vial.
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits per poder obtenir aquesta reducció (**). Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents. Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són de trànsit, i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és fins el dia 15 de maig del 2016.

(*) Poden consultar en aquesta mateixa pàgina web www.plg.cat el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Amb aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 21 de març de 2016 Consulta els resultats de les teves revisions mèdiques a la web
Els resultats de les revisions mèdiques realitzades amb PLG (informe mèdic i analítica de sang) es podran recollir directament en aquesta mateixa web (*). Un cop feta la revisió mèdica i quan l’informe mèdic ja estigui disponible per recollir-lo, els passos seran ...
Els resultats de les revisions mèdiques realitzades amb PLG (informe mèdic i analítica de sang) es podran recollir directament en aquesta mateixa web (*).

Un cop feta la revisió mèdica i quan l’informe mèdic ja estigui disponible per recollir-lo, els passos seran els següents:
1) Des del SERVEIS MÈDICS de PLG enviarem un missatge de SMS al telèfon mòbil del seu treballador amb unes claus personals i intransferibles.
2) Connectant-se en aquesta web hi trobarà la icona Consulta aquí la teva SITUACIÓ DE SALUT LABORAL en la qual cal clicar sobre la fletxa:
3) Per accedir-hi els demanarà un Usuari (que caldrà posar el seu DNI o NIE amb tots els números i lletres) i la Contrasenya enviada directament al treballador mitjançant un missatge de SMS (la contrasenya cal posar-la amb MAJÚSCULES).

De l’esmentat anteriorment, ens referim a l’informe mèdic i l’analítica de sang que els SERVEIS MÈDICS de PLG envien directament al treballador via e-mail o correu postal després d’haver fet la revisió mèdica. A partir d’ara (*) quan el treballador realitzi la revisió mèdica se l’informarà d’aquestes instruccions per recollir-se l’informe mèdic i l’analítica de sang quan estigui disponible a la web.

Les APTITUDS MÈDIQUES dels treballadors, document que s’envia a l’empresa, es continuarà enviant com sempre via e-mail o correu postal en funció de com s’hagi demanat a PLG. Els recordem que sempre que ho necessitin tenen disponibles les aptituds mèdiques en PDF en aquesta mateixa web.

(*) Es podran recollir a la web els resultats de les revisions mèdiques realitzades a partir del dia 22 de març de 2016 (inclòs), els reconeixements realitzats anteriors en aquesta data s’entregaran amb el format que s’hagi quedat al moment de la revisió mèdica ja sigui per e-mail o correu postal.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 de setembre de 2015 Deixa d'ésser obligatori el Llibre de Visites per a nous centres de treball
A partir del 23 de juliol de 2015, deixa d’ésser obligatori l’adquisició i habilitació de nous Llibres de Visites. Tanmateix, es manté vigent l’obligació de conservar i custodiar els llibres habilitats ja existents i les diligències que estenguin els Inspectors de Treball ...
A partir del 23 de juliol de 2015, deixa d’ésser obligatori l’adquisició i habilitació de nous Llibres de Visites.

Tanmateix, es manté vigent l’obligació de conservar i custodiar els llibres habilitats ja existents i les diligències que estenguin els Inspectors de Treball i Seguretat Social. Aquestes diligències es realitzaran al llibre de visites o, en cas de no existir, en un document autocopiador que aportarà l’Inspector actuant, de forma que una còpia del document quedarà en poder del subjecte inspeccionat i una altra en poder del funcionari.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 de maig de 2015 Campanya de la calor 2015
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més. CAMPANYA DE ...
PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

CAMPANYA DE SALUT

Descripció i accions: el personal sanitari de PLG es desplaçarà al centre de treball per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà de com afrontar la calor al centre de treball, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues; i se’ls hi lliurarà el següent material:
- díptic informatiu d’educació sanitària: “L’Alcohol, un company perillós”
- ampolles d’aigua
- crema de protecció solar

Objectiu: col•laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut. Aquesta sessió serà tractada com a informació preventiva, així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, només han de retornar la sol•licitud adjunta omplerta per Fax 972 41 45 16 o per e-mail medic@plg.cat

 
 
> MÉS
 
Publicat el 14 d'abril de 2015 Sol·licitud de reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social. Plans de Mobilitat i Seguretat Vial.
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir uns requisits per poder obtenir aquesta reducció (**). Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal•lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Un altre requisit per beneficiar-se d’aquests incentius és disposar d’un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “in itínere” i “en missió”. Des de PLG els hi podem elaborar, analitzant els desplaçaments realitzats pels treballadors per tal de racionalitzar-los i proposar actuacions dirigides a prevenir aquests accidents. Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són de trànsit, i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals.

Per poder sol•licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva empresa i els podran informar de si compleixen els requisits necessaris. La presentació de les sol•licituds és fins el dia 15 de maig del 2015.

(*) Poden consultar en aquesta mateixa pàgina web www.plg.cat el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.

(**) Amb aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses, és a dir, els autònoms sense treballadors no la poden sol•licitar.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 18 de març de 2015 Inspeccions de Treball a les obres - Recomanacions
Davant la imminència d’una Inspecció de Treball, ja que el mínim repunt en el sector de la construcció ha provocat que s’incrementessin, des de PLG fem les següents recomanacions en base el que estan demanant: PER A TOTES LES EMPRESES CONTRACTISTES I ...
Davant la imminència d’una Inspecció de Treball, ja que el mínim repunt en el sector de la construcció ha provocat que s’incrementessin, des de PLG fem les següents recomanacions en base el que estan demanant:

PER A TOTES LES EMPRESES CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES:

- Cal mantenir l’obra en bones condicions de seguretat i d’ordre i neteja. No es pot treballar amb risc de caiguda de 2 o més metres sense proteccions, prioritari protecció col•lectiva, i en situacions puntuals protecció individual (arnés). Si un inspector detecta un treballador en aquesta situació paralitzarà l’obra i aixecarà acta d’infracció amb proposta de sanció (que podria arribar fins a 40.985 euros).

- Les baranes utilitzades com a protecció col•lectiva han de ser rígides i resistents, i tenir mínim 3 elements: barra superior a mínim 90 cm, barra intermèdia i rodapeu.

- Tots els treballadors han de tenir la formació segons conveni col•lectiu i l’aptitud mèdica (Vigilància de la Salut), per això és molt important que sempre que es doni d’alta un nou treballador a la seva empresa, ens ho han de comunicar el més aviat possible per tal de poder programar les activitats preventives com el reconeixement mèdic i la formació preventiva específica pel seu lloc de treball (ens poden comunicar altes i baixes de treballadors a l’empresa a l’e-mail medic@plg.cat). Els recordem que realitzem el servei inicial per a nous treballadors al sector de la construcció cada divendres a Girona (fem analítica de sang, revisió mèdica i formació inicial de 8 hores tot en un dia), si no es vol acollir al servei inicial a Girona es realitzarà el procediment habitual segons la seva població.

- S’han de tenir els rebuts signats per tots els treballadors conforme han rebut la Informació en matèria de prevenció de riscos laborals continguda a les avaluacions de riscos i plans de seguretat.

- S’han de tenir signats els rebuts acreditatius del lliurament dels Equips de Protecció Individuals a tots els treballadors. En el rebut s’ha d’especificar marca i mòdel dels EPI.

- En els centres de treball que l’empresa hi sigui present més de 30 dies o hi tingui més de 6 treballadors ha de disposar d’un llibre de visites (aquest llibre ha d’estar segellat per la Inspecció de Treball). L’autònom sense treballadors també li és d’aplicació.

- Cal tenir contractes o pressupostos signats amb promotors, contractistes i subcontractistes, preferiblement contractes entres les dues parts.

- Cal tenir Adhesió al pla de seguretat i salut del contractista per cada empresa subcontractada i pels autònoms.

- Per poder ser contractistes o subcontractistes s’ha de complir la Llei de Subcontractació. Entre altres punts importants destequem:
a) Per poder subcontractar les empreses han d’estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades REA (amb el certificat vigent, atenció s’ha de renovar en temps suficient – aconsellable 1 mes- abans de la seva caducitat) i en el moment de la inscripció l’empresa ha de tenir treballadors contractats en Règim General.
b) Les empreses o els autònoms sense treballadors NO poden subcontractar.


PER A LES EMPRESES CONTRACTISTES (totes les contractades directament pel promotor):

- Abans de començar els treballs a l’obra s’ha de tenir:
a) Pla de seguretat i salut laboral aprovat pel coordinador (en defecte d’aquest, per la direcció facultativa) en el cas que hi hagi projecte d’execució d’obra o avaluació de riscos específica per obres sense projecte.
b) Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.

- Llibre de subcontractació segellat per la Generalitat de Catalunya i actualitzat sempre que hi hagi subcontractació (només que hi hagi 1 empresa o 1 treballador autònom subcontractat ja cal el llibre)

- Designació del Recurs Preventiu: És obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials com per exemple treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada. El recurs preventiu és un treballador designat per l’empresa que ha d’haver realitzat com a mínim el Curs de formació de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores (A PLG el realitzem semi presencial 20 hores presencials i 40 hores a distància, els fem fora de l’horari laboral, només cal que es posin en contacte amb el nostre Dept. de Formació).


ALTRES PUNTS IMPORTANTS:

- GRUES TORRE: A més de tenir tota la documentació (certificats d’instal•lació, revisions, manteniments,...) és molt important que el gruista (amb carnet) tingui actualitzat el llibre d’instruccions amb les anotacions dels controls que ha de realitzar. Per realitzar-los a l’obra hi ha d’haver els 4 pesos reglamentaris. També és important no deixar cap càrrega (ni 1 eslinga) penjada del ganxo de la grua en absència del gruista.

- BASTIDES TUBULARS: Totes les d’altura superior a 6 metres fins al punt de coronació han de ser “homologades”. Disposar del pla de muntatge o manual d’instruccions amb la nota de càlcul. El muntatge l’han de fer treballadors amb formació, i el director de muntatge ha de fer el certificat de posta en servei de la bastida i de les revisions periòdiques.

- MAQUINÀRIA d’OBRA PÚBLICA (retroexcavadores, minimàquines, giratòries, pales, compactadores, radials, martells, etc): S’ha de tenir l’informe dels mesuraments higiènics de vibracions mecàniques i soroll.

En relació a les persones que treballen a l’obra (contractes laborals, nòmines,...) aconsellem verificar amb els seus assessors (o la seva gestoria) que tot estigui correcte.

Com ja saben, des de PLG els oferim assessorament si l’empresa és requerida per l’Autoritat Laboral a presentar documentació en matèria de prevenció de riscos laborals, i a més a més, els oferim el servei d’anar a Inspecció en nom de l’empresa per presentar la documentació requerida (sense cap cost afegit). Només cal que es posin en contacte amb nosaltres Tel. 972 215751 i demanin per Santi Barret o Susana Aguilera, així mateix si ho consideren convenient poden demanar-nos que els nostres tècnics es desplacin a l’obra per verificar les condicions de seguretat en les que es desenvolupen els treballs.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 20 de juny de 2014 Campanya de la calor
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i ...
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

Descripció i accions: el personal sanitari o tècnic de PLG es desplaçarà a les obres en construcció per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà el tema de la calor a l’obra, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Als treballadors se’ls hi lliurarà el següent material:
-díptics informatius d’educació sanitària:
“Com afrontar la calor a l’obra”
“L’Alcohol, un company perillós”
-ampolles d’aigua
-crema de protecció solar

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues.

Objectiu: col·laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut.

Per donar compliment a la normativa, aquesta sessió serà tractada com a informació en prevenció de riscos laborals (article 18 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals), així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, han de retornar el dors d’aquesta carta omplert per Fax 972 41 45 16 o bé, per e-mail medic@plg.cat
 
 
> MÉS
 
Publicat el 6 de juny de 2013 Per a les empreses que apliquin el Conveni Col·lectiu de la Construcció
El dia 30 de maig de 2013 es va publicar l’Acta de l’Acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE núm. 129/2013) (*) en el qual s’estableixen 13 nous continguts formatius per tal d’arribar a ...
El dia 30 de maig de 2013 es va publicar l’Acta de l’Acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (BOE núm. 129/2013) (*) en el qual s’estableixen 13 nous continguts formatius per tal d’arribar a la totalitat dels diferents oficis del Sector (possibilitat de realitzar les 20 hores o 6 hores):
-Treballs d’aïllament i impermeabilització
-Treballs de muntatge d’estructures tubulars
-Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars: plantes d’aglomerat, de formigó, de trituració i classificació d’àrids
-Estabilització d’esplanades i estesa de ferms.
-Col·locació de materials de cobriment
-Conservació i explotació de carreteres
-Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos
-Fonaments especials, sondejos i perforacions
-Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries
-Treballs marítims
-Treballs de xarxes d’abastament i sanejament i pous
-Treballs de muntatge de prefabricats de formigó a l’obra
-Operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars

Si algun dels seus treballadors ocupa un o més dels llocs de treball anteriorment esmentats, per tal de poder convocar-los correctament a la formació preventiva específica, necessitaríem que se’ns retornés omplert el dors de la present ja sigui per Fax 972 41 45 16, per e-mail formacio@plg.cat o per correu postal al c/ Figuerola número 15 de Girona (17001).

Aprofitem l’avinentesa per recordar-los que si l’empresa ho prefereix ens pot sol·licitar la programació de la formació preventiva fora de l’horari laboral o de la forma que més li convingui a l’empresa (només cal que ho comuniqui al Dept. de Formació de PLG).

Els recordem que el passat mes de desembre la Comissió Paritària que va negociar el V Conveni General del Sector de la Construcció 2012-2016 va realitzar un aclariment(**) del seu article 138, en concret l’apartat b del mateix, en el qual s’estableix que la formació per lloc de treball o ofici de 20 hores ja inclou la formació d’Aula Permanent o inicial de 8 hores. Per tant, si un treballador realitza la formació específica per lloc de treball de 20 hores directament, sense prèviament haver realitzat les 8 hores, aquest primer cicle de 8 hores ja no els el podrien exigir.

(*)(**)Podran trobar l’Acta de l’acord de revisió parcial del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció publicada i l’aclariment a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa, seleccionar Sectorial i dintre d’aquest a l’apartat de Construcció.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 12 d'abril de 2013 PLG elabora Plans de Mobilitat i Seguretat Vial
Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són accidents de trànsit (tant “in itínere” com “en missió”) i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals. Des de PLG ...
Segons dades informatives del Dept. d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 10% dels accidents laborals són accidents de trànsit (tant “in itínere” com “en missió”) i aquests representen el 42% dels accidents laborals amb víctimes mortals. Des de PLG els podem elaborar un Pla de Mobilitat i Seguretat Vial (*) per a la seva empresa, en el qual s’analitzen els desplaçaments realitzats pels treballadors, per tal de racionalitzar els moviments de la plantilla i es proposen actuacions dirigides a prevenir els accidents de treball “intínere” i “en missió”. A més a més, l’empresa que realitzi el Pla de Mobilitat podria completar-ho amb una formació pels treballadors en seguretat vial (podria ésser impartida per PLG).

Per ampliar la informació es poden posar en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51 i demanar per Miquel À. Garcia o Santi Barret del Dept. Tècnic.


(*) Disposar d’un Pla de Mobilitat Vial a l’empresa com a mesura per prevenir els accidents de treball “intínere” i “en missió”, és un dels possibles requisits a complir per beneficiar-se dels incentius a les quotes de la Seguretat Social segons el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, en el cas de les empreses que hagin cotitzat més de 5.000€ en quotes de les contingències professionals en el període d’observació.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 d'abril de 2013 Reducció de les cotitzacions per contingències professionals
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir amb uns requisits per poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver realitzat inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació.

Per poder procedir a la seva tramitació s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents. Aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part de la seva (empresa) i els podran informar de si compleixen els requisits per a sol·licitar-ho.

Per aquest any, la presentació de les sol·licituds a les mútues s’ha de realitzar entre l’1 d’abril del 2013 i el 15 de maig del 2013. Com ja saben aquesta convocatòria ha estat anual.


(*) Poden consultar a la nostra pàgina web www.plg.cat (a l’àrea de clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 5 de març de 2013 Modificacions en el tràmit de la Comunicació d’obertura de centre de treball en obres de construcció
La comunicació d’obertura de centre de treball en el cas d’obres de construcció, que fins ara la comunicava el contractista a la Generalitat de Catalunya (al Dept. d’Empresa i Ocupació) de forma presencial i juntament amb el Pla de Seguretat i Salut ...
La comunicació d’obertura de centre de treball en el cas d’obres de construcció, que fins ara la comunicava el contractista a la Generalitat de Catalunya (al Dept. d’Empresa i Ocupació) de forma presencial i juntament amb el Pla de Seguretat i Salut o l’avaluació de riscos, des del passat 14 de febrer de 2013, ha sofert unes modificacions:

-Les comunicacions d’obertura de centres de treball a Catalunya es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya i per realitzar-ho cal tenir en compte els següents punts:
a) Per obtenir el formulari de la comunicació d’obertura de centre de treball i per realitzar la seva presentació de forma telemàtica, cal anar a www.gencat.cat entrar a Oficina Virtual de Tràmits, allà entrar a l’apartat Per Temes, escollir Treball i després Emprenedoria, i seleccionar l’apartat de Comunicació d’obertura de centre de treball.
b)Per realitzar la comunicació de forma telemàtica és necessari disposar d’un certificat digital (veure en el dors la relació dels principals certificats digitals acceptats per a realitzar aquest tràmit amb l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya).

-Fins ara la presentació de la comunicació d’obertura de centre de treball d’una obra de construcció havia d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut o de l’avaluació de riscos. Aquesta obligació l’han substituït per la incorporació d’una declaració responsable de l’empresari o del seu representant legal en què manifesta que l’empresa disposa del corresponent pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador de seguretat i salut de l’obra o l’avaluació de riscos, i que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es mantingui el centre de treball obert (aquesta declaració ja està inclosa en el mateix formulari de la comunicació d’obertura de centre de treball).

Tot i aquests canvis, es pot continuar presentant la comunicació d’obertura de centre de treball de forma presencial a la Generalitat de Catalunya. Cal dir que, el formulari per realitzar-la s’ha modificat i presencialment també queda substituït l’acompanyament del Pla de seguretat i salut o l’avaluació de riscos amb la comunicació per la declaració responsable de l’empresari anteriorment esmentada que ja està en el propi imprès.

Com ja saben, si realitzen el Pla de Seguretat i Salut o l’avaluació de riscos per obres sense projecte amb el Dept. de Plans de PLG, el tràmit de la comunicació d’obertura de centre de treball ja els hi incloem en el mateix servei. En el cas, que no s’encarregui el Pla de Seguretat i Salut o avaluació de riscos amb PLG, els podem realitzar aquest tràmit per un cost de 15,00 € més 21% d’IVA.

Per qualsevol aclariment es poden posar en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 17 de gener de 2013 Formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016
Com ja saben, la formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016 pels treballadors d’aquest sector, estableix dos tipus d’accions formatives: primer cicle o Aula Permanent corresponent a la formació inicial de 8 hores i un segon ...
Com ja saben, la formació preventiva establerta pel V Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 2012-2016 pels treballadors d’aquest sector, estableix dos tipus d’accions formatives: primer cicle o Aula Permanent corresponent a la formació inicial de 8 hores i un segon cicle corresponent a la formació específica per lloc de treball de 20 hores o 6 hores.

El passat mes de desembre la Comissió Paritària que va negociar el V Conveni General del Sector de la Construcció 2012-2016 va realitzar un aclariment(*) del seu article 138 en concret l’apartat b del mateix, en el qual s’estableix que la formació per lloc de treball o ofici de 20 hores ja inclou la formació d’Aula Permanent o inicial de 8 hores. Per tant, si un treballador realitza la formació específica per lloc de treball de 20 hores directament, sense prèviament haver realitzat les 8 hores, aquest primer cicle de 8 hores ja no els el podrien exigir. (**)

Si els treballadors realitzen directament el segon cicle de formació de 20 hores, des de PLG els continuarem programant el mòdul G3 de Primers Auxilis (que fins ara era mòdul integrant de les 8 hores), ja que segueix essent exigible pel compliment de l’article 20 – Mesures d’emergències de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Per motius organitzatius, el servei inicial que realitzem cada divendres a les nostres oficines i centre mèdic de Girona pels nous treballadors del sector, que inclou l’analítica de sang, la revisió mèdica i la formació en prevenció de riscos laborals (el 1er cicle de 8 hores que estableix el Conveni Col·lectiu de la Construcció) tot en un dia, es continuarà realitzant de la mateixa forma. Els recordem que els treballadors poden realitzar la formació preventiva inicial de 8 hores abans de la incorporació al centre de treball.

Actualment aquest acord no està signat pel Sector del Metall i de la Fusta, com a tal, els treballadors d’aquests sectors que entrin en obres en construcció han de continuar realitzant el primer cicle de 8 hores i el segon cicle específic de 20 hores o 6 hores.

Aprofitem l’avinentesa per recordar-los que si l’empresa ho prefereix ens pot sol·licitar la programació de la formació en prevenció de riscos laborals fora de l’horari laboral (només cal que ens ho comuniqui al Dpt. de Formació de PLG).

(*) Podran trobar l’aclariment a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa i dintre d’aquest a Sectorial.
(**) Per l’obtenció de la TPC la formació inicial de 8 hores segueix essent vàlida.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 10 de desembre de 2012 Coneix els serveis del Dept. de Plans de Seguretat de PLG?
-El servei de Plans de PLG està obert tots els dies laborables de l’any sense interrupcions. -Realitzem el Pla de seguretat amb la urgència que vostè necessiti -Els Plans de Seguretat els redactem a mida de cada projecte i de l’empresa contractista -En el preu ...
-El servei de Plans de PLG està obert tots els dies laborables de l’any sense interrupcions.

-Realitzem el Pla de seguretat amb la urgència que vostè necessiti

-Els Plans de Seguretat els redactem a mida de cada projecte
i de l’empresa contractista

-En el preu de la confecció i redacció del Pla de Seguretat incloem els següents serveis:

a)Realitzem la presentació del Pla de Seguretat juntament amb la Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.
b)Ens posem en contacte amb la Direcció Facultativa de l’obra per tal que ens facilitin la documentació necessària per a la confecció del Pla.
c)Ens posem en contacte amb el Coordinador de Seguretat de l’obra per tal que realitzi l’aprovació del Pla.
d)Es lliure el Pla de Seguretat en format paper i/o electrònic.

-Redactem els Annexos als Plans de Seguretat en aquelles obres en què s’hagin produït modificacions o ampliacions al projecte o pla de seguretat inicial.


-Podem realitzar Plans de Seguretat a qui ho necessiti tot i no essent client del servei de prevenció de PLG


Altres serveis:

-Realitzem l’avaluació de riscos per obres sense projecte o “obres menors” i la seva presentació juntament amb la Comunicació d’obertura del centre de treball a la Generalitat de Catalunya.


-Posem a disposició el llibre de Visites i el llibre de Subcontractació amb la seva habilitació per a l’administració competent


 
 
> MÉS
 
Publicat el 9 de novembre de 2012 Plans d'autoprotecció (PAU)
Des de PLG elaborem i implantem Plans d’autoprotecció (PAU) segons el DECRET 82/2010 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, en ell es regulen les activitats susceptibles de generar ...
Des de PLG elaborem i implantem Plans d’autoprotecció (PAU) segons el DECRET 82/2010 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, en ell es regulen les activitats susceptibles de generar una emergència de protecció civil i les classifiquen segons dos nivells les activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya i les d’interès per a la protecció civil municipal.

L’obligació d’elaborar un Pla d’autoprotecció dependrà del tipus d’activitat de l’empresa, de l’ocupació de persones en una mateix recinte, quantitat utilitzada de substàncies químiques, afectació de l’activitat a la zona forestal, nombre de llits, de la vulnerabilitat dels ocupants de la instal•lació i/o activitat pels riscos greus als que estan exposats, entre d’altres.

Alguns exemples podrien ésser:
-Activitats industrials i d’emmagatzematge de productes químics acollides a les instruccions tècniques complementàries (ITC), sempre i quan superin les capacitats establertes al Decret (Líquids inflamables i combustibles amb capacitat >200 m3, líquids corrosius amb capacitats > 500 m3, líquids tòxics > 200 m3, entre d’altres.)
-Edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, excepte les destinades a activitats agrícoles i ramaderes.
-Activitats extractives regulades pel Regalament de seguretat minera i amb més de 20 treballadors.
-Activitats de gestió de residus perillosos.
-Teatres, sales de congressos o cinemes amb aforament superior a 500 persones o amb alçada d’evacuació superior de 28 metres.
-Activitats docents amb ocupació superior a 500 persones o amb alçada d’evacuació superior de 15 metres.
-Llars d’infants i ludoteques.
-Centres esportius amb capacitat superior a 500 persones o altura evacuació superior de 28 metres.
-Tallers ocupacionals o centres de treball amb persones amb disminucions físiques, psíquiques o sensorials.
-Càmpings amb capacitat superior a 2000 persones. També els ubicats a menys de 500 metres o en zones de riscs definides pels plans de protecció civil.
-Entre d’altres.

Per ampliar la informació ens poden trucar al Tel. 972 21 57 51 i demanar per Miquel Àngel Apáez.
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 de juny de 2012 Horari d'estiu 2012 i facturació per correu electrònic
-Horari d’atenció al públic del 2 de juliol al 24 d’agost de 2012 -Factura de les quotes mensuals de PLG per correu electrònic
-Horari d’atenció al públic del 2 de juliol al 24 d’agost de 2012
-Factura de les quotes mensuals de PLG per correu electrònic
 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 de maig de 2012 Campanya de salut
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i ...
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

Descripció i accions: el personal sanitari o tècnic de PLG es desplaçarà a les obres en construcció per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà el tema de la calor a l’obra, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Als treballadors se’ls hi lliurarà el següent material:
-díptics informatius d’educació sanitària:
“Com afrontar la calor a l’obra”
“L’Alcohol, un company perillós”
-ampolles d’aigua
-crema de protecció solar

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues.

Objectiu: col·laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut.

Per donar compliment a la normativa, aquesta sessió serà tractada com a informació en prevenció de riscos laborals (article 18 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals), així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, han de retornar el dors d’aquesta carta omplert per Fax 972 41 45 16 o bé, per e-mail medic@plgironina.com
 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 de maig de 2012 Campanya de salut
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i ...
Des de PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU, un any més, ha organitzat la Campanya de salut adient pels treballadors que desenvolupen la seva activitat en una obra en construcció aprofitant l’època de l’any que estem, en la que fa més calor i es beu més.

Descripció i accions: el personal sanitari o tècnic de PLG es desplaçarà a les obres en construcció per donar una sessió informativa d’educació sanitària de ½ hora als treballadors on es tractarà el tema de la calor a l’obra, és a dir, les mesures de protecció com: utilització de la roba de treball adient, cremes de protecció solar, protecció dels ulls, consum de begudes, etc.

Als treballadors se’ls hi lliurarà el següent material:
-díptics informatius d’educació sanitària:
“Com afrontar la calor a l’obra”
“L’Alcohol, un company perillós”
-ampolles d’aigua
-crema de protecció solar

Es realitzarà una enquesta anònima de salut als treballadors presents per valorar els hàbits en temes de la protecció del sol i de la calor, del consum d’alcohol i de drogues.

Objectiu: col·laborar activament amb l’empresari per conscienciar als treballadors en el propi centre de treball que cal tenir cura del seu cos i de la seva salut.

Per donar compliment a la normativa, aquesta sessió serà tractada com a informació en prevenció de riscos laborals (article 18 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals), així els treballadors hauran de signar un document conforme l’han rebuda.

Aquesta visita no té cap cost addicional per a l’empresa. Si estiguessin interessats, han de retornar el dors d’aquesta carta omplert per Fax 972 41 45 16 o bé, per e-mail medic@plgironina.com
 
 
> MÉS
 
Publicat el 26 d'abril de 2012 Reducció de les cotitzacions per contingències professionals
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de ...
Com cada any, ja s’ha obert el termini per sol•licitar la reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una sinistralitat laboral baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals (*).

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir amb uns requisits per a poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació més de 5.000€ en concepte de quotes per contingències professionals (aquesta quantitat la poden demanar a la gestoria o a la mútua).

Per a poder procedir a la seva tramitació s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents i aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva.

Per aquest any, la presentació de les sol•licituds a les mútues s’ha de realitzar entre l’1 d’abril del 2012 i el 15 de maig del 2012. Com ja saben aquesta convocatòria és anual.


(*) Poden consultar a la nostra pàgina web www.plg.cat (a l’àrea de clients dins l’apartat de normativa - general) el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i les Ordres publicades que desenvolupen aquest RD.



 
 
> MÉS
 
Publicat el 24 de febrer de 2012 Contractar o subcontractar a empreses que apliquin el conveni col·lectiu de la fusta
PER LES EMPRESES QUE CONTRACTIN O SUBCONTRACTIN A ALTRES EMPRESES QUE APLIQUIN EL CONVENI COL·LECTIU DE LA FUSTA: Tal com es va establir la formació en prevenció de riscos laborals pels treballadors que entren a les obres en construcció en el Sector ...
PER LES EMPRESES QUE CONTRACTIN O SUBCONTRACTIN A ALTRES EMPRESES QUE APLIQUIN EL CONVENI COL·LECTIU DE LA FUSTA:

Tal com es va establir la formació en prevenció de riscos laborals pels treballadors que entren a les obres en construcció en el Sector de la Construcció i el Metall mitjançant el Conveni Col·lectiu, el passat 5 de gener de 2012 es va publicar l’Acord sobre el Reglament de la Targeta Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble (BOE núm. 4/2012)*, en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals dels treballadors d’aquest sector que treballin en obres de construcció (en dos cicles):

- 1er cicle o cicle inicial: formació genèrica comuna per a tots els treballadors del sector de 8 hores (l’article 13 i l’Annex II de l’Acord).

- 2on cicle: formació específica per a cada lloc de treball o ofici del sector de 20 hores, les especialitats formatives establertes per les activitats i sectors de la fusta i el moble a les obres de construcció són (l’article 14 i l’Annex II de l’Acord):
- formació per a l’instal·lador d’elements de fusteria i moble.
- formació pel muntador d’estructures de fusta.
- formació pels responsables i tècnics d’execució de l’activitat.
- formació per comandaments intermedis.
I la formació preventiva del personal directiu es defineix amb un contingut de 10 hores (Annex II de l’Acord).

Com a tal, les empreses que contractin o subcontractin a altres empreses, que apliquin el Conveni Col•lectiu de la Fusta, se’ls ha d’exigir que els treballadors que entrin a les obres de construcció hagin realitzat la formació anteriorment esmentada.

Es podrà tramitar la Targeta Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble, serà el document expedit per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC) amb l’objectiu d’acreditar, entre altres dades, la formació en matèria de prevenció de riscos laborals rebuda pels treballadors del Sector de la Fusta i el Moble que treballin en obres de construcció.
(*) El poden trobar a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa i dintre d’aquest a Sectorial.


PER A LES EMPRESES QUE APLIQUIN EL CONVENI COL·LECTIU DE LA CONSTRUCIÓ:

S’ha signat, tot i que està pendent de publicació en el BOE, el V Conveni General del Sector de la Construcció*, en el qual no hi ha modificacions respecte la formació en prevenció de riscos laborals pels treballadors d’aquest Sector.

(*) Tan bon punt estigui publicat el V Conveni General del Sector de la Construcció, el podran trobar a la nostra pàgina web a l’àrea restringida de clients a l’apartat de Normativa i dintre d’aquest a Sectorial.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 de febrer de 2012 Per a les empreses que apliquin el Conveni Col•lectiu de la Fusta
El 5 de gener de 2012 es va publicar l’Acord sobre el Reglament de la Tarja Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble (BOE núm. 4/2012), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos ...
El 5 de gener de 2012 es va publicar l’Acord sobre el Reglament de la Tarja Professional de la Construcció pel Sector de la Fusta i el Moble (BOE núm. 4/2012), en el que es defineix la formació en Prevenció de Riscos Laborals dels treballadors d’aquest sector que treballin en obres de construcció (en dos cicles):

- 1er cicle o cicle inicial: formació genèrica comuna per a tots els treballadors del sector de 8 hores (l’article 13 i l’Annex II de l’Acord).

- 2on cicle: formació específica per a cada lloc de treball o ofici del sector de 20 hores, les especialitats formatives establertes per les activitats i sectors de la fusta i el moble a les obres de construcció són (l’article 14 i l’Annex II de l’Acord):
- formació per a l’instal•lador d’elements de fusteria i moble.
- formació pel muntador d’estructures de fusta.
- formació pels responsables i tècnics d’execució de l’activitat
- formació per comandaments intermedis
I la formació preventiva del personal directiu es defineix amb un contingut de 10 hores (Annex II de l’Acord).

Com ja saben, des de la creació de PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU l’any 1998, s’ha estat realitzant formació en matèria de prevenció de riscos laborals segons el Programa Formatiu dissenyat i creat per PLG on la formació dels treballadors es dividia en 5 mòduls formatius de 2’5 hores cadascun:

M1 (Legislació i normativa de prevenció de riscos laborals)
M2 (Específic per al lloc de treball que ocupa el treballador)
M3 (EPIs, manipulació de càrregues i el foc)
M4 (Primers Auxilis)

Per a poder complir amb la formació que estableix el nou Acord, des de PLG hem redissenyat el Programa Formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals per als treballadors del Sector:

1er CICLE - FORMACIÓ GENÈRICA (8 hores):

MÒDUL G1 – (2’5 hores)
MÒDUL G2 – (3 hores)
MÒDUL G3 – (2’5 hores)

2on CICLE - FORMACIÓ ESPECÍFICA per a cada ofici o lloc de treball (20 hores):

MÒDUL C1 (4’5 hores)
MÒDUL C2 (4’5 hores) Tronc comú a tots els oficis o llocs de treball (14 hores)
MÒDUL C3 (5 hores)

MÒDUL E1 (3 hores)
MÒDUL E2 (3 hores) Tronc específic per a cada ofici o llocs de treball (6 hores)


Cal consultar a PLG les possibles convalidacions de carnets actuals o d’altres formacions envers aquesta. Però us podem avançar, que els treballadors que hagin realitzat el Curs de nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals del Sector de la Construcció de 60h o 50h podran convalidar la següent formació:

- Formació de 1er cicle (8h)
- Tronc comú del 2on cicle (14h)
- Formació de 2on cicle dels llocs de treball dels responsables i tècnics d’execució de l’activitat, i comandaments intermedis.

Per a poder convocar als seus treballadors correctament a la formació específica pels llocs de treball i els oficis que estableix aquest Acord, necessitem que se’ns retorni omplert el document adjunt ja sigui per Fax 972 41 45 16 o per e-mail formacio@plgironina.com o per correu postal al c/ Figuerola, 15 de Girona (17001).

 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de desembre de 2011 Comunicació d'alta d'un nou treballador
Els recordem que sempre que donin d’alta un treballador a l’empresa, ens ho han de comunicar el més aviat possible per tal de poder programar les activitats preventives com el reconeixement mèdic i la formació en prevenció de riscos laborals específica pel ...
Els recordem que sempre que donin d’alta un treballador a l’empresa, ens ho han de comunicar el més aviat possible per tal de poder programar les activitats preventives com el reconeixement mèdic i la formació en prevenció de riscos laborals específica pel seu lloc de treball. Tot i la situació actual continuen havent-hi inspeccions de treball, per tant remarquem la seva importància.

Per programar correctament la formació específica pel seu lloc de treball, els fem arribar un nou formulari per realitzar-nos la comunicació d’alta del treballador a l’empresa (veure el dors de la present).

Aprofitant l’avinentesa, els recordem que:

- Cada divendres a les nostres oficines de Girona realitzem el servei inicial, que inclou revisió mèdica i formació en prevenció de riscos laborals (el 1er cicle de 8 hores que estableix el Conveni Col•lectiu), tot en un dia per als treballadors nous en el sector. L’empresa que vulgui acollir-se a aquest servei ens ho de sol•licitar expressament sinó es realitzarà el procediment habitual a la seva població.

- Com ja saben, l’empresa que ho prefereixi ens pot sol•licitar la programació de la formació en prevenció de riscos laborals fora de l’horari laboral (només cal que ens ho comuniqui a través de l’adreça electrònica: formacio@plgironina.com o truquin al Tel. 972 21 57 51 i demanin pel Dpt. de Formació de PLG).

- Sempre que l’empresa sigui requerida a presentar documentació en prevenció de riscos laborals per part de l’Autoritat Laboral competent, per donar-los un bon assessorament, els preguem que ens truquin al Tel. 972 21 57 51 i demanin per la Srta. Susanna Aguilera del Dpt. Tècnic de PLG.

Els tres punts anteriors no suposaran cap cost addicional per a l’empresa.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 8 d'abril de 2011 Servei inicial de formació (8 hores) i revisió mèdica
Per donar compliment dels articles 18, 19 i 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) (que els hi adjuntem a continuació), a partir del pròxim 1 de març de 2007, PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU posa a disposició de tots ...
Per donar compliment dels articles 18, 19 i 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) (que els hi adjuntem a continuació), a partir del pròxim 1 de març de 2007, PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU posa a disposició de tots els seus clients un nou servei que consta en: la possibilitat de realitzar el reconeixement mèdic i una primera informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals als treballadors de nova contractació al llarg dels set primers dies després de ser contractats per l’empresa.

Segons l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), tot empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o duració d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en el equips de treball.

Segons l’article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995), l’empresari garantirà als seus treballadors la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.
Aquest nou servei funcionarà de la següent manera:

-Si l’empresari vol que el seu treballador passi una revisió mèdica, i rebi una primera informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals abans d’incorporar-se en el seu centre de treball:
1)Haurà de comunicar a PLG al més aviat possible la nova incorporació a l’empresa perquè en el termini màxim de set dies puguem convocar el seu nou treballador.
2)El treballador s’haurà de desplaçar a la nostra seu de Girona situada al c/ Figuerola número 15 quan se’l convoqui.
3)Sàpiga que el reconeixement mèdic i la primera formació en matèria de prevenció de riscos laborals es podrà realitzar al llarg del mateix matí que se’l convoqui a la nostra seu.

L’empresa que es vulgui acollir a aquest servei ha de saber que és totalment opcional i que està adreçat principalment als treballadors de nova incorporació en el Sector de la Construcció. Per a la resta se seguirà el procediment que està establert.

Podeu descarregar-vos la sol•licitud d'examen a l'apartat de documentació - formació de treballadors -Servei inicial de formació


 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 d'abril de 2010 Canvis a la comunicació d'obertura, a l'avís previ i en el llibre de subcontractació
Comunicació d’obertura de centre de treball: La presentació de la comunicació d’obertura de nou centre de treball s’haurà de presentar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya abans de començar els treballs. (Fins a la publicació d’aquesta normativa el termini màxim ...
Comunicació d’obertura de centre de treball:

La presentació de la comunicació d’obertura de nou centre de treball s’haurà de presentar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya abans de començar els treballs. (Fins a la publicació d’aquesta normativa el termini màxim per la seva presentació era de 30 dies a comptar des de l’inici de l’activitat).

Només es presentarà la comunicació d’obertura de centre de treball per part del contractista (des del 19 de juliol de 2008 segons la Instrucció interna 3/2008 de la Generalitat de Catalunya, ja no es presenten les comunicacions d’obertura de centre de treball per part dels subcontractistes).

Avís previ:

Des de l’entrada en vigor el dia 24 de març de 2010 ja no s’ha de presentar l’avís previ al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Document en el qual el promotor avisava a l’autoritat laboral abans de començar els treballs en una obra de construcció.

Llibre de subcontractació:

S’haurà d’anotar al Llibre de Subcontractació la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut a la fase d’execució de l’obra, així com qualsevol canvi de coordinador que es produís durant l’execució de l’obra.


El passat dia 23 de març de 2010 es va publicar el RD 337/2010 pel que modifica la Llei 32/2006 i el RD 1109/2007 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i el RD 1627/1997 en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
 
 
> MÉS
 
Publicat el 22 d'abril de 2010 Reducció de les cotitzacions per contingències professionals per la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral
Les empreses que han tingut una sinistralitat baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals, poden sol·licitar una reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social. Els beneficiaris d’aquests ...
Les empreses que han tingut una sinistralitat baixa i es distingeixen per utilitzar mitjans eficaços de prevenció d’accidents de treball i malalties professionals, poden sol·licitar una reducció de les cotitzacions per contingències professionals que s’ingressen a la Seguretat Social.

Els beneficiaris d’aquests incentius han de complir amb uns requisits per a poder obtenir aquesta reducció. Entre ells, el d’haver cotitzat a la Seguretat Social durant l’any 2009 més de 5.000€ en concepte de quotes per contingències professionals (aquesta quantitat la poden demanar a la gestoria o a la mútua).

Per a poder procedir a la seva tramitació s’han de posar en contacte amb la seva mútua d’accidents i aquesta els facilitarà la documentació a omplir per part seva.

El termini de presentació de les sol·licituds a les mútues s’han de realitzar entre l’1 d’abril del 2010 i el 15 de maig del 2010. Està previst que aquesta convocatòria sigui anual.


El passat dia 1 d’abril del 2010 es va publicar el RD 404/2010 pel que es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.


 
 
> MÉS
 
Publicat el 25 de febrer de 2010 Ajuts econòmics per les microempreses o petites empreses
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya obre el període de convocatòria de l’any 2010 per a la presentació de les sol·licituds dels ajuts econòmics per les microempreses o petites empreses per donar suport a la inversió en maquinària i ...
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya obre el període de convocatòria de l’any 2010 per a la presentació de les sol·licituds dels ajuts econòmics per les microempreses o petites empreses per donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball, segons l’Ordre TRE/45/2010 publicada el passat dia 9 de febrer de 2010 al DOGC.

Els recordem que per poder demanar l’ajut s’han de complir una sèrie de condicions, entre elles les següents:
•Les accions objecte de l’ajut seran les destinades a l’adquisició, adaptació, substitució de maquinària i equips de treball que, a través de mitjans tècnics de protecció col•lectiva, contribueixin a reduir o eliminar els riscos laborals en empreses amb centres de treball ubicats a Catalunya.
•Els mitjans tècnics de protecció incorporats per la maquinària i equips de treball que es volen adquirir, adaptar o substituir hauran de suposar una millora de les condicions de treball que superi les exigències normatives vigents en matèria de prevenció de riscos laborals (se n’exclou per tant els que es limiten a l’estricte compliment de les obligacions establertes legalment i reglamentàriament).
•En cas d’adaptació o substitució, la maquinària i els equips de treball a substituir han de complir els requisits mínims de seguretat i salut laboral.
•La maquinària i els equips de treball han d’estar instal•lats, ser operatius i susceptibles de ser valorats tècnicament en el moment de presentació de la sol•licitud.
•La maquinària i els equips de treball adquirits han de ser nous i han de tenir els requisits tècnics corresponents legalment i reglamentàriament exigibles (marcatge o declaració de conformitat CE).
•Les actuacions han d’haver estat realitzades entre l’1 de setembre de 2009 fins el moment de presentació de la sol•licitud, amb el termini màxim del 30 d’abril de 2010.
•Les actuacions han d’estar realitzades i pagades en la seva totalitat en el moment de presentació de la sol•licitud.
•L’equip de treball o maquinària substituïda s’haurà de retirar definitivament del mercat o haurà de quedar inutilitzat.
•Les empreses han de tenir entre 1 i 49 treballadors assalariats i tenir la consideració de microempreses o petites empreses (segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE).

Veure actuacions subvencionables i requisits a l’article 5 i 6 respectivament, i la documentació a presentar a l’article 9 de l’Ordre.

Per a més informació, poden consultar l’Ordre a la nostra pàgina web www.plgironina.com a l’apartat d’Informació, i dintre d’aquest a l’apartat de Documents; o per a qualsevol altre aclariment poden trucar al Departament de Treball al Tel. 93 228 57 57.

En el cas que sigui necessari realitzar una avaluació de riscos d’alguna màquina, objecte d’aquest ajut, els hi agrairíem que se’ns avisés amb la màxima antelació possible per a la nostra organització.

 
 
> MÉS
 
Publicat el 19 de febrer de 2010 Risc d’exposició a vibracions mecàniques i soroll
Des de PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU els informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social està realitzant una campanya a les empreses (en especial les que realitzen activitats d’obra pública) que tenen treballadors exposats al risc de vibracions mecàniques i soroll ...
Des de PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU els informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social està realitzant una campanya a les empreses (en especial les que realitzen activitats d’obra pública) que tenen treballadors exposats al risc de vibracions mecàniques i soroll produïdes per les màquines (pales, retroexcavadores, dúmpers, anivelladores, estenedores, tragelles, compactadores de corrons, etc.) i eines (martells elèctrics/pneumàtics, piconadores, fresadores, etc.)

La finalitat de la campanya és avaluar el grau de compliment de les normatives vigents (RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat als treballadors en front als riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques i RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll), demanant l’avaluació del risc d’exposició a vibracions i/o soroll mitjançant els corresponents mesuraments, aixecant acta de proposta de sanció en el cas de comprovar que no s’ha realitzat.

PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU posa a la seva disposició el servei per a realitzar aquests mesuraments i la conseqüent avaluació.

Recordem que els mesuraments no estan inclosos dins la quota del servei de prevenció i el seu preu és el següent:


Descripció mesurament Preu per màquina

Preu mesurament vibracions 150,00 €
Preu segon, tercer, ....mesuraments de vibracions
(realitzat el mateix dia que el primer)
75,00 €

Preu mesurament soroll
113,00 €
Preu segon, tercer, ....mesuraments de soroll
(realitzat el mateix dia que el primer)
56,50 €

IVA NO INCLÒS

Des de PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU aconsellem realitzar aquestes avaluacions abans del requeriment d’inspecció i de la conseqüent proposta de sanció.

Les empreses que estiguin interessades es poden posar en contacte amb nosaltres al Tel. 972 21 57 51 i demanar per Santi Barret i/o Susanna Aguilera del Dpt. Tècnic .



 
 
> MÉS
 
Publicat el 2 de febrer de 2009 Què és el recurs preventiu?
Els recordem que és obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials (tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de ...
Els recordem que és obligatòria la presència d’un recurs preventiu en cada centre de treball (és a dir, en cada obra de construcció) quan es realitzin operacions o treballs amb riscos especials (tal i com estableix la Llei 54/2003, del 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i RD 604/2006, del 19 de maig, pel que es modifica el RD 39/1997 pel que es va aprovar el Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD 1627/1997 pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció). Aquestes normatives defineixen les següents operacions o treballs amb riscos especials com:
-Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o de caiguda d’alçada.
-Treballs en proximitat a línies elèctriques d’alta tensió.
-Obres d’excavacions de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
-Treballs en espais confinats.
-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
-Activitats que s’utilitzin màquines sense la declaració de conformitat (marcatge CE).

La falta de presència del recurs preventiu en el centre de treball quan sigui necessària pot ésser considerada, per part d’Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, com una infracció greu o molt greu.

El recurs preventiu és un treballador designat per l’empresa que ha d’haver realitzat com a mínim el Curs de formació en Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (60 hores).

Les funcions del recurs preventiu són vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció contemplades al pla de seguretat i salut de l’obra, i comprovar-ne la seva eficàcia; coordinar-se amb els diferents recursos preventius de les altres empreses i les funcions de nivell bàsic establertes a l’article 35 del RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Cal deixar constància per escrit de l’assignació del treballador per part de l’empresa per a realitzar les funcions de recurs preventiu per a cada obra (els hi adjuntem el document per a realitzar aquesta assignació).

Per a complir amb aquesta normativa, els recordem que PLG imparteix cursos de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals 60 hores semipresencials (20h presencials i 40h a distància). El preu del curs és de 240€ per alumne que podran ésser subvencionats mitjançant la subvenció de la Fundación Tripartita (veure en el dors el funcionament d’aquesta).

Per a més informació o per inscripcions poden trucar al telèfon 972 21 57 51 i demanar pel Dept. de formació de PLG (en funció del nombre de persones inscrites es podran fer grups en diverses zones).

Atentament,

Dpt. de Formació
PREVENCIÓ LABORAL GIRONINA SLU
www.plgironina.com

Més informació ( Plg Informa (314) qué és el recurs preventiu.pdf )
 
 
> MÉS